Linggo, Oktubre 29, 2023

October 29, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Patnubay sa Misa

Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya ating hingin ang kanyang gabay upang maging kasangkapan sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa sa panahong ito ng pandemiya sa pamamagitan ng kanyang walang maliw na pag- ibig. Sa bawat panalangin, ating itutugon:

Panginoon sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin!

Upang ang simbahan na laganap sa buong daigidig sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga Obispo at ng lahat ng Kaparian ay maging daluyan ng mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon!

Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magka-isa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon!

Upang ang mga taong naatasang mangalaga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon!

Upang ang mga naatasang mangalaga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at sa lahat ng mga piitan sa ating bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon!

Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pagbabahagi ng walang maliw na pag ibig ng Diyos; at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa dulot ng iba’t-ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kami na tuparin ang pinaka mahalagang utos na “Ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan.” Gayundin naman, patuloy nawa kaming maging tagapag-bahagi ng pag-asa sa aming kapwa lalo na ngayong panahon ng pandemiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesus kasama ng Banal na Espiritu.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 16, 2020 at 3:24 pm

Pagninilay: Sa ating Unang Pagbasa (Exodo 22:20-26), ipinaalala ni Moises sa mga Israelita ang mabuting pagtrato sa bawat tao, lalo na sa mga hindi kalahi o kaparehas na anyo. Hindi tama ayon sa mata ng Panginoon ang pag-aalipusta at pag-aapi sa tao, lalung-lalo na ang mga taga-ibang bayan. Kaya sa Kasulatan, makikita natin na ang bawat taong nahihirap ay dinidinig ng Diyos sa kanyang awa at habag. Kung ang Diyos pa ang nagiging maawa sa mga mahihirap, aba, at dukha, paano pa kaya tayong tinatawag na mahalin ang bawat tao?

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:34-40), lumapit ang mga Pariseo kay Hesus at isa sa kanila ay nagtanong sa kanya kung ano ang pinakadakilang utos. Sa Lumang Tipan, ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moises ang mga Sampung Utos sa Bundok ng Sinai. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang iba pang mga utos para naman sa iba’t ibang indibiduwal, na bumubuo sa tinatawag na Torah, at nakalagay sa Kaban ng Tipan. Kaya para sa mga Hudyo, itong mga utos na ito ay dapat sundan sapagkat ang Panginoong Diyos mismo ay nagbigay ng mga ito. Subalit iba ang naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa kanyang tugon, ibinuod niya ang mga Sampung Utos sa pamamagitan ng dalawa pang mahalagang utos.

Una ay ang pagmamahal sa Diyos nang buong puso, isip, at kaluluwa. Ito ay nababatay sa tinatawag na Shema, Israel ng mga Hudyo (Makinig ka, O Israel!) mula sa Aklat ng Deuteronomio 6:4-9. Ang pagmamahal sa Diyos ay dapat ipinapakita nang sapat. Sa bawat sinasabi natin at sinasampalatayanan natin, dapat isabuhay din natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging mga mabubuting lingkod niya. Higit sa lahat, sundin natin ang kanyang mga utos, lalung-lalo na ang kautusan ng pag-ibig ng kanyang Bugtong na Anak.

Ikalawa naman ay ang pagmamahal sa kapwa na gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito ay nababatay sa Aklat ng Levitico 19:9-18. Kung mahal natin ang Diyos, dapat matuto tayong mahalin ang ating mga kapwa. Ngunit bago iyan, dapat mahalin natin ang ating mga sarili dahil ang Panginoon mismo ang dahilan kung bakit tayo napaparito sa daigdig. Alagaan natin ang ating sarili, at kontrolin din ito mula sa mga pagnanasa ng mundo. Pagkatapos nito, mahalin natin ang ating mga kapwa. Kung mahal natin sila at sila’y ating mga kaibigan, dapat gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Irespetuhin natin sila anumang lahi silang nagmula. Tulungan natin sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Dapat hayaan din natin ang ating sariling matuto mula sa mga mabubuting salita at gawain nila sa atin. Dito natin makakamtan ang mabubuting relasyon sa isa’t isa.

Sa kabuuan, ang pamamahal sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa ay nakakapatatag sa relasyon sa Panginoon at sa ating mga kapwa. Itong dalawang dakilang utos ay bumubuod na sa mga Sampung Utos. Kaya gumawa tayo ng mabuti, at lumayo tayo sa masama. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y sundin natin ang mga ito para sa masaganang ani sa ubasan ng Kaharian ng Langit.

Reply

Alexander D. Pulumbarit October 25, 2023 at 9:45 pm

Pagninilay sa mga Pagbasa:

Alam nating napaka-mahabagin ng ating Panginoong DIYOS at gayundin ang Kaniyang inaasahan sa bawat isa sa atin. Ang Kaniyang habag ay ipinakikita sa Pag-ibig Niya at pagpapahalaga sa mga taong mahihina at mga aba, yung walang inaasahan lang kundi ang biyayang magmumula sa Kaniya. Kung kaya’t mahigpit Niyang tagubilin na  “Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan; Huwag din ninyong aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila.;“Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan.” Exodo 22, 20-26.
Gayundin naman, sa Sulat sa mga Tesalonica, ay nagpapakita kung paano nila tinanggap ang mga kapatid na nangangaral ng Mabuting Balita ng Panginoon na nakipamuhay sa kanila, anupat sila’y naging huwaran ng mga taga Macedonia at Acaya, na nagpakalat ng maganda nilang ginawa. Di ba’t ang mga ito ay nagpapatunay lamang sa Pagsunod sa Utos ng Diyos na, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.”

Sapagkat di natin masasabing iniibig natin ang Panginoon kung napopoot naman tayo sa ating kapwa. Sapagkat, “Anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin.” Mateo 25:40

Ipamalas natin ang pagtupad natin sa Unang pinakamahalagag Utos na, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip,” sa pamamagitan ng Pag-ibig at pagmamalasakit natin sa ating kapuwa na ating nakikita, nakakasama at nakikipamuhay sa atin.
Amen…

Reply

Bro. NSP October 27, 2023 at 10:37 pm

MAHAL KITA, MAHAL KO SI LORD.

Narinig natin sa ebanghelyo ang dalawang pinakamahalagang at buod ng sampung utos ng Diyos. Una, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. At ang ikalawa ay Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.

Inaanyayahan tayo ni Hesus na mahalin ang ating kapwa gaya ng kung paano natin minamahal ang ating sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, matuto ka ring mahalin ang kapwa mo. Kung ayaw mong nasasaktan, huwag kang manakit ng iba. Kung ayaw mong inaalipusta, huwag ka ring mang-alipusta ng kapwa mo. At kung paano mo inaalagaan ang sarili mo, nawa’y ganoon mo rin ang alagaan at pagmalasakitan ang iyong kapwa.

Ang taong pag-ibig ang ibinibigay, nararapat lamang na suklian ng pag-ibig. Ang taong pawang kabutihan ang ipinakikita ay nararapat lamang na makatanggap din ng kabutihan. Subalit sa mga pagkakataong wala kang makitang mabuti sa mundong ito, PAKIUSAP: Maging isa ka man lamang sana sa mabubuting tao.

Ikalawa ay inaanyayahan tayong ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Tularan natin ang mga Apostol at ang mga banal sa ipinakita nilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos kahit maging kapalit man nito ay ang kanilang buhay. Hindi madaling bagtasin ang landas patungong buhay kabanalan, kinakailangan ito ng buong sariling pagbibigay tungo sa pagbabago na magbubunga ng pagkatagpo sa dakilang pagmamahal sa Diyos tulad ng pagmamahal ni San Agustin.

Hindi madaling magpakatao, subalit sikapin nawa nating ipakita ang pagmamahal na nagmumula sa ating mga puso upang maiwasan nating masaktan ang damdamin ng Diyos at ng ating kapwa.

Mahalin mo ang kapwa mo, at mahalin mo ang Diyos na unang nagmahal sa iyo.

(Pagninilay sa ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 22, 34-40)

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: