Sabado, Nobyembre 11, 2023

November 11, 2023

Paggunita kay San Martin ng Tours, obispo

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Martin of Tours, Bishop (White)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Roma 16, 3-9. 16. 22-27

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscila at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Hesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay; at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga simabahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito.

Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia, at kay Maria, na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan; sila’y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin.

Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis.

Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo.

Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon.

Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko – sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat-yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Cuarto.

Nawa’y sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.

Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila’y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.

Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat – sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakila’y ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

ALELUYA
2 Corinto 8, 9

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo’y managana
sa bigay n’yang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 16, 9-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito’y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo magpagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?

“Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan.”

Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Hesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 2, 2021 at 10:04 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay kadugtong ng Ebanghelyo kahapon, na kung saan ikinuwento ni Hesus ang Talinghaga tungkol sa Tusong Katiwala. Ngayon naman ay binibigay ni Kristo ang aral ng parabula tungkol sa pag-uugali ng tao kapag ang usapan ay tungkol sa pera o yaman. Alam natin na ang tao ngayon ay kinakailangan ng pera at iba pang ari-arian para mabuhay sa panahong ito, lalung-lalo na ang mga taong may pamilyang inaalagaan at inaahon mula sa kahirapan. Kaya alam ni Hesus na hindi masama na maging mayamaan o humangad sa pera kung ito ay gagamitin sa makabuluhang paraan. Pero ang babala ng Panginoon sa atin ay huwag natin hayaan na mabulag o maging masyadong atat tayo sa mga bagay na ito na lilipas din. Ito ay nagbibigay pagkakataon upang makilala natin ang Diyos at ang kanyang mga pagpapala sa atin araw-araw. Sinasabi ni Kristo na walang tao ang makakapaglingkod sa dalawang panginoon; bagkus, kamumuhian niya ang isa, at tatanggapin naman ang tunay. Kaya ang ating buhay ay hindi dapat palaging umiikot sa makamundong bagay, kundi sa mga makalangit na pagpapalang kaloob sa atin ng Panginoon.

Mga kapatid, ito ay isang magandang mensahe ni Hesus para sa atin ukol sa ating tunay na hantungan sa buhay: ang kalangitan. Hindi niya minamasama kung tayo ay may hangarin na yumaman pa para iahon natin ang ating sarili at ang ating mga pamilya mula sa kasalukuyang kalagayang ating nararanasan. Kundi ang nais lamang ni Kristo ay huwag nating kaligtaan ang mga tunay na biyaya na mula sa Panginoong Diyos. At ang pinakamagandang kaloob niya sa atin ay ang buhay natin, at ang kaganapan nito ay ipinangako niyang makakamit natin sa buhay na walang hanggan kapag tayo ay naging tapat sa kanya at isabuhay ang kanyang mga utos na may pagmamahal sa kanya at sa kapwa.

Reply

ANDRI MAGDALENO LAZO November 6, 2021 at 5:26 am

Ang kayamanan at materyales sa mundo ay hindi nadadala sa kalangitan kung tayo ay papanaw na kaya atin itong ibahagi, May sinabi din si Hesus ang nagmamakataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 6, 2021 at 6:26 am

Maraming pera, magandang bahay, magagarang sasakyan, may asawa’t mga anak, may posisyon, sikat, masasarap na pagkain pero nakalimutan ang Diyos! Ano ang silbi mo?
Hindi masama ang magsumikap sa buhay, sapagkat hindi nman tama ang maging tamad subalit wag nating pakiutin ang ating buhay sa pera, pera, pera. Ang pag aralan natin ay ang makuntento, marami ang mga taong walang kasiyahan, mga naging ganid, mga sakim at gagawa ng kasalanan para sa pera. Aanhin mo yan??? Hindi mo yan maipagmamalaki sa kabilang buhay pagpanaw mo. Lahat nman siguro ng tao ay gustong umunlad ang pamumuhay sa mundong ibabaw, ang pinupunto lamang ni Hesus sa ebanghelyo ay wag mong gawing Diyos ang pera. Kung ikaw mayroon, yan ay kaloob ng Diyos, lahat ng nakikita mo at nararamdaman ay kaloob ng Diyos. Wala kang dapat ipagmalaki, sapagkat anumang oras ay kayang bawiin yan ng Panginoon sa isang iglap kung nanaisin nya, kaya’t ano ang nararapat gawin? Magpasalamat kay Hesus sa lahat ng biyayang natamo mo, suklian ng kabutihang asal ang mga kaloob na ito, tumulong sa mga nangangailangan lalong lalo na ang walang wala na halos walang makain. Sambahib ang Diyos at wag ang kayamanan at ari arian. Magsisi sa mga nagawang kasalanan at humingi ng kapatawaran.

Reply

Cora Galang Orense November 6, 2021 at 7:51 am

MGA kapatid, napakabuti po Ng Diyos na nagkaloob sa atin Ng ating buhay, at Ng lahat Ng bagay na kailangan natin para mabuhay sa araw araw.kayat dapat na tayo’y laging magpasalamat sa kanya sapagkat ang ating buhay at lahat Ng nakikita at Di natin nakikitang biyaya ay nagmula lahat sa kanya. Kaya Naman, sa ating binasang Ebangelio ngayon ay ipinahihiwatig sa atin Ng ating Panginoon na matuto tayong mangalaga at magpahalaga sa lahat Ng biyayang Ito, subalit itinuro nya Rin na huwag tayong maging Sakim sa pag_ankin nito kundi bagkos ay matuto tayong magbahagi Ng Kung ano ang maroon tayong sya Rin ang nagbigay.Ang pagmamahal sa kapwa at ang pagtulong sa MGA nangangailangan ay pagpapakita Ng katotohanang nasa atin ang presensya Ng Diyos ,sapagkat ang Diyos ay pag_ibig,at Kung lagi nating iisipin Di lamang ang ating sarili kundi pati na Rin ang ating kapwa ,ang lahat Ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob Nya.Sapagkat sinabi nyang unahin natin sya at hanapin natin ang Kanyang kaluwalhatian at ang lahat Ng bagay na ating kailanga ay kanyang ibibigay.Maghari po nawa sa atin ang kanyang kalooban.

Reply

Francisco Azupardo November 8, 2023 at 8:20 pm

Papuri sa’yo Panginoong Hesukristo. Amen!

Reply

Jess C. Gregorio November 11, 2023 at 3:45 am

Pagninilay ni Jess C. Gregorio

Sa Buhay Kristiyano hindi puwede ang dalawa. May pinaka matimbang. Dito mapupunta ang buo nating isipan, puso, lakas, at kaluluwa. Katulad ng kailangang pagmamahal sa Panginoon, dapat wagas at buo. Kung hindi malamang ito ay hindi totoo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: