Martes, Oktubre 17, 2023

October 17, 2023

Paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir

Roma 1, 16-25
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 11, 37-41


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Roma 1, 16-25

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya — una’y sa mga Judio at gayun din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya, at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, “Ang pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”

Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya’t wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.

Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa’t isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang Lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patulay na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos,
ganap nitong natatalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 37-41

Ang Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Hesus, siya’y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya’t pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Hesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo’y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal! Hindi ba’t ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 11, 2021 at 12:24 am

PAGNINILAY: Ang mga Pariseo ay isa sa mga matinding kritiko ng ating Panginoong Hesukristo. Tingin nila siya’y lumalabag sa Kautusan ni Moises na kanilang dinagdagan ng 613 interpretasyon. Kaya sa maraming pagkakataon nais nilang subukin siya sa ipabitag at ipabintang, ngunit siya’y mas matalino kaysa sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang Ebanghelyo ngayon ay isang paninuligsa ni Hesus sa mga Pariseo dahil sa kanilang pagkukunwari. Akala nila sila’y mas malapit sa Diyos, ngunit may dala silang intensyonng pagpapakilanlan ng publiko. Sila’y naghuhugas ng labas ng tasa bago ang loob nito ayon sa kanilang tradisyon, ngunit hinamon sila ni Hesus na linisin muna nila ang loob ng tasa bago ang labas.

Makikita natin dito kung paanong binunyag ni Kristo ang totoong pag-uugali ng mga taong akalaing banal, ngunit may natatagong adyenda, lalung-lalo ang balak laban sa kanya. Hindi naman ninanais niya na sila’y parusahin o kaya patayin, kundi sila’y mabuksan ang mata at isipan na linisin muna ang kanilang bakuran. Siguro ganyan din ang hamon sa ilan sa atin, kahit tayo’y nasa bahay, komunidad, paaralan, Simbahan, Pamahalaan, at mga naglalakbay ng ibang bansa. Tayo ay tinatawag ni Hesus na magkaroon ng dalisay na puso at matapat na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya sinasabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mag-ingat sa mga kahalayan, bisyo, at tukso ng mundo na maaring tumungo sa atin na magkasala laban sa Panginoon.

Kaya huwag natin ikahiya ang Mabuting Balita ni Kristo na magbibigay sa atin ng kaligtasan kung tayo’y sumasampalataya. At tayo’y ginagabayan ng Espiritu Santo na gawin ang inuutos ng Diyos nang may kababang-loob at para sa kanyang ikaluluwalhati, hindi upang para magyabang. Kaya nawa sa ating buhay, tayo’y tunay na mamuhay nang marangal at mabuti sa ating pananampalataya sa Diyos at pakikipagrelasyon sa kanya at kapwa-tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 12, 2021 at 9:12 am

Ang hamon at aral ng ating ebanghelyo ngayon ay wag maging mapg imbabaw, hipokrito, plastic o bulaan.

Ang paggawa ng kabutihan ay magandang ehemplo o modelo sa mata ng ibang tao, maaari tayong maging inspirasyon o di kaya nmana y tularan ng ibang tao. Subalit kung ito ay ginagawa mo para lamang sumikat, para lamang hangaan, para lamang lumabas na banal, para lamang makilala o di kaya nman aya para lamang tumanggap ng papuri ay hindi rin tayo kalulugdan ng Diyos. Ang oagtulong sa kapwa, pagmamahal sa Diyos at pagawa ng mabuti ay hindi ipinagyayabang, sapagkat kapag gayun ay kinuha mo na ang gantimpala dito sa lupa, nararapat na ito ay ipaglihim mo lamang at wag ipagyabang o ipagsabi maging sa matalik mong kaibigan, sa ganitong paraan ang Diyos sa langit ang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

Reply

Mel Mendoza October 17, 2023 at 11:54 am

Ang pagbasa sa ebanghelyo ni San Lucas ay nagbibigay ng katanungan sa ating lahat sino ba ang banal at paano ba ang maging banal? Sa mga numero unong mga kritiko ni Hesus na walang iba kundi ang mga Pariseo at mga eskriba na tinaguriang mga marunong sa batas sila ang tinagurian ng Panginoon na mga kapaimbabawan ang kabanalan. Paano mo bang matatawag ang tao na isang banal. Ang tama at nagiisang sagot ay dapat kilalanin muna ang Diyos, higit sa anumang pang-relihiyong tradisyon o mga batas na pinaniniwalaan katulad ng mga Pariseo at ng iba pa kahit noon sa kapanahunan ni Moises. Ang susunod na tanong paano makikilala ang Diyos na hindi naman nakikita? Upang makilala natin ang Diyos una, dapat makinig sa ipinangangaral sa Banal na Kasulatan at ang kanyang mga gawa. Kung nagkaroon na ng unawa sa mga Salita ng Diyos doon palang makikilala at makikita ang mukha ng Diyos na inilalarawan sa pamamagitan ating mga kapwa. Pag sinabing kapwa sila ito ang mas higit na nangangailan ng mga kalinga hindi lang ang tinukoy ang literal na in dire poverty o yung mga nasa laylayan sa ating lipunan kundi kasama na dito ang spiritually poor in spirit, the lost, the last and the least. Dito lamang sa paninging ito makikita ang mukha ng Diyos.

Kaya nga napaka-importante na mga mabubuting bagay lamang ang nakikita sa atin ng ating kapwa tao para makatulong tayo na makita din ng iba at makilala ang Diyos. Sa pagiwas sa lahat ng mga kahalayan, pita ng laman, pagmamalabis sa kapwa at lahat pa ng ibang kasamaan. Kung ang pagkakilala natin sa Diyos na ang siyang pinanggalingan ng lahat ng kabanalan, inaasahan na tayo din ay maging kapara ng Diyos sa lahat ng pamamaraan sa buhay. Hindi natin kailangan ng maraming batas at mga walang kapaparakang mga tradisyon katulad ng mga ginagawa Pariseo. Laging isapuso’t diwa ang buod ng mga Kautusan, una ang mahalin ang Diyos ng buong puso’t, ng isipan at ng buong kaluluwa. At ang pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa ng kapara ng ating mga sarili. Kung ano ang laman ng ating puso na may pag-ibig sa Diyos at kapwa dito makikita ang tunay na kabanalan. Iwasan natin ang mga tao na madalas na nagpapakita panlabas o mga pakitang-tao kabanalan lamang kung ito mangyayari wala tayong ipinagkaiba sa kaimpababawan na kabanalan ng mga Pariseo. Mag-ingat tayo at marami ang katulad nila sa loob ng simbahan, sa mga gawaan, paaralan, sa mga pamahalaan ng ating lipunan. Manalangin tayo na nawa’y palagi masundan natin ang mga yapak ni Kristo Hesus ng ipangaral Niya ang Mabuting Balita sa sangkinapal. Asamin natin na punuin ang ating kalooban ng pag-ibig ni Hesus patungo sa landas ng kabanalan. Amen?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: