Lunes, Oktubre 2, 2023

October 2, 2023

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Mateo 18, 1-5. 10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of the Guardian Angels (White)

UNANG PAGBASA
Zacarias 8, 1-8

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi sa akin ng Panginoon, “Ganito ang sabihin mo: Sabik na sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang poot ko’y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito’y tatawaging Lungsod ng Katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging Banal na Bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae’t lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plasa at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila’y mananatiling tapat sa aming tipanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Ito’y matititik upang matunghayan,
ng sunod na lahing di pa dumaratal;
ikaw nga, O Poon, ay papupurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
upang palayain sa hirap na taglay.

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,
sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

ALELUYA
Salmo 102, 21

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y purihin
ng lahat n’yang mga anghel
na tapat at masunurin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

“Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Rosalinda M. Jubilado October 3, 2023 at 9:16 am

sa unang pagbasa, ipinapakita ng Panginoon ang Kanyang pagkalinga at pag-ibig sa Kanyang bayan.
sa ating kapanahunan ay sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Gawain sa ating piling ang mga Sakramentong itinatag Niya at ipinagkatiwala kay San Pedro. Kaya naman magpahangga ngayon tayo ay nagtitipon upang sambahin, pasalamatan, papurihan ang ating Diyos sa pangunguna ng mga pari sa Banal na Misa.
sa ating Ebangelio, may mga palatandaan ang tunay na pinag haharian ng Diyos.
una, makikita mo sa salita, at gawa ang isang tao na may kababaang- loob. if Jesus came to serve not to be served ganon din ang isang pinaghaharian ng Diyos.. kung ang isang doctor or attorney na lingkod sa gawain ng Diyos, at mas may nakatataas sa kanya ngunit mababa lang ang natapos, makikita mo sa kanya, sa puso niya ay may pagpapasakop sa nakatataas sa kanya.
pangalawa, tapat sa salita at sa gawa.
pangatlo, mahabagin at makatarungan sa salita at gawa.
pang- apat. katulad ng isang bata, may pusong laging nagtitiwala, totally dependent sa kanyang Tatay – sa ating Panginoon.
sa pamamagitan nito hindi mo na kailangan ipahayag pa ang mga Salita ng Diyos sapagkat ang buhay mo mismo ay isang pagpapalaganap na na si Jesus ay buhay. Anen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: