Lunes, Oktubre 30, 2023

October 30, 2023

Lunes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 12-17
Salmo 67, 2 at 4. 6-7ab. 20-21

Ang ating Panginoong D’yos
gawa’y magligtas na lubos.

Lucas 13, 10-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 8, 12-17

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng “Ama! Ama ko!” Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo’y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo’y nakikipagtiis sa kanya, tayo’y dadakilain ding kasama niya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 2 at 4. 6-7ab. 20-21

Ang ating Panginoong D’yos
gawa’y magligtas na lubos.

O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin,
at ang mga namumuhi’y tumakas sa kanyang piling!
Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid;
sa harapan nitong Diyos, galak nila’y di malirip.

Ang ating Panginoong D’yos
gawa’y magligtas na lubos.

Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo,
tumitingin sa ulila’t sanggalang ng mga balo.
May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot,
ang bilanggo’y hinahango upang sila ay malugod.

Ang ating Panginoong D’yos
gawa’y magligtas na lubos.

Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas
at may dala araw-araw, ng pasanin nating hawak.
Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas,
ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat!
Sa bingit ng kamataya’y hinahango tayo agad.

Ang ating Panginoong D’yos
gawa’y magligtas na lubos.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 10-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. May isang babae roon na labingwalong taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritung nasa kanya. Siya’y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Hesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, “Magaling ka na sa iyong karamdaman!” At ipinatong ni Hesus and kanyang mga kamay sa babae; noon di’y nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Hesus sa Araw ng Pamamahinga. Kaya’t sinabi niya sa mga tao, “May anim na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling, at huwag sa Araw ng Pamamahinga.” Sinagot siya ng Panginoon, “Mga mapagpaimbabaw! Hindi ba’t kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit Araw ng Pamamahinga? Ang babaing ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng labingwalong taon. Hindi ba dapat na siya’y kalagan kahit na Araw ng Pamamahinga?” Napahiya ang lahat ng kalaban ni Hesus sa sagot niyang ito; at nagalak naman ang madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 24, 2021 at 3:17 pm

PAGNINILAY: Ang ating Ebanghelyo ay isang pagpapagaling ni Hesus sa isang babaeng hukot na hukot at hinding makaunat sa loob ng 18 taon dahil sa isang masasamang espiritu. Kaya siya’y ipinagaling ni Hesus, nakaunat ang kanyang katawan, at nagpapahayag ng mga pagpupuri sa Diyos. Hindi ito katanggap-tanggap ng pinuno ng sinagoga sapagkat ang araw nangyari iyon ay tumapat sa Araw ng Pagmamahinga. At ayon sa batas ng mga Hudyo, ang sinumang lumalabag sa pagpapahingang nakalaaan sa araw na iyon ay itinuturing ns walang paggalang sa Diyos. Sapagkat alam natin na nilalang niya ang sangkatauhan sa loob ng anim na araw at nagpahinga sa ika-7 araw upang tayo ay tumulad sa kanya na magpahinga. Ngunit pinagsabihan sila ni Hesus sa kanilang pagiging masyadong strikto sa batas, na dapat ang taong nangangailangan ay bigyan-pansin ng awa at malasakit, kahit sa Araw ng Pagmamahinga. Kung paanong kinakalag ang lubid sa baka at asno, ganun rin dapat ang nais ng Panginoon na gawin sa mga nangangailangan.

Makikita natin sa kwentong ito na hindi naman salungat si Hesus sa pagsunod sa batas ng banal na araw. Alam niya na ang Sabat, na sumasapit sa Sabado para sa mga Hudyo dahil sa Pagpapahinga ng Ama mtapos ang Paglilikha at Linggo naman para sa mga Kristiyano dahil sa Pagkabuhay niya ng mag-uli, ay isang pagpaparangal sa Panginoon. Subalit kung wala itong pagpapahalaga sa kapwa, lalung-lalo na sa paggawa ng kabutihan at kagandang-loob, ay walang kabuluhan ang pagsambang ito.

Kaya nga tuwing tayo’y nagdiriwang ng Banal na Misa, tayo ay palaging inaanyayahan sa Paghayo na humayo at ibahagi ang Mabuting Balita ng Panginoon sa lahat. At hinihikayat tayo ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mamuhay nang nararapat at naayon sa pamantayan ng Diyos, na hindi humahangad ng hiling ng laman, kundi hinahayaan ang Espiritu Santo ang pumuno sa buhay ng mga pagpapala at kalakasan ng Panginoong Diyos. Nawa’y pahalagahan natin ang ating buhay bilang “sabbath of the souls” sa pagiging mapalapit sa ating relasyon sa kapwa at pagsasagawa ng kabutihan lalung-lalo sa mga nangangailangan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 25, 2021 at 9:27 am

Ang tao ay sadyang makatwiran, ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama, dahil lamang sa paniniwalang baluktot. Ang lahat ng ating iisipin, gagawin at sasabihin ay dapat naaayon sa sampung utos, patas para sa lahat at may malasakit sa kapwa tao. Marami tayong sinusunod na pamahiin, kasabihan ng nga matatanda o tradisyon na walang batayan at hindi nasusulat sa bibliya, pero ang dapat nating sundin ay pagmamahal sa kapwa, awa at habag sa nangangailangan, pagdamay sa naghihirap, namatayan, nabilanggo at lalong lalo na sa mga may kapansanan. Napakagandang pagmasdan at mamuhay sa mundong ang lahat ay nagmamahalan, hindi nman ito imposible subalit parang napakahirap sa maraming tao na gawin. Sapagkat sobra ang pagmamahal nila sa pera, natatakot silang mawalan, maubusan o maghirap. Natatakot ang tao sa maraming bagay… kagutuman, kahirapan, krisis. Pandemya, karamdaman PERO hindi natatakot sa Diyos sa pagsuway sa sampung utos, hindi natatakot na pumatay, magdamot, magnasa sa laman, makiapid, mangalunya, makipg away, magnakaw at magsinungaling.

Reply

Mel Mendoza October 29, 2023 at 11:04 pm

Sa pagbasa ng Mabuting Balita sa araw na ito isang bagay lamang ang gusto sabihin ni Hesus na sa lahat ng Kristyano mas mahalaga magpakita ng habag at awa sa kapwa kesa sa alinmang batas. Ang pag-ibig sa kapwa ang pinakamahalaga sa lahat ng batas. Paano makakasunod ang isang tao sa batas kung wala naman itong ipanapakita ng malasakit sa kapwa. Samakatuwid, lahat ay kapaimbabawan lamang ang pagsunod sa batas kung wala naman ipinapakitang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Ang batas ay ginawa para sa kapakanan ng bawat nilalang sa mundong ito.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: