Sabado, Nobyembre 18, 2023

November 18, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Manalangin tayo nang walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Ama dala ang ating mga kahilingan.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, pakinggan Mo ang aming mga panalangin.

Ang Simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod nawa’y maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay nang mabuti nawa’y makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga nahihirapang magdasal nawa’y maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap nawa’y patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalanging walang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 7, 2021 at 4:45 pm

PAGNINILAY: Paano natin masusukatan ang katapatan ng Diyos? Ito ay walang hanggan sa bawat tao na sumasamo sa kanyang ngalan. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 18:1-8), nagkwento si Hesus ng isang talinghaga tungkol sa kahalagahan ng palaging manalangin nang walang humpay. Nakita natin sa katauhan ng biyuda ang kanyang pagtitiis na ibigay ng di matapat na hukom ang makatarungang hatol sa ari-ariang kinuha ng kanyang mga ahente. Kaya nagdalawang-isip ang hukom na dahil kinukulit na siya ng balo, ibibigay na niya ang hatol nito upang hinda na siya makulitan. Makikita natin dito ang paglalarawan sa kapangyarihan ng dasal at katatagan ng taong nananalanging hindi sumusuko agad.

Ang katapatan ng Diyos ay nakikita sa kanyang kagandahang-loob tungo sa mga taong nangangailangan. Makikita natin ang pananampalataya ng tao ay mas higit pa kaysa sa anumang sitwasyon o di kanais-nais na pangyayari, na ang bawat taong nananalig sa kanya ay kanyang ididinig. Ngunit minsan sa bawat panahon na tayo ay nagdadasal, matagal pang maganap ang tugon ng Diyos. May iilan na nga ang nagsusumbat sa kanya kung bakit hinayaan niya ang mga masamang bagay. Subalit sa totoong realidad, may mga tanong sa ating buhay na hindi agad maisasagot. Ang kailangan lang natin ay ang pagiging matiyaga sa ating buhay-panalangin. Hindi naman ito ibig sabihin na pabalbal na dasal. Kundi ang pananalangin ay dapat nagmumula sa ating puso, na ang hangarin natin ang kabutihan natin at ng ibang tao. Ang Diyos ay tutugon sa ating bawat kahilingan sa kanyang oras at ayon sa kanyang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 13, 2021 at 10:30 am

Ang hamon at aral ng ating ebanghelyo ngayon ay ang pagiging madasalin na may kasamang pagtyatyaga at paghihintay.

Ang Diyos ay lubhnag maawain, at ang dasal ang pinakambisang sandata at pag asa natin sa buhay na ito. Kung ikaw ay may matagal ng dinadalangin sa Panginoon, huwag kang bibitaw at lalong lalo na wag mawawala ang pananalig mo sa kanya, ibigay mo ang iyong buong tiwala na pakikinggan ka ng Diyos. Kung ikaw ay mananalangin nararapat na gawin mo din ang kalooban ng Diyos habang hinihintay ang kasagutan nito. Darating ang iyong hinihiling, not at the time you want, but ih His time… in His sweet time.
Wag mong iisipin na hindi dinirinig ng Diyos ang dalangin mo, ibibigay nya ito sa tamang panahon na sya ang higit na nakakaalam kung bakit. Kung mayroon man na hindi talaga dumating ay alam ng Diyos kung ano mas makabubuti sayo. Basta’t maghintay ka lamang at magtiwala at tanggalin na ang pangamba dahil mahal na mahal tayo ni Hesus.

Reply

Jess C. Gregorio November 13, 2023 at 4:25 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang pinakamainam na paraan ng panalangin na kung saan makakatiyak tayo na ito ay sasagutin ng Diyos ay hindi yung one time-big time na panalangin. O yung matatawag natin na naubos na luha natin at nakalakad na tayo ng malayo ng nakaluhod sa ating pagsusumamo minsan sa ating buhay. Ayon sa Mabuting Balita sa araw na ito, ang panalangin na hindi napuputol sa araw-araw, maging maganda man o hindi ang gising natin, basta regular tayong nakikipag usap sa kanya ang pinaka epektibo. Kaya anuman ang hilingin nating grasya sa araw na iyun na sa tingin natin ay kakailanganin ay ipagkakaloob niya. Kilala na tayo ni Hesukristo at siya at nanahan sa atin kung parati siya nasa isip natin. Hindi iyung kung kailangan lang natin siya naaalala. Kung paminsan-minsan lang tayo magdasal, napupuno ng kamunduhan ang puso natin at wala siyang mapaglagyan, gustuhin man niya tulungan tayo pero marami tayong kargado na mismong nagpapabigat at humahadlang sa maaaring maging mirakulo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: