Lunes, Oktubre 16, 2023

October 16, 2023

Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Eduvigis (Heidi), namanata sa Diyos
o kaya Paggunita kay Santa Margarita Maria Alacoque, dalaga

Roma 1, 1-7
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 11, 29-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Hedwig, Religious (White)
or Optional Memorial of St. Margaret Mary Alacoque, Virgin (White)

UNANG PAGBASA
Roma 1, 1-7

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa – ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
Ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 10, 2021 at 11:55 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagsusubok ng mga Pariseo at eskriba ng isang tanda mula sa Panginoong Hesus. Kaya’t tinawag ni Hesus ang henerasyong iyon bilang napakasama sapagkat ito’y naghahanap ng isang palatandaan, at sinabi niya na walang tanda ang ibibigay kundi ang tungkol kay Propetang Jonas. Alam po natin na si Jonas ay nagtakbo palayo sa Diyos papuntang Tarsish sapagkat ayaw niya dati na magpropesiya tungkol sa kasamaan ng Nineve. Kaya’t nagkaroon ng bagyo sa dagat, at inamin sa mga manlalakbay na siya ang puno’t dulo ng bagyo, at nais siyang itaboy sa dagat. Kaya ang nangyari ay kinain siya ng isang malalaking isda, at doon siya’y nanatili sa bituka ng isda sa loob ng tatlong araw at talong gabi. Makalipas ang mga araw na iyon, siya’y pinalaya at tinawag muli ng Diyos na magpahayag sa mga taga-Nineve, isang bayang makasalanan, at dito sinabi ni Jonas ang magiging parusa ng siyudad sa loob ng 40 araw. Kaya agad nagsisi ang mga tao, pati ang hari ay nagtawag ng araw ng pag-aayuno bilang pagsisi sa Panginoong Diyos, at hindi natuloy ang plano ng pagwasak ng Nineve.

Makikita dito na inihantulad ni Jesus ang pananatili ni Jonas sa kanyang magiging nakatakdang plano ng Diyos, ngunit ang mangyayari sa kanya ay higit pa sa nangyari sa propeta. Katulad ng pananatili ni Jonas sa loob ng isda ng 3 araw at 3 gabi, si Hesus ay ililibing matapos ang kanyang kamatayan sa Krus, ngunit siya’y muling mabubuhay makalipas ang 3 araw at 3 gabi. Kaya inilalarawan ni Hesus ang magiging kanyang Misteryong Paskwal upang tuparin ang plano ng Diyos na tayo’y mailigtas at gawing mga anak ng Diyos Ama.

Sabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na tayo’y mga anak ng kalayaan, hindi alipin nito. Ito ang biyaya ng “free will” kung saan tayo ay nabubuhay nang marapat sa paninigin ng Diyos na gumagawa ng mabuti at tinatalikdan ang masasama. Kaya tayo’y tinatawagan na mamuhay nang marapat sa mundong ito habang hinihintay natin ang Araw ng Paghuhukom upang katulad ng Reyna ng Timog na dulaw upang makinig sa karunungan ni Haring Solomon, tayo rin ay matatagpuang handang panagutin ni Hesukristo sa kanyang muling pagpapario sa daigdig ayon sa ating pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 11, 2021 at 8:51 am

Minsan nakadebate ko ang aking tiyuhin na galing Amerika tungkol sa Diyos, sapgkat sya ay hindi naniniwala dito. Dumating sa punto na sinabi nya sa akin “sige sabihin mo sa Hesus mo na pagalawin ang basong ito upang ako ay maniwala.”
Huwag nating subukin ang Diyos, o hingian ng mga palatandaan o signs, sinabi sa ebanghelyo na walang ipakikitang palatandaan maliban sa nangyari kay Jonas.
Sino tayong mga tao para magsalita mg ganun o hamunin ang Panginoon tungkol sa ganun. Hindi pa ba sapat ang nakikitang mong lahat sa paligid mo? Ang dagat at ang milyon milyong klaseng isda na naroon, ang lupa na hindi mabilang ang klase ng hayop at halaman, ang araw, buwan, mga bituin, tubig, at ikaw! Ikaw mismo na mayroong pag iisip at damdamin. Hindi natin kailangang makakita ng himala upang tayo ay maniwala at manalig sa Diyos. Sapat na ang lahat ng iyong nakikita ata nararamdaman.
Sinasabi din nating Mahal natin ang Diyos, subalit hindi mayin makuhang mahalin at patawarin ang kapatid natin na nakikita natin? Ang Diyos pa kaya na hindi mo nakikita ay sasabihin mong mahal mo!?!
Ang nabuhay lamang tayo at nagigising tuwing umaga ay isa ng himala at biyayang galing sa Diyos, kaya nararapat na ipagpasalamat natin ito at suklian ng kabutihang asala at pagtulong sa kapwa.

Reply

Mel Mendoza October 16, 2023 at 10:00 am

Ang Mabuting Balita ayon kay San Lucas na ating natunghayan ay pwedeng mabuod ito sa mga salitang na ang himala o tanda ng ating Panginoong Hesus ito ay nasa ating mga puso na at hindi na tayo dapat manghingi pa ng mga ibang tanda sapat na ang Salita ng Diyos. Wala tayong himala o tanda na mararanasan hanggang hindi napapanibago nito ang mga puso at kung hindi tumitimo sa ating mga puso at naisasabuhay ang ipinangangaral ng Mabuting Balita na ating napapakinggan at ito ay mga Salita tungkol sa kaligtasan. Ang Salita ng Diyos ay ibinabahagi ito sa lahat ng tao, mabuti man ito o masama.

Kaya tinawag ni Hesus na mga masasamang lahi ang mga taong nangangailan pa ng tanda sapagkat sa kabila ng mga ipinahayag Niyang mga Salita at gawa’t himala at sa isang taong pagmiministeryo ng mga sinugo nyang mga alagad na ipangaral ang Mabuting Balita at pagpapakita din ng himala upang maniwala sa kaligtasan inihain sa kanila ay patuloy pa din silang humihingi ng tanda. Kaya nga sa Misteryo ng Paskal na kung saan ipinakita doon ang kanyang pagpapakahirap, pagpapakasakit, at pagkamatay, at sa muli Niyang pagkabuhay pagkatapos ng tatlong araw upang ito magbigay ng pag-asa sa lahat na maniwala at ipagpapatuloy ang mabubuting gawa sa tagpong kanilang nasaksihan. Hindi tumimo sa mga puso ng mga tao ang kahalagahan nito sa konteksto ng kasaysayan ng kaligtasan sa halip humihingi pa sila ng tanda.

Ang pagpapakita ng tanda o ng isang himala minsan lang ito dumadaan at hindi ito mananatiling makikita o kaya magiging ordinaryong karanasan lang ng isang tao. Nawa, ang tanda na dapat natin asamin sa araw araw ng ating mga pagiral ay ang salita ng kaligtasan ng Panginoong Hesus na naipangangaral sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan na ating napapakingan na ito ay hindi lang dadaan o maglalaho kundi manatili nawa sa ating buhay magpakailanman. Amen?

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: