Lunes, Nobyembre 6, 2023

November 6, 2023

Lunes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 11, 29-36
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Lucas 14, 12-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Thirty-first Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 11, 29-36

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma

Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayo’y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Judio. Gayun din naman sila’y naging masuwayin ngayong kayo’y kinahahabagan upang sila’y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.

Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:

“Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang naging tagapayo niya?”
“Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
para siya nama’y gantimpalaan?”

Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Naghihirap ako’t mahapdi ang sugat,
O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas.
Pupurihin ang diyos, aking aawitan,
dadakilain ko’t pasasalamatan.

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
Lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Ang Lungsod ng Sion, kanyang ililigtas,
bayang nasa Juda’y muling itatatag:
doon mananahan ang mga hinirang,
ang lupain doo’y aariing tunay.
Magmamana nito’y yaong lahi nila
may pag-ibig sa Diyos ang doo’y titira.

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

ALELUYA
Juan 8, 31b-32

Aleluya! Aleluya!
Kapag ang aking salita
sa inyo’y naidambana,
taglay n’yo ang aking diwa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya: “Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo’y nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 27, 2019 at 11:20 pm

Pagninilay: Ipinapaalala ni Hesus sa atin ang tamang disposyon ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos Ama. Sabi nga ni Hesus sa parabula na kapag tayo’y magkakaroon ng handaan, ating anyayahin hindi ang mga kaibigan, katropa, kabarkada, kundi ang mga mahihirap at nangangailangan lalung-lalo ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. At sabi sa huling linya ng Ebanghelyo na mayroon tayong gantimpalang matatanggap sa langit dahil sa ating katapatan. Siguro mahirap itong gawin sapagkat bihira lang makita ang mga taong nag-iimbita ng mga ordinaryong tao sa kanilang handaan. Noong bumisita si Papa Francisco sa Pilipinas, nakikain siya sa mga nakaligtas sa pananalasa ng Super Bagyo na si Yolanda at ang lindol sa Bohol. Kahit kaunti ang kanyang oras doon dahil sa badya ng panahon, siya’y taos-pusong nakikinig sa mga mensahe ng mga taong nagkukwento sa kanya. Ang pinakapunto lamang ni Hesus ay ang ating kababang-loob at buong pagtanggap sa ibang tao sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang kaligtasan ng Diyos ay inilaan para sa lahat upang sila’y patuloy na lumakad sa daan ng kabutihan. Kaya sinasabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mayaman ang Diyos sa kanyang katauhan upang mas maging masagana ang ating pananampalataya sa kanya. Ang handog niyang kaligtasan ay tanda na minamahal niya tayo at minarapat tayong maging mga anak niya. At tuwing dumadalo tayo sa Banal na Eukaristiya tayo ay pinapabusog ng Salita ng Diyos at ng Katawan ni Kristo upang pagkatapos ng bawat Misa ay tayo ay maghahayo upang mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Nawa isapuso natin ang pagkakaroon ng kababang-loob na palaging bukas sa pagtanggap sa ibang taong ninanais na maranas ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa.

Reply

Mylene Farinas November 5, 2019 at 6:29 am

Dear God, thank you for sharing with us a very good wisdom, a reflection of what’s in your heart and mind. You truly love the poor and the lowly, and value them so much. Help us to do the same. To give favor and uplift the dignity of those in need, be our mission as well. Amen.

Reply

Jess C. Gregorio November 5, 2023 at 12:59 pm

Pagnininilay ni Jess C. Gregorio:

Ang Panginoon ang lumikha ng tao, mayaman man o mahirap. Aalalayaan niya ang aba at walang kakayahan. Ipagtatanggol niya ang mga mahina at walang kapangyarihan. Itataas niya ang mga naaapi at tinatapakan. Siya mismo ang sasagot sa kanilang panalangin sa pamamagitan ng kanyang mga stewards na binibiyayaan niya ng grasya, siksik liglig at umaapaw pa. Ito ang mga taong binabanggit niya na ginagantihan ng langit ng higit pa mula noong sila ay muling nabuhay sa kabanalan at nasumpungan ang katotohanan. Born Again ika nga. Dumadaloy ang malaking grasya ng Panginoon sa mga taong nagbibigay ng pansin at pagkalinga sa mga taong walang kakayanang makaganti. Karaniwang tanong ng mga may yaman o kapangyarihan ang ganito kung sila ay mamimili ng taong bibigyan pansin, “Ano ang magiging pakinabang ko sa iyo?” Babalik ang ibinigay na pabor at makikinabang ang nagtatanong nito sa mga ganti at pagbabalik ng pabor pero hindi kasing laki at pang matagalang grasya na ibinibigay ng langit. Madaling mawala at maaari pang magamit ng ating kaaway sa malagim at hindi magandang kinasasapitan. Karaniwang ganito ang ganti ng mundo sa ating huwad na pangiimbita na ang pakay ay pang sariling benepisyo lamang. Mapalad ang mga taong nakabatid at isinabuhay ang katotohanang ito. Mapapabilang sila sa tinatawag na “Stewards of God’s Immense Glory & Wealth.”

Reply

Frederick Prestosa November 6, 2023 at 5:56 am

Unconditional Charity

Ang ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na gumawa ng kabutihan, di lang mga close na tao sa atin. pagpapakain sa mga nagugutom at nauuhaw. Pagdalaw sa mga may sakit at mga nasa bilanguan. Pagpapautang sa mga taong hindi makakabayad sa atin. Sa makatuwid ay pagtulong sa mga taong di na makakaganti sa atin, na ang gantimpala ay mangagaling na sa Panginoong Diyos na siyang nakakakita at nakakaalam ng laman ang ating puso na siyang naguudyok sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon!

Reply

Francisco Azupardo November 8, 2023 at 8:18 pm

Papuri sa’yo Panginoong Hesukristo. Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: