Huwebes, Oktubre 19, 2023

October 19, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo.

Sa ating buhay bilang bahagi ng Bayan ng Diyos, nawa’y magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitanto lamang, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo nawa’y manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik-loob at pagbabagumbuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao na sa buhay na ito nawa’y tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo nang may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 11, 2021 at 12:26 am

PAGNINILAY: Nakita natin sa Unang Pagbasa kung paanong itinama ni San Pablo ang mga Hudyong Romano sa paghahatol sa mga Hentil, na noo’y kinabibilang sa mga “taga-labas”. Para sa Apostol, ang tunay na taong yumayakap at nabubuhay sa kaligtasan ng Diyos ay ang pagsampalataya sa Mabuting Balita at paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa.

Tinapos na ni Hesus ang kanyang panunuligsa sa mga Pariseo at eskriba. Nitong mga nakaraang araw, narinig natin kung paano niyang pinunto ang pagkakamali ng mga grupong iyon, pati na ang kanilang mataas na pagtingin sa sarili at mababang pagtingin sa kanilang kapwang Hudyo. Ngayon ay hindi natuwa si Hesus sa kanilang pagtatayo ng mga alaala ng mga propeta ng Diyos. Ito’y dahil ang kanilang mga ninuno ang pumapatay at nang-uusig sa mga propeta, na tila nga ba’y sang-ayon sila sa ginawa ng mga nakaraang henerasyon nila. Tinuligsa rin ng Panginoon ang mga dalubhasa ng Kautusan sa pag-alis ng susi ng karunungan mula sa kanilang mga tahanan upang pigilan ang sinumang nais pumasok. Kaya noong umalis si Hesus sa kanyang pinagtutuluyan, ang mga relihiyosong grupo ay naghahanap ng butas upang maisahan nila ang Panginoon.

Makikita natin kung ano klaseng pag-uugali mayroon ang mga kaaway ni Hesus na kabilang pa sa relihiyosong sektor ng kanilang lipunan. Ang mga ganyang klaseng pag-uugali ay nagpapakita ng pagkukunwari. Ang pagkukunwari o hipokrisiya ay nagmumukhang mabait ang ilang tao sa labas, ngunit lumalabas na malala ang masamang ugali sa loob. Kaya ito ang nais bigyang pansin ni Kristo na sana ay iwasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayong lahat ay inaanyayahang mabuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos at gawin ang mga bagay na hinding magpapahamak, kundi makabubuti sa ating kapwa.

Reply

Maggie October 14, 2021 at 10:29 am

Ako po ay sumasang-ayon sa iyong pagninilay. Kabutihan asal ang ating ipakita sa ating kapwa at tapat na paglilingkod sa ating Lumikha.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 14, 2021 at 9:19 am

“Kawawa kayo, mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok“

Tayong mga tao ay hindi na nga nakasusunod sa kautusan ng Diyos ay nagiging sanhi pa tayo ng hindi pagsunod ng iba. Ano ang mga halimbawa nito? Kapag may taong nagpapakabait ay kinukutya natin, kesyo sinasabihan natin ngbkung anu anong salita minsa’y nasasabihan pang nababaliw ka na ba? Kapg mayroon namang taong nagsasabi sa atin ng galit nya sa isang tao ay ginagatungan pa natin ito upang lalong magalit sa halip na kalmahin sya at turuang magpatawad. Kapag nakakatanggap tayo ng mga videos or pictures na mahalay ay pagkatapos nating magnasa ay ipapasa pa natin ito sa gayong paraan ay naging sanhi ka pa ng pagkakasala ng iba. Ang ibig kong sabihin ay ay hindi na nga tayo nagbabago o nagpapakabuti o nagbabalik loob sa Panginoon ay nanghahatak pa tayo ng kapwa para gumawa ng masama.

Tularan natin si Hesus na isang mabuting pastol, ang hinahanap nya ay ang mga nawawala, ang mga naliligaw ng landas ang mga napupunta sa kadiliman, tulungan nating makabalik ang tupa sa kawan, Maging modelo tayo ng kabutihan upang pakinggan tayo ng ating babahaginan ng Salita ng Diyos, maging daan tayo sa pagpapakabuti ng ating kapwa at wag maging kalawang na tutulong sa pagkabulok ng isang tao.

Unpisahan mo sa iyong sarili ang pagsisisi, paghingi ng kapatawaran at pagtalikod sa kasamaan, habang kinakayag ang kapwa na gawin din ang ginawa mong kabutihan, at ikaw at ang taong yun ay patatawarin, pakikinggan ang kahilingan at kalulugdan ng Diyos.

Reply

Maggie October 14, 2021 at 10:26 am

Isang maganda at nakaka-inspire na pagninilay. Maraming salamat po!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: