Martes, Oktubre 10, 2023

October 10, 2023

Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.

Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive: “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko’y Panginoon,
Panginoon, ako’y dinggin pagkat ako’y tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot,
pinatawad mo nga kami upang sa ‘yo ay matakot.

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos,
matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot,
lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang,
ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.” Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 2, 2021 at 3:31 pm

PAGNINILAY: Matapos ikinuwento ni Hesus ang Parabula ng Mabuting Samaritano (Ebanghelyo kahapon), siya ngayon ay bumisita sa bahay ng kanyang mga malalapit na kaibigang taga-Betania, sina Marta, Maria, at Lazaro na magkakapatid. Makikita dito ang kalakasan ni Hesus na harapin ang magaganap sa kanya na Misteryong Paskwal sa Jerusalem, at siya’y kinamustahan nina Marta at Maria. Sinasabi nga dito si Marta ay masipag na pinaghahandaan ang kakainan ng Panginoon, samantala si Maria ay nauupo sa paanan ng Panginoon habang nakikinig. Kaya sa sobrang pagkaabala ni Marta, sinabi niya kay Hesus na pag-utusan ang kanyang kapatid na tulungan siya. Ngunit alam ni Hesus ang kanyang mga abala sa paglilingkod sa bahay, at sinabi niya kay Marta na ang mas mahalaga ang kanyang presensiya sa kanyang bahay, na mismong si Maria ay ipinamalas nito.

Ang presensiya ng Panginoon ay kapiling natin lalung-lalo tuwing tayo’y nagdadasal. Makikita natin sa Unang Pagbasa ang dakilang presensiya ng Diyos sa mga taong nagpapakababang-loob katulad ng mga tao sa Nineve na sa takot na maparusahan at taospusong nagsisi at nanumbalik-loob sa Diyos. Ito yung nais ng Panginoon na iparating sa galit na tauhan ni Propeta Jonas. Si Jonas ay isa ring larawan ng pagsisisi at pagpapanumbalik patungo sa Panginoon. tayo rin ay tinatawag na makita ang kanyang presensiya sa mga taong ating sinasalamuha at nakikita araw-araw kahit sa mga ordinaryo at ekstraordinaryong sitwasyon ng buhay.

Nawa’y ipadama natin sa iba ang kagandahang-loob ng Diyos na lahat tayo ay mamuhay nang marangal at mabuti dito sa mundong ito, upang makamtan ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Nawa’y paglingkuran natin ang Panginoon katulad ng ginawa ni Marta, at makinig rin tayo sa kanyang mga mensahe katulad ng ginawa ni Maria.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 5, 2021 at 9:59 am

Sa unang pagbasa, ipinababatid sa atin na mahabagin ang Diyos at tumatalima sa panalangin ng mga nagsisi at nagpapakababa, ang mga tao ng Ninive ay nagsuot ng sako at umupo sa abo bilang pagsisi, maging ang hari ay bumaba sa kanyang trono, naghubad ng balabal at nagsuot din sako sa abuhan. Simulan mo na ngayon kapatid ang pagsisisi, paghingi ng kapatawaran at ang pagbabago, upang kaawaan at kalugdan tayo ng Diyos.

Sa ating ebanghelyo nmang mensahe nais ipahatid ay wag tayong maging abala sa mga materyal na bagay, pagpapayaman, bisyo at mga walang kabuluhang bagay sa lupa. Bagkus ay magkaroon tayo ng oras kay Hesus, ngayong pandemya ay halos araw araw na ang online mass, isang oras lamang ito, upang maging gabay natin ang mga pagbasa, ebanghelyo at mga pgninilay ng mga pari. Mayroon na ring misa na face to face, iba pa din kasi ang nasa loob ka ng tahanan ng Diyos habang nananalangin. Ipagpatuloy ang oaglilinos at pagtulong sa mga walang wala. At sikaping matalikuran na ang kasamaaan.

Reply

Jefferson Serrano October 10, 2023 at 8:54 am

ANG PAGGAWA AY NANGANGAILANGAN DIN NG DASAL

Magkasalungat nga ba ang paggawa at panalangin?
Di po ba, kapag nananalangin tayo na sana magkatrabaho, una nating ginagawa ay magdasal. Pero kalaunan, kapag nagka-trabaho na, minsan nakakaligtaan na natin ang manalangin.

Nagtititirik tayo ng kandila, halos araw-araw pumupunta sa simbahan para sa kahilingang magkaroon ng trabaho. Hiling natin, maipagkaloob nawa sa atin ang mga bagay na kailangan natin sa araw-araw.

Sa ating Ebanghelyo, dalawang aspeto ang ipinakikita sa atin. Ang paggawa at ang pakikinig ng Salita ng Diyos.

Pinagsabihan ni Hesus si Marta na huwag maligalig, huwag maging mataranta sa mga bagay na hindi naman kailangan.

Kadalasan po, ganito tayong mga tao, maligalig sa buhay, maraming ibig gawin, ibig maging tanyag, ibig magpayaman, ang iba pa nga ibig bilhin ang mundo.

Ang mga taong maligalig ay mga taong walang kasiyahan, walang contentment. Kasi ayaw nilang ma left-behind. Hindi nila nararamdaman ‘yun kasi gawa sila ng gawa. Wala silang pakialam sa nakapaligid sa kanila.

Pero kapag dumating ang hindi inaasahan, doon maraming hinahanap, doon maraming sumbat. Sumbat dito, sumbat doon, hanggang sa parang wala nang kilala.

Kaya nga po, pinagsabihan ni Hesus si Marta, upang maunawaan niya na kailangan din niyang magpahinga. Kailangan din niyang magpalakas.

Ang ating katawang-lupa ay nangangailangan din natin ng pahinga upang magnilay.

Ang pagninilay ay bagay na kailangan natin upang mag rejuvinate ang katawan, para mag re-charge, para lumakas. Kapag kasi gawa ng gawa na wala ng pagninilay sa buhay, ang nagiging bunga pagod, kalaunan sakit.

Meron isang tao, nagsikap siya, halos walang tigil sa kanyang pagtatrabaho, nakapundar ng marami, nakapag paaral sa mga anak, marami silang katulong.
Pero dumating ang panahon na siya’y pinanghinaan ng katawan. Naratay sa sakit halos ang naipon ay doon din napunta at ang masakit pa, katulong lang nila ang nag-aalaga sa kanya.

Masakit tingnan ang sitwasyon na matapos magsikap, para na ring nawala ang lahat? Kasi nawala ang pagninilay, walang naturuan sa mga anak na pahalagahan ang malasakit sa magulang, nawala ang pagsisikap na mahalin ang magulang na siyang nagpagal para sa kanila.

PAGSASABUHAY

Kaya nga mga kapatid, ang hamon sa atin pagsikapan na hindi tayo malupig ng ating sariling kasikatan o pagpupunyagi, bagkus, sikapin din nating tingnan at pagnilayan ang mga bagay na kahihinatnan. Hindi masama ang pagsisikap sa pag-angat sa buhay, ngunit alalahanin din natin na sa bawat pagsisikap, pagninilay ang kaakibat.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: