Linggo, Nobyembre 12, 2023

November 12, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Patnubay sa Misa

Batid natin ang kahandaan sa pagsalubong sa Panginoon ay bunga ng personal na paghahanda at biyayang banal. Buong kababaang-loob at pananalig nating hilingin ito para sa ating sarili at buong sangkatauhan. Maging tugon natin ay:

Panginoon, pagpalain Mong kami’y maging handa!

Para sa Simbahan, ang pamayanan ng lahat ng naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon: Nawa siya’y maging malinaw na tanda ng buhay na pananampalataya, praktikal na pag-ibig at masiglang pag-asa para sa sangkatauhan. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng ibang pinunong espiritwal: Nawa tuwina silang maging inspirasyon natin sa kanilang karunungan at kahandaang sumalubong sa Panginoon. Manalangin tayo!

Para sa mga naniniwalang tanging pananampalataya lamang ang magtatamo para sa atin ng buhay na walang hanggan: Nawa maunawaan nilang kailangan din nila ang langis ng buhay na alinsunod sa mga kahingiang moral ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo!

Para sa mga malapit na sa dulo ng kanilang buhay: Nawa matatag nilang salubungin ang Panginoon nang may maalab na sulo ng buhay na pananampalataya at langis ng bukas-palad na katapatan sa mga utos ng Diyos. Manalangin tayo!

Para sa ating lahat at iba pang kaanib ng ating pamayanan sa parokya: Nawa maipakita natin ang ating pagtulong sa isa’t isa habang nagsisikap tayong mabuhay sa harap ng Panginoon. Manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Panginoong Hesus, ikaw ang Dakilang Ikakasal na nag-aanyaya sa amin sa piging ng buhay na walang hanggan. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay sa pananampalataya at pagmamahal upang kami’y patuluyin sa kapistahan ng Kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari nang walang hanggan. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 1, 2020 at 10:57 am

Pagninilay: Malapit na tayong matapos sa Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Dalawang linggo mula ngayon, ipagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. At makalipas nito, papasok muli tayo sa bagong taon ng ating Simbahan sa pagdiriwang ng Unang Linggo ng Adbiyento. At paghahandaan natin sa 4 na linggo ng Adbiyento ang Kapaskuhan ng Pagsilang ni Kristo. At sa sibil na buhay natin, matatapos ang taong 2020 at papasok muli tayo sa taong 2021. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya ngayon ukol sa katapusan ng mundo, na siyang hudyat ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Reynald David Perez November 10, 2023 at 2:19 am

Pagninilay: Malapit na tayong matapos sa Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Dalawang linggo mula ngayon, ipagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. At makalipas nito, papasok muli tayo sa bagong taon ng ating Simbahan sa pagdiriwang ng Unang Linggo ng Adbiyento. At paghahandaan natin sa 4 na linggo ng Adbiyento ang Kapaskuhan ng Pagsilang ni Kristo. At sa sibil na buhay natin, matatapos ang taong 2023 at papasok muli tayo sa taong 2024. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya ngayon ukol sa katapusan ng mundo, na siyang hudyat ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Nenne November 8, 2020 at 12:36 am

Naniniwala ba kayo na may “forever”?Meron. May forever sa pag-ibig kay Jesus na walang hanganan. Tayo ay sinasabihan na maging laging handa sa lahat ng oras o araw. Kung kailan ay hindi natin alam ngunit ang sigurado ay sa pagtawag sa atin anumang oras ay huhusgahan tayo sa ating kahandaan. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus ay magaganap ang huling paghuhusga.
Panginoon, oras-oras, araw-araw, ay pinaghahandaan ko ang iyong pagdating. Lahat ng aking isipan at gawain ay itinataas ko sa iyo. Maging ang aking buhay ay iniaalay ko sa iyong paanan. Salamat po sa gabay at basbas upang makamit ko ang walang hanggang buhay. Amen

Reply

Francisco Azupardo November 8, 2023 at 8:20 pm

Papuri sa’yo Panginoong Hesukristo. Amen!

Reply

Bro. NSP November 10, 2023 at 12:16 pm

KAILAN KA MAGIGING SAPAT?

Maraming sinisimbulo ang ilawan sa ebanghelyo. Ito ang ilawan at langis na hindi maaring ipamigay o ipamahagi sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ilawan subalit hindi lahat ay may sapat na langis upang manatili ang ningas ng apoy sa ating mga ilawan.

Ang mga matatalinong dalaga ay nagdala ng karagdagang langis para sa kanilang ilawan. Samantalang yaong mga hangal ay nagdala lamang ng ilawan at hindi ng karagdagang langis. Ang liwanag ay sumisimbolo sa ating buhay, sa ating mga ginagawa at nagagawang kabutihan, ito’y sumisimbolo sa ating pagmamahal sa kapwa, sumisimbolo sa ating pagmamalasakit, at paggawa ng maraming bagay na ikinalulugod ng Diyos. Ang mga ito ang nagsisilbing langis na nakapagbibigay liwanag sa ningas ng mga ilawan nating tangan. Hindi dapat natutulog ang kabutihan, hindi dapat nauubos ang kabutihan, hindi rin ito kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo, at hindi rin ito naipamamahagi o nahahati gaya ng tinapay sapagkat ang kabutihan ay nakapunla mismo sa puso ng bawat isa.

Marami tayong pinagkakaabalahan sa ating buhay. Kadalasan ay nalilimutan nating paghandaan ang wakas nito, madalas ay nalilimutan nating ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos at anumang oras ay maari niya itong bawiin o kuhanin mula sa atin. Hindi tayo dapat magpakampante na aandap andap ang ating ilawan at nauubusan na ng langis dahil nakatuon tayo sa mga makamundong bagay.

Tinatawagan tayo sa linggong itong maghanda palagi. Manatiling gising at mag impok ng liwanag na tatanglaw sa atin patungo sa buhay na walang hanggan.

Kailanman ay hindi nagiging sapat ang kabutihan sapagkat ito’y dapat na laging ipinagpapatuloy at ginagawa. Magiging sapat lamang ito sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Sapat upang makapasok sa kaharian ng langit.

Masakit ang hindi patuluyin, pagsarahan ng pintuan, at hindi kilalanin.

Ngayon pa lang ay binibigyan na tayo ng babala ni Hesus at kailangan mong magpasya…
Ikaw ba’y isa sa matatalino o isa sa mga hangal?

(Pagninilay sa ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 25, 1-13)

Reply

Jess C. Gregorio November 11, 2023 at 3:12 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio

Ang isang taong nananalig at nanampalataya kay Hesus, bagama’t makakatulog sa dulo ng kanyang buhay, ay hindi mamatay sa kadahilanang mabubuhay siya magpakailan man. Paano natin masasabi iyun? Dahil tayo ay naniniwala kay Hesus sa sinabi niya na siya ang Buhay. Kung tayo ay na kay Hesukristo, batid natin ang Katotohanan at tayo ay lumalakad sa tamang Daan. Magkasala man tayo, kung atin lang aaminin at ihihingi ng tawad, alam ng Panginoon ang ating kahinaan at patatawarin tayo, bibigyan ng lakas para maka iwas sa kasalanan, at ibabalik ang ating kaluluwa sa malinis na katayuan. Bagama’t mahimbing na nahimlay gaya ng mga Santo ay hindi naagnas, gigisingin tayo sa pagtatapos ng panahon at mabubuhay sa langit para sa kanya magpakailanman. Isa lang ang maaari piliin sa buhay- ang maging hangal o maging matalino. Ano pipiliin mo kapatid?

Reply

Joshua S. Valdoz November 12, 2023 at 12:17 pm

salamat po, panginoon

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: