Sabado, Nobyembre 18, 2023

November 18, 2023

Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Pagtatalaga sa mga Palasyong Simbahan nina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of Dedication of the Basilicas of Saints Peter and Paul, Apostles (White)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi,
walang anu-ano’y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba,
mula sa iyong maharlikang trono sa langit,
pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin
Gaya ng mabalasik na mandirigma.
Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos,
tumayo siya, ang ulo niya’y sagad sa langit,
at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain.
Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago
upang masunod ang iyong kalooban,
at mailigtas ang iyong bayan.
Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento,
ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa,
isang malinis na landas sa gitna ng Dagat na Pula,
at luntiang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon.
Ang bayan mo ay nakatawid na lahat,
sa ilalim ng iyong pagkalinga,
matapos masdan ang kamangha-manghang gawang iyon.
Tulad nila’y mga kabayo sa sariwang pastulan,
parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo,
O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

o kaya: Aleluya.

Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.
Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Ang mga panganay sa buong Egipto ay kanyang pinatay,
kaya sa Egipto, noon ay naubos ang mga panganay.
Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas,
malulusog sila’t lumabas na dala’y mga ginto’t pilak.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan,
ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham.
Kaya’t ang bayan niya’y kanyang inilabas na lugod na lugod,
nang kanyang ialis, umaawit sila nang buong alindog.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanilang na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lungsod,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya,’” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 7, 2021 at 4:45 pm

PAGNINILAY: Paano natin masusukatan ang katapatan ng Diyos? Ito ay walang hanggan sa bawat tao na sumasamo sa kanyang ngalan. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 18:1-8), nagkwento si Hesus ng isang talinghaga tungkol sa kahalagahan ng palaging manalangin nang walang humpay. Nakita natin sa katauhan ng biyuda ang kanyang pagtitiis na ibigay ng di matapat na hukom ang makatarungang hatol sa ari-ariang kinuha ng kanyang mga ahente. Kaya nagdalawang-isip ang hukom na dahil kinukulit na siya ng balo, ibibigay na niya ang hatol nito upang hinda na siya makulitan. Makikita natin dito ang paglalarawan sa kapangyarihan ng dasal at katatagan ng taong nananalanging hindi sumusuko agad.

Ang katapatan ng Diyos ay nakikita sa kanyang kagandahang-loob tungo sa mga taong nangangailangan. Makikita natin ang pananampalataya ng tao ay mas higit pa kaysa sa anumang sitwasyon o di kanais-nais na pangyayari, na ang bawat taong nananalig sa kanya ay kanyang ididinig. Ngunit minsan sa bawat panahon na tayo ay nagdadasal, matagal pang maganap ang tugon ng Diyos. May iilan na nga ang nagsusumbat sa kanya kung bakit hinayaan niya ang mga masamang bagay. Subalit sa totoong realidad, may mga tanong sa ating buhay na hindi agad maisasagot. Ang kailangan lang natin ay ang pagiging matiyaga sa ating buhay-panalangin. Hindi naman ito ibig sabihin na pabalbal na dasal. Kundi ang pananalangin ay dapat nagmumula sa ating puso, na ang hangarin natin ang kabutihan natin at ng ibang tao. Ang Diyos ay tutugon sa ating bawat kahilingan sa kanyang oras at ayon sa kanyang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 13, 2021 at 10:30 am

Ang hamon at aral ng ating ebanghelyo ngayon ay ang pagiging madasalin na may kasamang pagtyatyaga at paghihintay.

Ang Diyos ay lubhnag maawain, at ang dasal ang pinakambisang sandata at pag asa natin sa buhay na ito. Kung ikaw ay may matagal ng dinadalangin sa Panginoon, huwag kang bibitaw at lalong lalo na wag mawawala ang pananalig mo sa kanya, ibigay mo ang iyong buong tiwala na pakikinggan ka ng Diyos. Kung ikaw ay mananalangin nararapat na gawin mo din ang kalooban ng Diyos habang hinihintay ang kasagutan nito. Darating ang iyong hinihiling, not at the time you want, but ih His time… in His sweet time.
Wag mong iisipin na hindi dinirinig ng Diyos ang dalangin mo, ibibigay nya ito sa tamang panahon na sya ang higit na nakakaalam kung bakit. Kung mayroon man na hindi talaga dumating ay alam ng Diyos kung ano mas makabubuti sayo. Basta’t maghintay ka lamang at magtiwala at tanggalin na ang pangamba dahil mahal na mahal tayo ni Hesus.

Reply

Jess C. Gregorio November 13, 2023 at 4:25 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang pinakamainam na paraan ng panalangin na kung saan makakatiyak tayo na ito ay sasagutin ng Diyos ay hindi yung one time-big time na panalangin. O yung matatawag natin na naubos na luha natin at nakalakad na tayo ng malayo ng nakaluhod sa ating pagsusumamo minsan sa ating buhay. Ayon sa Mabuting Balita sa araw na ito, ang panalangin na hindi napuputol sa araw-araw, maging maganda man o hindi ang gising natin, basta regular tayong nakikipag usap sa kanya ang pinaka epektibo. Kaya anuman ang hilingin nating grasya sa araw na iyun na sa tingin natin ay kakailanganin ay ipagkakaloob niya. Kilala na tayo ni Hesukristo at siya at nanahan sa atin kung parati siya nasa isip natin. Hindi iyung kung kailangan lang natin siya naaalala. Kung paminsan-minsan lang tayo magdasal, napupuno ng kamunduhan ang puso natin at wala siyang mapaglagyan, gustuhin man niya tulungan tayo pero marami tayong kargado na mismong nagpapabigat at humahadlang sa maaaring maging mirakulo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: