Biyernes, Hunyo 16, 2023

June 16, 2023

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (A)

Deuteronomio 7, 6-11
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 at 10

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

1 Juan 4, 7-16
Mateo 11, 25-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus (White)
Day of Prayer for the Sanctification of Priests

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 7, 6-11

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya.

“Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo, at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya at ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya; hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya, sundin ninyo ang Kautusan at mga tuntuning ito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 at 10

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Panginoo’y humahatol, ang gawad ay katarungan;
natatamo ng inapi ang kanilang karapatan.
Ang balangkas niya’t utos kay Moises ibinilin;
ang kahanga-hangang gawa’y nasaksihan ng Israel.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 4, 7-16

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig niya at sinugo ang kanyang Anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo’y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig.

Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang Anak bilang Tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Hesus ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nama’y nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin.

Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
“Dalhin n’yo ang aking pasan;
kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo.

“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 16, 2020 at 6:24 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Ito ang debosyon na kung saan pinupuri natin ang ating Panginoong Hesukristo na dahil sa kanyang Banal na Puso tayo ay naligtas, napatawad, at kinupkop. Ang Ebanghelyo ngayon ay naglalarawan sa Kabanalan ng Puso ni Kristo, isang Pusong magpakumbaba at maamong-loob. Lahat tayo ay dumadanas ng iba’t ibang problema at pagdurusa sa buhay. Marami tayong pinapasan na bigat sa ating mga balikat. Subalit hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sapagkat kapiling natin ang Panginoon sa ating buhay. Ibinabahagi niya sa atin ang isang pamatok na dapat natin dalhin, at tayo nawa ay lumapit sa kanya upang magkaroon tayo ng pahinga. Tandaan po natin na hindi ito’y nangangahulugang hindi tayo dadanas ng iba’t ibang pagsubok sa buhay. Sa paniniwala ng mga Hudyo, ang pamatok ay sumisimbolo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pagpasan ng pamatok ni Hesus ay ating lubos na pakikilala sa kanya dahil tayo rin ay nagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Ama para sa atin. At sa bawat pagpasan natin na hirap alang-alang sa kanya, mag-aral tayo mula sa kanyang halimbawa. Kaya ito ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, ang pusong maamong-loob at mapagkumbaba. Ang Banal na Puso ay nagpahayag ng 12 pangako kay Sta. Margarita Maria Alacoque bilang tanda na nais akitin ni Kristo ang lahat ng tao palapit sa kanya at sa Ama nating Diyos. Kaya itong Puso na ito ay sinugatan ng sibat upang umapaw ang biyaya ng pagpapatawad at bagong buhay. At ito rin ang Pusong patuloy na humahanap sa mga nawawalay at nagkakasala, nang sa gayon ay bumalik sila sa pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos.

O Banal na Puso ni Hesus, maawa ka sa amin! ?

Reply

Jose M. Javier June 16, 2023 at 3:30 am

Sa unang pagbasa ay ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pangako simula pa ng ating mga ninuno walang iba kindi Ang pag-ibig Niya sa ating. At ang sa ating nama’y ang ating tugon na pag-ibig natin sa kanya. At dahil lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok upang mas lalo tayong tumatag at binigyan Niya tayo ng pamatok upang tayo ay makasunod at Hindi mawalay sa kanya.

Reply

tammy amar June 16, 2023 at 7:35 am

tunay nga na mapagmahal Mahal ang ating diyos Amang nasa langit dahil binigay niya ang bugtong anak niya para iligtas tayo sa kasalanan katulad rin na mga sugo nya sa lahat nang mga unang ninono mula kay Abraham, Isaac, Jacob, moses, haring david at mga propeta, Apostoles, Sila lahat sinugo mula sa Diyos at kanilang sinunod ang kanilang misyon na ibantala ang mabuting balita tularan natin Ang pagsunod ni San Jose asawa ni birhen Maria sa tugon nang diyos na huwag matakot dahil hindi niya tayo pababayaan bagkos atin pa rin ipamahagi ang kabutihan sa marami na kundi dahil sa una namamahala noon siguro wala tayo ngayon sa atin pinagtatayoaan patuloy natin isabuhay ang mga gawa kabutihang asal na turo nang ating Panginoon dahil ang kanyang pangako sa atin ay atin na nakamit sikapin natin ito na ipamana sa mga susunod pang mga henerasyong darating.

Reply

Ruby S. Cabangon June 16, 2023 at 7:46 am

Purihin po kayo aming Panginoong Diyos Amang nasa langit, amin pong Panginoong Hesukristo, amin pong Banal na Espiritu Santo. Maraming maraming salamat po sa Inyong walang hanggang pagmamahal sa amin, sa pagpapatatawad Ninyo po sa paulit ulit po naming nagagawang kasalanan at sa pagdinig Ninyo po sa amin pong mga panalangin. Maraming maraming salamat po sa araw araw na miracles, blessings at good news. We sincerely thank You and love You very much po.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: