Linggo, Nobyembre 12, 2023

November 12, 2023

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 6, 12-16
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

1 Tesalonica 4, 13-18
Mateo 25, 1-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirty-second Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Karunungan 6, 12-16

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Ang Karunungan ay maningning at di kumukupas,
madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya,
at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya.
Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya.
Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan,
Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan.
Isipin mo lamang siya’y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa;
hanapin mo siya’t matatahimik ang iyong kalooban.
Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya.
at makikita ka niya saan ka man naroon.
Siya’y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat,
at ako ay dadalangin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay,
magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw;
pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 13-18

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
1 Tesalonica 4, 13-14

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 1, 2020 at 10:57 am

Pagninilay: Malapit na tayong matapos sa Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Dalawang linggo mula ngayon, ipagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. At makalipas nito, papasok muli tayo sa bagong taon ng ating Simbahan sa pagdiriwang ng Unang Linggo ng Adbiyento. At paghahandaan natin sa 4 na linggo ng Adbiyento ang Kapaskuhan ng Pagsilang ni Kristo. At sa sibil na buhay natin, matatapos ang taong 2020 at papasok muli tayo sa taong 2021. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya ngayon ukol sa katapusan ng mundo, na siyang hudyat ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Reynald David Perez November 10, 2023 at 2:19 am

Pagninilay: Malapit na tayong matapos sa Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Dalawang linggo mula ngayon, ipagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. At makalipas nito, papasok muli tayo sa bagong taon ng ating Simbahan sa pagdiriwang ng Unang Linggo ng Adbiyento. At paghahandaan natin sa 4 na linggo ng Adbiyento ang Kapaskuhan ng Pagsilang ni Kristo. At sa sibil na buhay natin, matatapos ang taong 2023 at papasok muli tayo sa taong 2024. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya ngayon ukol sa katapusan ng mundo, na siyang hudyat ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Nenne November 8, 2020 at 12:36 am

Naniniwala ba kayo na may “forever”?Meron. May forever sa pag-ibig kay Jesus na walang hanganan. Tayo ay sinasabihan na maging laging handa sa lahat ng oras o araw. Kung kailan ay hindi natin alam ngunit ang sigurado ay sa pagtawag sa atin anumang oras ay huhusgahan tayo sa ating kahandaan. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus ay magaganap ang huling paghuhusga.
Panginoon, oras-oras, araw-araw, ay pinaghahandaan ko ang iyong pagdating. Lahat ng aking isipan at gawain ay itinataas ko sa iyo. Maging ang aking buhay ay iniaalay ko sa iyong paanan. Salamat po sa gabay at basbas upang makamit ko ang walang hanggang buhay. Amen

Reply

Bro. NSP November 10, 2023 at 12:16 pm

KAILAN KA MAGIGING SAPAT?

Maraming sinisimbulo ang ilawan sa ebanghelyo. Ito ang ilawan at langis na hindi maaring ipamigay o ipamahagi sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ilawan subalit hindi lahat ay may sapat na langis upang manatili ang ningas ng apoy sa ating mga ilawan.

Ang mga matatalinong dalaga ay nagdala ng karagdagang langis para sa kanilang ilawan. Samantalang yaong mga hangal ay nagdala lamang ng ilawan at hindi ng karagdagang langis. Ang liwanag ay sumisimbolo sa ating buhay, sa ating mga ginagawa at nagagawang kabutihan, ito’y sumisimbolo sa ating pagmamahal sa kapwa, sumisimbolo sa ating pagmamalasakit, at paggawa ng maraming bagay na ikinalulugod ng Diyos. Ang mga ito ang nagsisilbing langis na nakapagbibigay liwanag sa ningas ng mga ilawan nating tangan. Hindi dapat natutulog ang kabutihan, hindi dapat nauubos ang kabutihan, hindi rin ito kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo, at hindi rin ito naipamamahagi o nahahati gaya ng tinapay sapagkat ang kabutihan ay nakapunla mismo sa puso ng bawat isa.

Marami tayong pinagkakaabalahan sa ating buhay. Kadalasan ay nalilimutan nating paghandaan ang wakas nito, madalas ay nalilimutan nating ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos at anumang oras ay maari niya itong bawiin o kuhanin mula sa atin. Hindi tayo dapat magpakampante na aandap andap ang ating ilawan at nauubusan na ng langis dahil nakatuon tayo sa mga makamundong bagay.

Tinatawagan tayo sa linggong itong maghanda palagi. Manatiling gising at mag impok ng liwanag na tatanglaw sa atin patungo sa buhay na walang hanggan.

Kailanman ay hindi nagiging sapat ang kabutihan sapagkat ito’y dapat na laging ipinagpapatuloy at ginagawa. Magiging sapat lamang ito sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Sapat upang makapasok sa kaharian ng langit.

Masakit ang hindi patuluyin, pagsarahan ng pintuan, at hindi kilalanin.

Ngayon pa lang ay binibigyan na tayo ng babala ni Hesus at kailangan mong magpasya…
Ikaw ba’y isa sa matatalino o isa sa mga hangal?

(Pagninilay sa ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 25, 1-13)

Reply

Jess C. Gregorio November 11, 2023 at 3:12 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio

Ang isang taong nananalig at nanampalataya kay Hesus, bagama’t makakatulog sa dulo ng kanyang buhay, ay hindi mamatay sa kadahilanang mabubuhay siya magpakailan man. Paano natin masasabi iyun? Dahil tayo ay naniniwala kay Hesus sa sinabi niya na siya ang Buhay. Kung tayo ay na kay Hesukristo, batid natin ang Katotohanan at tayo ay lumalakad sa tamang Daan. Magkasala man tayo, kung atin lang aaminin at ihihingi ng tawad, alam ng Panginoon ang ating kahinaan at patatawarin tayo, bibigyan ng lakas para maka iwas sa kasalanan, at ibabalik ang ating kaluluwa sa malinis na katayuan. Bagama’t mahimbing na nahimlay gaya ng mga Santo ay hindi naagnas, gigisingin tayo sa pagtatapos ng panahon at mabubuhay sa langit para sa kanya magpakailanman. Isa lang ang maaari piliin sa buhay- ang maging hangal o maging matalino. Ano pipiliin mo kapatid?

Reply

Joshua S. Valdoz November 12, 2023 at 12:17 pm

salamat po, panginoon

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: