Miyerkules, Oktubre 11, 2023

October 11, 2023

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Papa San Juan XXIII

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. John XXIII, Pope (White)

UNANG PAGBASA
Jonas 4, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya’y nagalit. Kaya, dumalangin siya, “Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi mong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis! Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punung-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay.”

Sumagot ang Panginoon: “Anong ikagagalit mo Jonas?” Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat nang matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin; halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya: “Mabuti pang mamatay na ako.”

Sinabi sa kanya ng Diyos: “Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?”

Sumagot siya: “Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay.”

Sinabi ng Panginoon: “Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan ngunit nalungkot ka nang iya’y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito’y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na sandaa’t dalawampunlibong katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

Ikaw ang aking Diyos, ako’y kahabagan,
sa buong maghapo’y siyang tinatawagan.
Poon, ang lingkod mo’y dulutan ng galak,
sapagkat sa iyo ako tumatawag.

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyo’t magbibigay galang;
sila’y magpupuri sa ‘yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

ALELUYA
Roma 8, 15bk

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Diyos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Minsan, nananalangin si Hesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo:

‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 7, 2019 at 10:39 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagtuturo ni Hesus ng isang panalanging pamilyar sa ating lahat kapag tayo’y dumadalo sa Misa, nagdadasal ng Santo Rosaryo, at iba pang paraan ng pananalangin. Ito yung “Pater Noster” na tinaguriang “Panalangin ng Panginoon”. Mas kilala ito bilang “Ama Namin”. Ito yung dasal na kung saan tinuruan tayo ni Hesus na tawagin ang Diyos bilang “Ama”. Noong dati, “Panginoon” lamang ang pinayagang titulo ng Diyos na ito sapagkat ang kanyang pangalan ay tinuturing ng mga Hudyo na banal at hindi dapat lapastangin ito. Ngunit binigyang-diin ni Kristo na karapat-dapat na tawagin natin itong Diyos na “Ama” sapagkat katulad siya ng bawat tatay na tumutugon sa mga pangangailangan ng isang pamilya. Higit siya sa kanilang lahat sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang dakilang kalooban ang ikabubuti ng tao dito sa lupa para nang sa langit. Kapag dinadasal natin ito, tayo ay humihingi hindi lang sa mga pisikal na bagay, kundi sa mga espirituwal din katulad ng kakainin hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi kasama na diyan ang pampalusog mula sa Salita at Eukaristiya. Hinihiling din natin sa kanya na patawarin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang upang tayo rin ay matutong magpatawad ng ibang nagkasala at nagkulang sa atin. At sa huli, hinihiling natin na tayo’y iadya sa lahat ng tuksong maaring magdulot sa kasamaan. Ito yung buod ng Ama Namin na binubuo ng 7 petisyon, 3 para sa pagpaparangal sa ating Diyos, at yung natitirang 4 para sa pagtutugon ng ating mga esporituwal na pangangailangan sa buhay. Higit sa lahat, tayo rin ay may misyong tawagin ang ating Ama sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Nangyari ito dahil kay Hesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo’y magkaroon pa ng pananampalataya sa Panginoon ng ating mga buhay. Makikita natin sa Unang Pagbasa ang pagtatampo ni Propeta Jonas nang hindi tinuloy ang Panginoon ang planong pagwasak sa lungsod ng Nineve. Ito’y sapagkat nakita ng Panginoon ang tunay na pagbabagong-loob ng mga tao sa lungsod na iyon. Kaya nagtanim ang Diyos ng isang halaman para magsilbing lilim upang si Jonas ay hindi mainitan. Subalit nang mamatay ang halaman, biglang naglabas ulit si Jonas ng sama ng loob. Kaya ang Panginoong Diyos na mismo ang nagpaamo sa galit ng propeta upang ipakilala niya kay Jonas na ang Diyos ay Diyos ng awa at pag-ibig. Kaya makikita natin sa Ama Namin ang ating Panginoon na palaging nagpapatawad sa ating mga kasalanan upang mapatawad din natin balang araw ang mga taong nagkasala sa atin. Tayong lahat ay mga saksi ng kanyang pag-ibig dahil siya ang Amang patuloy na nagmamahal sa lahat.

Reply

Reynald Perez October 5, 2021 at 2:53 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagtuturo ni Hesus ng isang panalanging pamilyar sa ating lahat kapag tayo’y dumadalo sa Misa, nagdadasal ng Santo Rosaryo, at iba pang paraan ng pananalangin. Ito yung “Pater Noster” na tinaguriang “Panalangin ng Panginoon”. Mas kilala ito bilang “Ama Namin”. Ito yung dasal na kung saan tinuruan tayo ni Hesus na tawagin ang Diyos bilang “Ama”. Noong dati, “Panginoon” lamang ang pinayagang titulo ng Diyos na ito sapagkat ang kanyang pangalan ay tinuturing ng mga Hudyo na banal at hindi dapat lapastangin ito. Ngunit binigyang-diin ni Kristo na karapat-dapat na tawagin natin itong Diyos na “Ama” sapagkat katulad siya ng bawat tatay na tumutugon sa mga pangangailangan ng isang pamilya.

Higit siya sa kanilang lahat sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang dakilang kalooban ang ikabubuti ng tao dito sa lupa para nang sa langit. Kapag dinadasal natin ito, tayo ay humihingi hindi lang sa mga pisikal na bagay, kundi sa mga espirituwal din katulad ng kakainin hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi kasama na diyan ang pampalusog mula sa Salita at Eukaristiya. Hinihiling din natin sa kanya na patawarin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang upang tayo rin ay matutong magpatawad ng ibang nagkasala at nagkulang sa atin. At sa huli, hinihiling natin na tayo’y iadya sa lahat ng tuksong maaring magdulot sa kasamaan.

Ito yung buod ng Ama Namin na binubuo ng 7 petisyon, 3 para sa pagpaparangal sa ating Diyos, at yung natitirang 4 para sa pagtutugon ng ating mga esporituwal na pangangailangan sa buhay. Higit sa lahat, tayo rin ay may misyong tawagin ang ating Ama sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Nangyari ito dahil kay Hesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo’y magkaroon pa ng pananampalataya sa Panginoon ng ating mga buhay.

Makikita natin sa Unang Pagbasa ang pagtatampo ni Propeta Jonas nang hindi tinuloy ang Panginoon ang planong pagwasak sa lungsod ng Nineve. Ito’y sapagkat nakita ng Panginoon ang tunay na pagbabagong-loob ng mga tao sa lungsod na iyon. Kaya nagtanim ang Diyos ng isang halaman para magsilbing lilim upang si Jonas ay hindi mainitan. Subalit nang mamatay ang halaman, biglang naglabas ulit si Jonas ng sama ng loob. Kaya ang Panginoong Diyos na mismo ang nagpaamo sa galit ng propeta upang ipakilala niya kay Jonas na ang Diyos ay Diyos ng awa at pag-ibig. Kaya makikita natin sa Ama Namin ang ating Panginoon na palaging nagpapatawad sa ating mga kasalanan upang mapatawad din natin balang araw ang mga taong nagkasala sa atin. Tayong lahat ay mga saksi ng kanyang pag-ibig dahil siya ang Amang patuloy na nagmamahal sa lahat.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 6, 2021 at 9:55 am

Ang dasal na Ama Namin ay itinuro mismo ni Hesus, ito ay kumpleto na kung iyong pagninilayan. Ito ay kabisado ng mga bata at mga matatamda sa wikang ingles man o tagalog. Pero ang karamihan ay basta na lang dinadasal ito mg hindi ninanamnam ang nilalaman. Binabanggit mo na patawarin ka ng Ama sa iyong nagawang kasalan pero pinatawad mo na ba ang iyong kaaway? Ang kapatid na nakaalitan, ang kinaiinisan sa trabaho, ang mga kapitbahay mong kinapootan? Binabanggit mo din sa Ama Namin na Sundin ang loob mo” Sinusunod mo ba ang mga kautusan? Wlaa ka bang sinusuway sa sampung utos? Hindi ka ba nagnanasa sa hindi mo asawa? Hindi ka ba nagsasalita ng kasinungalingan laban sa isang tao? Iniibig mo ba ang Diyos, ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal sa iyong sarili? Binabanggit ko din sa Ama Namin na wag tayong pahintulot sa tukso, kapag lumalapit ba ang tukso ay nilalabanan mo at magpapatianod ka sa alok ni Satanas? Ilan lamang yan sa mga nakapaloob sa dasal na Ama Namin, ngayon kapatid ay suriin mo ang iyong sarili kung ginagawa mong gabay ang aral ng panalangin na itinuro sa atin ni Kristo.

Reply

Jefferson Serrano October 11, 2023 at 10:46 am

Kahapon, inilalatag sa atin na kailangan ang pagninilay, pagdarasal sa ating paggawa. Ang hingin ang patnubay at kalooban ng Diyos.

Ngayon ay nagpapatuloy ito sa ating mga pagbasa.

UNANG PAGBASA
Sa aklat ni Jonas, matapos na siya’y utusan ng Diyos para pagsabihan ang Ninive. Sa kwento ating narinig, sumunod hari, sumunod ang bayan ng Ninive, sila ay NAGDASAL kasama ang hari na bumaba sa kanyang trono.

Sa kabila nito, hindi ganon ang dasal ni Jonas, GALIT AT POOT ang kanyang panalangin, dahil sa pag-aakala niya na hindi siya pinakinggan ni Yawe.

EBANGHELYO
Tinuruan ng Panginoong Hesukristo ang mga apostol kung paano manalangin, at alam naman po natin ang panalanging ito. Ang AMAN NAMIN!

Ano nga ba itong dasal na ito, ano ba ang nilalaman nito, at ano halag nito sa ating buhay?

Ang dasal na ito ay turo ni Kristo,
1. Isang buod ng ating pananampalataya.
2. Pag-uugnay natin sa ating Ama na siyang lumika ng langit at lupa.
3. Sa kabuuan ito po ay ‘buod-pag-uugnay’ ng tao at ng lumikha (Ang Diyos) parang katawan at kaluluwa – buod (kabuuan) na may pag-uugnay.

Kaya nga sa pagdarasal na ito ng Ama namin may buod-at pag-uugnay, kung i-sa summarize natin ang dasal na ito at nahahati sa apat:

– Laman ng panalanging ito ay papuri (adoration), paghingi ng kapatawaran (contrition), pasasalamat (thanksgiving), at paghingi ng patnubay (supplication) sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.

– Ang layunin niya ay upang mapadali ang pakikipag-usap sa Diyos sa simpleng paraan.

Kaya nga, hindi tayo maaaring humiwalay sa Diyos, dahil ang buhay natin ay nag-uugnay parati sa kanya at sa maraming bagay at paraan.

Kailangan natin nito dahil, hindi natin kakayanin ang ibang bagay na ang Diyos lamang ang may kakayanang magkaloob at iyon po ay ang PATNUBAY ang ikaapat na bahagi sa Ama Namin.

Kaya nga po, bakit tayo kailangang pumunta ng simbahan, bakit kailangan natin na makiisa sa mga gawain ng simbahan? Bakit natin darasalin ang Ama Namin?

Ang sagot: Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng bago. 2 Corinto 5:17.

Kaya nga po, sa kabuuan, ang pagdarasal ng Ama Namin ay ang kabuuan ng ating pagkatao, kabuuan ng ating buod ng pananampalataya at pag-uugnay nating makasalanan tungo sa ating kabanalan. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: