Biyernes, Oktubre 13, 2023

October 13, 2023

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

Lucas 11, 15-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Joel 1, 13-15; 2, 1-2

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon, pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako.

Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos.

Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat.

Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba.

Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Juda, pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa kanya.

Malapit na ang Araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay.

Kalagim-lagim ang araw na yaon!

Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos.

Manginig ang lahat ng nananahan sa Juda, dumating na ang Araw ng Panginoon.

Ito’y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid; at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang-liwayway.

Hindi pa nangyayari ang ganito nang mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan,
ang kahanga-hangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay;
dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan,
pupurihin kita, Panginoon naming Kataas-taasan.

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

Iyong hinatulan yaong mga Hentil at mga balakyot,
alaala nila sa balat ng lupa’y pinawi mong lubos.
Itong mga Hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila,
sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli’y sila.

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

Dapat kilalaning Haring walang hanggan itong Panginoon,
kanyang itinatag yaong kaniyang trono, upang doon humatol.
Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon
sa makatarungan niyang pagpapasiya, bilang isang hukom.

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

ALELUYA
Juan 12, 31b-32

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay itinampok,
sa kanya tayo’y dumulog,
kasamaan ay natapos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 15-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Hesus ang isang demonyo, nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, “Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.” May iba namang nais siyang subukin, kaya’t nagsabi, “Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasaiyo.” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinabi sa kanila, “Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayun? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos.

“Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.

“Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon.

“Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito’y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, ‘Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan.’ Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritung masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya’t sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 4, 2021 at 2:38 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang babala ni Propet Joel tungkol sa pagkawasak ng Lungsod ng Jerusalem. Bagamat itong propesiya ay kinatatakutan, gayunpaman ito’y nagdadala ng pag-asa na ang Panginoon ang kaganapan ng ating buhay. Ito’y hindi dapat manginig sa atin sa takot, kundi umasa na sa bandang katapusan ng panahon ay tayo’y magiging kabilang niya sa kaharian ng langit. Kaya’t ang pag-asa natin sa lupa ay kaakibat ng patuloy nating pagtangkilik sa kabutihan.

Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ni Hesus sa isang lalaking sinasapian ng masasamang espiritu, kaya nga pinalayas niya ito mula sa lalaki. Ngunit siya’y pinagbintangan ng mga Pariseo at eskriba na kasabwat ni Beelzebul, ang Prinsipe ng mga demonyo, sa paggawa ng ganyang kababalaghan. Sinubukan naman siya ng ibang tao upang patunayan na ang kanyang gawain ay mula sa Diyos Ama. Ngunit sila’y hinarapan ni Hesus, at sinabi niya na ang isang pundasyon ng bahay na nag-iisang nakatayo ay hindi tatagal sa ganyang estado. At ganun rin kay Beelzebul na mas kilala si Satanas na mahilig magwatak ay hindi laging magtatagumpay. Ganun rin sa isang kahariang nahahati, at ito rin ay magkakawatak-watak. Kaya hinamon ni Hesus ang mga nagbibintang sa kanya na sa kaninong pangalan naipapalayas nila ang mga masasamang espiritu. At sinabi rin niya na ang mga naghahati-hati ay hindi pumapanig sa kanya, sapagkat sila ang nagkakalat sa mga taong pinag-iisahan ng Diyos.

Ang sinasabi dito ni Kristo ay ang mga pagkawatak at pagkahati sa mga komunidad ay hindi kailaman makakamit ng kapayapaan at pagkakaisa. Paano naman magkakaisa ang isang sirang pamayanan na nahahati dahil sa mga matinding paglalaban tungkol sa kaibahan ng bawat miyembro? Maraming pagkahati at pagkawatak ang nangyayari hindi lang sa relasyon ng tao sa pamilya at angkan, kundi pati na rin sa Simbahan, Pamahalaan, negosyo, trabaho, paaralan, atbp. Ngunit kung nais nating makamit ang pagkakaisa sa bawat isa, tayo ay inaanyayahan na patuloy na ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos na naghahari sa buong mundo. Kung tayo’y magmahahalan katulad ng pagmamahal sa atin ni Hesus, magaganap ang mga mabubuting asal at pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong magsawa sa paglilingkod sa isa’t isa at pagtuturo ng kabutihan at katuwiran upang sila’y maengayong sumunod sa mga yapak ng Panginoon. Sa mga ganitong gawain bilang mga Kristiyano, patuloy na maghahari ang pag-ibig ng Diyos at ang mga magagandang bagay hindi lang sa ating kapakanan, kundi pati na rin sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 8, 2021 at 9:26 am

Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na dapat tayong maging handa sa sa pagdating ng Panginoon, ihanda ang kalooban, ang isip atvnagbmga puso, sapagkat ito aya darating na parang magnanakaw, hundi natin nalalaman kung kailan at anong oras, magsimulang magsisi at humingi ng kapatawaran at sikaping talikuran na ang masasamang gawain.

Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa demonyo, sa demonyo na patuloy na tumutukso sa atin na gumawa ng masama sa anyo ng panandaliang masasarap para sa tao, kasarapan na siguradong pagsisishan sapagkat magdudulot sa iyo ng lagim at kadilimana ng buhay. Ang bahay na malinis ng nais pasukin ng mga demonyo, inig sabihi’y ang mga taong nagpapakabuti at nagnanais maging magpakabanal o magbalik loob sa Diyos ang tinutukso ng demonyo. Ipanalangin natin na bumaba sa atin ang espiritu santo upang gabayan ang ating iisipin, sasabihin at gagawin. Ipanalangin din natin na wag tayong ipahintulot sa tukso at kayanin ang mga pagsubok.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: