Miyerkules, Hunyo 14, 2023

June 14, 2023

Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 3, 4-11
Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

Mateo 5, 17-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 3, 4-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito; ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami’y maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa Kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu’y nagbibigay-buhay.

Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos, anupat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises bagamat ang kaningningang ito’y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa Kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang-sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

Ang Poon na ating Diyos ay lubos na papurihan;
sa harap ng trono niya’y sambahin ang ngalang Banal!

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

Si Moises at Aaron, mga saserdote niya;
at si Samuel nama’y lingkod na sa kanya ay sumamba;
nang ang Poo’y dalanginan, dininig naman sila.

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

Ang Poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap;
sila naman ay nakinig utos niya ay tinupad.

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

O Poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad
at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad;
ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa’y hindi tumpak.

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan,
sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan!
Siya’y ating Panginoon, siya’y ating Diyos na banal!

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

ALELUYA
Salmo 24, 4b. 5a

Aleluya! Aleluya!
Panginoon, ituro mo
na ‘yong landas ay sundin ko
sa pagtahak sa totoo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:21 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni San Pablo ukol sa bagong tipan na iniukit ng ating Panginoong Hesukristo sa puso ng mga tao. At itong tipan ang nagbigay sa kanila ng lakas-loob upang maging mga saksi sa Mabuting Balita. At ang Mabuting Balita ni Kristo ay ang katuparan ng Sampung Utos ng Diyos na iniukit sa bato. Kaya ang ministeryo ng Simbahan ay ministeryo ng patuloy na pagpapakilala sa ating Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng kanyang Espiritu para gabayan tayo. Binibigyan din tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan upang ang ating ministeryo ay maging daan patungo sa kaluwalhatiang iyon. Alam natin na ang mga materyal at makamundong bagay ay lilipas din, subalit ang mga espirituwal na halaga ay patuloy na tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapatuloy sa pagsalaysay ni San Mateo sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Kabundukan. Para sa ebanghelista, ang pokus ng kanyang panunulat ay upang ipakilala si Hesus bilang isang tao. At ipinakilala rin sa atin ang Panginoong Hesukristo bilang katuparan ng Kautusan. Kaya maririnig natin sa mga sumusunod na araw kung paanong tinupad ni Kristo ang mga utos ng Lumang Tipan at pinagpanibaguhin ang mga ito. Narinig natin ngayon na hindi naparito si Hesus upang buwagin ang Katusan, kundi tuparin ito. Bilang Anak ng Diyos, ipinapahalaga niya ang utos na ginawa ng kanyang Amang sa langit. Subalit alam rin niya na dahil siya ay isinugo sa mundo, siya ang magiging tanda ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya makikita natin na ang kanyang pakay sa pagtupad ng Kautusan ay upang gawin ito utos ng pag-ibig, kalayaan, at pagpapala. Pagpapala, sapagkat ang bawat utos na kailangang sundin ay magkaroon ng mabubuting kaloob, lalung-lalo na tungo sa kaayusan sa komunidad at mga relasyon ng tao sa Diyos at kapwa. Kalayaaan, sapagkat ang utos ang nagpapalaya sa mga taong nabibihag sa kasamaan at pagkasakim na dulot ng kasalanan at anupamang ikasisira ng relasyon ng tao sa Diyos. At sa huli ay pag-ibig, sapagkat ito ang kaganapan ng katuparan ng Kautusan, at ito ang pagkakilanlan natin sa iisang Diyos na Santatlo (Ama, Anak, at Espiritu Santo).

Kaya sa ating buhay pangKristiyano, tayo ay mga mamamayan ng mundo at mamamayan ng kalangitan. Ang bawat pagsunod natin sa batas ay dapat nagpapanibago sa tao tungo sa kanilang perspektibo sa buhay. Ito’y dapat maging daan ng pagpapala, kalayaan, at pag-ibig, na siyang ipinamalas ni Hesukristo kahit sa kanyang Pagkamatay sa Krus at Muling Pagkabuhay para sa kaligtasan ng tao.

Reply

nikkimontemayor June 14, 2023 at 3:05 pm

Marami pong salamat sa pagbahagi ng iyong insights of today’s readings. Very enlightening. God bless!

Reply

Sherwin D. Yanoria June 9, 2021 at 7:26 am

Sumusunod ka ba sa batas? Napakaraming mga batas, at ito ay kadalasang para sa ikabubuti ng tao. Ang Diyos ay gumawa rin naman ng batas at ito ay sampung utos, Ang unang tatlo ay para sa pagmamahal ng Diyos at ang pang apat hanggang sa pang sampu ay para sa pagmamahal sa tao. Lahat ng ito ay sinunod ng ating Panginoong Hesus at isinabuhay. Mayroon pa nga Siyang itinagubilin, ang mahalin ang kaaway. Napakahirap sundin, ngunit maging ito ay nagawa ni Hesus. Kaya nga mapalad ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Parino June 9, 2021 at 9:56 am

Halos lahat ng katoliko ay nagdadasal at kabisado pa ang mga titik sa “Ama Namin”. May part duon na “Sundin ang loob mo”. Pero ito ba ay ginagawa natin? Ang sundin ang kalooban ng Diyos, ang banal na kautusan? O baka nman ang nagagawa lang natin ay ang parteng “bigyan nyo kami ng aming makakain sa araw araw” o ang paghingi lamang ng biyaya. Mga kapatid kung hihimayin natin at pagninilayan ng buong puso at kaluluwa ang dasal na itinuro sa atin ni Hesus, ito ay kumpleto na, pagpupuri sa Kanya, paghingi ng biyaya, pagdarasal na masunod ang kalooban nya, paghingi ng tawad at maligtas sa kapahamakan.

Reply

Jose M. Javier June 14, 2023 at 4:18 am

Ang kasulatan o Ang salita ng Diyos Ang Buhay ng lahst kung po ay lubusan na naiintindihan ay kalikap mito Ang pagsasabuhay at evangelization. Amen.

Reply

tammy amar June 14, 2023 at 7:43 am

mawala man Ang mga materyal dito sa mundo pero Ang salita Ng diyos ay hindi mawawala tayong lahat ay mamamatay Anu man yaman o luho natin sa buhay iiwan natin yan indi natin madadala sa kabilang buhay kaya sikapin natin maging mabuti, mapagmatulungin sa kapwa sa mga nangagailangan dahil Ang salita Ng diyos ay totoo sya na bahala sa gantingpala na iyong matatamo sa kahulihulihan.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo June 14, 2023 at 9:23 pm

Amen. Praise the Lord

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: