Sabado, Oktubre 14, 2023

October 14, 2023

Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Papa San Calixto I, martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Joel 4, 12-21
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Lucas 11, 27-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Callistus, Pope and Martyr (Red)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Joel 4, 12-21

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa Kapatagan ni Josafat.
Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid.
Ubod sila ng sama; gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan;
ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas.
Angaw-angaw ang nasa Kapatagan ng Paghatol,
sapagkat darating na ang Araw ng Panginoon.
Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin.”
Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa Bundok ng Sion, animo’y kulog na nagbubuhat sa Jerusalem; anupat nanginginig ang lupa’t langit.
Subalit iingatan niya ang kanyang bayan.
“Sa gayun, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos!
Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem; ito’y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan.
Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok; mga bakahan ang makikita sa bawat burol; mananagana sa tubig ang buong Juda!
Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis, na didilig sa Kapatagan ng Sitim.
Magiging disyerto ang Egipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan.
Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi; di ko patatawarin ang sinumang nagkasala.
Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa Bundok Sion.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Ang paligid niya’y ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niya’y tapat at salig sa katarungan.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway,
sa dalisay namang puso maghahari’y kagalakan.
Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong,
sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon;
ang ginawa niyang ito’y dapat nating gunitain,
at sa Poon ay iukol ang papuring walang maliw!

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 27-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus sa mga tao, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, “Mapalad ang babaing nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo!” Ngunit sumagot siya, “Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 8, 2021 at 8:33 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang isang pangitain ni Joel ukol sa Araw ng Panginoon, na sinasabing magaganap sa tinatawag na Kapatagan ng Jerusalem. Dito maghuhukom ang Diyos na ang Sion ay ang kanyang banal na tahanan, kaya’t magiging isang Banal na Lungsod ang Jerusalem. At magiging mapagpala ang gatas na aagos sa batis ng Juda at Kapatagan ng Sitim. Ngunit ang Edom at Egipto ay magiging isang ilang dahil sa kanilang marahas na pang-aapi sa bayan ng Diyos.

Kaya’t makikita sa propesiyang ito ang banal na pananahan ng Diyos sa bagong Jerusalem, ang kanyang Kaharian sa kalangitan. Nang si Kristo ay dumating, bago pa man sumapit ang kahuli-huliang panandalian ng kanyang Misteryong Paskwal, ipinahayag na niya sa mga alagad na siya’y aalis mula sa lupa at babalik sa kanyang Ama upang ipaghanda sa mga sumasampalataya sa kanya at gumagawa ng kabutihan ng isang tahanan sa langit na inilaan niya para sa atin. Kaya sa muling pagpaparito niya sa daigdig na magaganap sa huling araw, matatanggap natin ang matuwid na paghuhukom ayon sa pag-ibig na ipinadama natin dito sa daigdig.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga pinakaiksing teksto na binabasa ng Simbahan, ngunit mayroong mahalagang mensahe. Nang si Hesus ay nangangaral, may isang babaeng biglang napasabing kung paanong naging mapalad ang nagdalang-tao sa Panginoon. Kaya ang naging tugon naman ni Kristo ay mas mapalad ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos at tumutupad nito.

Kaya itong Ebanghelyo ay isang pagpaparangal sa ating Mahal na Ina: si Birheng Maria. Tunay nga siyang mapalad dahil sa kanyang pananampalataya, pagkamasunurin, at kababang-loob na tuparin ang dakilang kalooban ng Diyos Ama. Kahit nakita niya ang kanyang Anak na nagdurusa at nabayubay sa Krus, patuloy siyang tumalima sa plano ng Panginoon. Alam ni Maria na lahat ay mangyayari ayon sa mensahe ng Diyos para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan laban sa kasamaang umiiral sa maling pag-iisip at huwad na pagkilos ng tao. Kaya nga itinagubilin ni Kristong nakapako sa Krus ang kanyang Ina bilang ating Mahal na Ina upang mayroon tayong pagmamahal at katamis-tamis na pag-aaruga upang masundan natin ang Panginoong Diyos araw-araw sa ating buhay. Nawa’y maging huwaran sa atin ang ating Mahal na Inang Maria sa pananamapalataya, pagkamasunurin, at kababang-loob tungo sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus.

Reply

Ferdy Baetiong Parino October 9, 2021 at 8:33 am

Ang unang pagbasa ay pagpapaalala sa atin na darating si Hesus subalit walang nakakaalam maging ang mga anghel ss langit kung kailan at anong oras. Kaya nararapat na tayo ay maging handa. Paano nman maging handa sa pagdating ng Panginoon? Upang hindi mapasama sa mga lilipulin at liligisin na parang ubas ay umpisahan mo ngayon ang pagsisi sa gawain nating makamundo, ihingi ng kapatawaran ang mga pagsuway sa sampung utos, at sikaping makapamuhay ng may takot sa Diyos at tuluyan ng talikuran ang gawang masama.

Sa atin nmang ebanghelyo ay nais ipabatid ni Hesus na hindi lamang si Maria ang mapalad, sya ang nagdala kay Hesus sa sinapupunan at nagpasuso pero hindi nangangahulugan na tayong mga tao ay walang pag asang maging mapalad at maging kalugod lugod sa mata ng Diyos. Sinabi nga ni Hesus mas higit pa tayong mapalad kung isasaisip at isasapuso lamang natin ang mga Mabuting Balita. Ugaliin nating manuod ng online mass kung hindi makakadalo sa banal na misa, namnamin natin ang mga ebanghelyo at homiliya ng mga kaparian, at ito ang gawin nating gabay sa pakikisalamuha sa kapwa. Oo hindi madali magpakabanal pero kaya natin kung gugustuhin natin, bago mo gawin ang isang bagay pakaisipin mo muna na ito ba ay naayon sa kagustuhan ni Hesus, ito ba ay hindi makakasakit ng kapwa, ito ba ay walang nilalabag sa sampung utos o di kaya naman ay ito ay nagpapakita ng pagpapakababa. Hindi madali pero kaya! At kakaibang ligaya ang ibibigay nito sa pakiramdam natin at magkakaroon tayo ng peaceof mind dahil alam nating panig tayo ni Hesus. Gumawa ka lang mabuti at Diyos na ang bahala sayo,… Magtiwala ka lang kapatid.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: