Huwebes, Hunyo 15, 2023

June 15, 2023

Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Mateo 5, 20-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning, hanggang sa maging mistulang larawan niya.

Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang Mabuting Balitang ipinahahayag namin, ito’y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila’y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Hesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako’y lingkod ninyo alang-alang kay Hesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag” ay siya ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘Ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyerno. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:42 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni San Pablo ukol sa belong napapalibot sa mga Hudyo. Ito ang belong sinasabi ng Apostol na tumatakip sa kanila kapag binabasa nila ang tungkol kay Moises. Parang ito ay isang pahiwatig sa mga Hudyong hindi pa rin naniniwala na dumating na ang ipinangako nilang Mesiyas, subalit hindi nila itong pinaniwalaan at kinilala kailanman. Ngunit sinasabi rin ni Pablo na tinatanggal ng belo kapag ang isang tao ay nakitungo na sa Panginoon. Kaya ito ang pahiwatig na ang Mabuting Balita ni Kristo ay nagbibigay-liwanag upang kilalanin ng tao ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. Parang ito rin ang karanasan ni San Pablo noong dati siyang nag-uusig sa mga mananampalataya, subalit nagbago ng kalooban nang makita niya si Kristong nagniningning sa daan patungong Damasco. At dahil sa karanasang iyon, nabulag siya sa loob ng tatlong araw, ngunit sinugo ng Diyos si Ananias upang pagalingin siya at binyagan upang maging isang buhay na saksi ni Kristo. Kaya ang utos ng Diyos ay mas nauunawaan kung si Kristo na kanyang Anak ay magiging gabay natin dahil ang Diyos ay pag-ibig, at si Kristo ay minamahal ng Ama, tayo rin ay tinatawag na mahalin ang isa’t isa sa paghahangad ng katuwiran, kabutihan, at kagandahang-loob sa kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy ng mga pangangaral ni Hesus nang siya ay nasa Bundok. Narinig natin kahapon kung paanong klinaro niya na hindi siya naparito upang buwagin ang Kautusan, kundi tuparin ito. Ang bagong utos na ibinigay ni Hesus ay hinango sa Kautusan ni Moises, at ngayon ito ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapala, at kalayaan. Narinig natin ngayon kay Hesus ang isang bagong interpretasyon ng Ika-5 Utos na “Huwag Kang Papatay”. Ngayon naman si Hesus ay pinapanibago ang intepretasyon ng utos na iyan. Isinasaad dito ni San Mateo na si Kristo ang katuparan ng Lumang Tipan. Kaya sinabi ni Hesus na ang pagpatay ay hindi lang nangyayari sa pisikal na pagpaslang sa isang tao, kundi pati na rin sa espirituwal at emosyonal na paraan. Kapag tayo’y nang-insulto, nanira, o nanuligsa ng kapwa upang pababaan natin ang kanilang pagkatao, tayo ay nagkakasala hindi lang laban sa kanila, kundi laban na rin sa Diyos.

Siguro mahirap makipagrelasyon sa mga taong nakagawa ng mga masasamang bagay at kapalpakan sa ating paningin. Tila nga ba’y nagagalit tayo na ayaw natin silang patayin, kaya ang nangyayari ay pinagsasalitaan natin sila ng mga masasakit na salita. Kung ang ganyang paraan ay upang tulungan sila, magbabago ang kanilang pag-uugali. Pero kung ang nangyari ay ang kabaliktaran nito, diyan na nagiging emosyonal na pagpatay sa tao, at ito ay isang kasalanan. Ang pinupunto lang dito ni Hesus ay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa isa’t isa.

Kaya sa mga huling bahagi ng Ebanghelyo ay sinabi niya na kapag tayo’y naghahandog ng alay sa altar at naalalang may atraso sa atin ang ating kapwa, iwanan muna natin ang ating kaloob sa altar at makipagkasundo sa mga taong matagal nang may katunggalian sa atin. Dito makikita natin na ang pagkakilanlan ng bawat Kristiyano ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay ipinapadama sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, matuwid na pagtatama ng mga mali, at pagpapatawad.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 10, 2021 at 5:28 am

Mahal mo ba ang iyong kapwa? Kadalasan sa mundong ito, madaling mahalin ang taong minamahal ka. Ngunit iba ang sinasabi ni Hesus, na huwag kapopootan ang iyong kapwa. Pagpapatawad at pang unawa ang ipinapahiwatig ng ating Panginoon. Katulad ng panalangin sa Ama Namin, “Patawarin mo po, kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.” Kaya nga ang pagpapatawad ang binbigyang diin ng ating Panginoon. Dahil ang pagpapatawad ay tanda ng pagmamahal sa kapwa. Kaya naman mahalin natin ang ating kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 10, 2021 at 9:17 am

Narinig mo na ba ang kantang “Banal na aso, santong kabayo”? Ito ay kwento ng mga taong madasalin, naglilingkod sa simbahan at relihiyoso ngunit hindi nagmamahal ng kapwa. Madalas nating sabihin o ipost sa social media na “i love you Jesus! O kaya nman ay God is good! O kaya nman ay “feeling blessed” sabay post ng mga materyal na bagay na natamo. Pag sinabi mong mahal mo si Hesus, mahalin mo din ang kapwa mo, dahil kung ano iyong ginagawa sa iyong kapatid ay sya ring ginagawa mo sa Diyos. Mahal ko ang Diyos!! Pero di mo magawang patawarin ang kapatid mong nakasakit sayo. Mahal kita Hesus! Pero nagsasalita ka ng masama sa kapwa mo, sinisiraan mo sya sa ibang tao, gumagawa ng mga kwento sa kapitbahay mo, natutuwa kapag may nangyari hindo okay sa nakaaway mo. Umpisahan mo ang pagpapdama ng pag ibig, makakahawa ito sa ibang tao, pakitaan mo ng maganda ang kapwa mo at babalik din ito sayo. Ipakita natin sa ating gawa at salita na mahal natin si Hesus, magmahal at magpatawad. Upang kalugdan tayo ng Diyos at hindi tayo matawag na “banal na aso at santong kabayo.

Reply

Jing June 14, 2023 at 8:00 am

Salamat sa Diyos.

Reply

tammy amar June 15, 2023 at 7:20 am

tunay nga na mapagmahal Ang ating Mahal na Panginoon dahil nagsakripisyo siya para sa atin upang ialay ang kanyang buhay para sa atin kung anung kalaki kasalanan nagawa noon ni Maria Magdalena nang iaharap sya kay Hesus ganun rin ang pagpatawad niya na huwag na muli gumawa nang kasalanan tularan natin Ang ating Panginoon Hesus kung paano pinagaling mga bulag, pipi, bingi, lumpo, at saka mga ketongin madalas sila noon ang pinagpala dahil lahat ng lait aliposta ay nasa kanila lahat pero hindi sila pinabayaan nang ating diyos huwag tayo magpakatigas sa utos nang Diyos huwag natin tularan ang pharaoh noong kapanohan ni Moses kahit ilang babala na Ang pinapakita ayaw pa rin maniwala matakot tayo sa mga pangetain sundin natin ang mga sugo nang diyos upang mamuhay tayo nang mapayapa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: