Lunes, Oktubre 2, 2023

October 2, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-26 Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging kanyang mga anak.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo.

Ang Simbahan nawa’y maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng gobyerno nawa’y magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga magulang nawa’y magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, tulad ng mga bata, nawa’y magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang tulad ng sa bata sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong Kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Rosalinda M. Jubilado October 3, 2023 at 9:16 am

sa unang pagbasa, ipinapakita ng Panginoon ang Kanyang pagkalinga at pag-ibig sa Kanyang bayan.
sa ating kapanahunan ay sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Gawain sa ating piling ang mga Sakramentong itinatag Niya at ipinagkatiwala kay San Pedro. Kaya naman magpahangga ngayon tayo ay nagtitipon upang sambahin, pasalamatan, papurihan ang ating Diyos sa pangunguna ng mga pari sa Banal na Misa.
sa ating Ebangelio, may mga palatandaan ang tunay na pinag haharian ng Diyos.
una, makikita mo sa salita, at gawa ang isang tao na may kababaang- loob. if Jesus came to serve not to be served ganon din ang isang pinaghaharian ng Diyos.. kung ang isang doctor or attorney na lingkod sa gawain ng Diyos, at mas may nakatataas sa kanya ngunit mababa lang ang natapos, makikita mo sa kanya, sa puso niya ay may pagpapasakop sa nakatataas sa kanya.
pangalawa, tapat sa salita at sa gawa.
pangatlo, mahabagin at makatarungan sa salita at gawa.
pang- apat. katulad ng isang bata, may pusong laging nagtitiwala, totally dependent sa kanyang Tatay – sa ating Panginoon.
sa pamamagitan nito hindi mo na kailangan ipahayag pa ang mga Salita ng Diyos sapagkat ang buhay mo mismo ay isang pagpapalaganap na na si Jesus ay buhay. Anen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: