Martes, Hunyo 13, 2023

June 13, 2023

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan

2 Corinto 1, 18-22
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Mateo 5, 13-16


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Anthony of Padua, Priest and Doctor of the Church (White)
Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 1, 18-22

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayun din ang salita ko sa inyo: ang “Oo” ngayon ay mananatiling “Oo.” Ang Anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin nina Silvano at Timoteo ay hindi “Oo” ngayon at pagkatapos ay “Hindi.” Siya’y nananatiling “Oo,” sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng “Amen” sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu, bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo,
iya’y aking iingata’t susundin nang buong puso.

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Ang liwanag ng turo mo’y nagsisilbing isang tanglaw,
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan,
na matamo yaong aking minimithing kautusan.

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Ako’y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin,
at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin.

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Sang-ayon sa pangako mo, h’wag mo akong babayaang
mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay.

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Sa buhay ko’y tumanglaw ka at ako ay pagpalain,
at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin.

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

ALELUYA
Mateo 5, 16

Aleluya! Aleluya!
Dapat kayong magliwanag
nang kabutiha’y mahayag
at D’yos ang s’yang matanyag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya’t itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.

“Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:06 pm

PAGNINILAY: Sa Unang Pagbasa (2 Corinto 1:18-21), ipinahiwatig ni San Pablo ang dakilang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo, na nagpapakita ng kanilang katapatan sa pangangaral ng Mabuting Balita. Ito ay nagpapahayag ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama at makapagtiwalaang tuparin ang tungkulin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya si Kristo ang tatak sa misyon nina Pablo, Silvano, at Timoteo dahil sila ay nakiisa sa kanya. At ang katuparan sa buhay at pangangaral ni Hesus ay ang Espiritu Santo, na siyang patuloy na nagpapanibago upang unawaan ang mga gawain ng Panginoong Diyos.

Sa Ebanghelyo (Mateo 5:13-16), hinihikayat tayo ng Panginoong Hesus na maging asin ng mundo at ilaw ng salibutan. Ang dalawang imahen ng asin at ilaw ay mahalaga sa buhay pangKristiyano sapagkat ang asin ay sumisimbolo sa pagbibigay-lasa sa mga pagkain, at ang ilaw naman ay sumisimbolo sa pagliliwanag nito. Ang asin na nagpapalasa ng pagkain ay tanda sa atin na kailangan magbigay kulay ang tamis nito sa paggawa ng makabuluhang bagay tungo sa ating kapwa at pati na rin sa Diyos. Ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman ay hudyat sa atin na kailangang magningning si Kristo sa atin upang siyang maging dahilan ng ating mga mabubuting gawain sa ikaluluwalhati ng Ama, at hindi lang pagpapakitang-tao.

Ang hamon sa atin sa pagsasadiwa ng kalayaan ay galing mismo kay Hesus, na maging asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 8, 2021 at 7:26 am

May silbi ka ba? Kadalasan tayo ay nakikita sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Kung nasusunod ba natin ang utos o hindi. Kapakipakinabang ang mga tao na may kabuluhan, ngunit paano ang mga pasaway? Salamat sa ating Panginoong Diyos ang pagtingin niya ay patas sa lahat ng tao. Wala siyang itinatangi o pinapahalagahan. Maging ang mga taong makasalanan ay mahal Niya. Sa katunayan pati sila ay iniligtas sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga ipakita nating may halaga tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Parino June 8, 2021 at 9:23 am

Ang ebanghelyo ngayon ay katulad din ng ebanghelyo tungkol sa isang lalaking nagtanong kay Hesus kung paano sya maliligtas. Sinabi ni Hesus na sundin nya ang nasusulat sa sampung utos. Sumagot ang lalaki na ginagawa nman nya ang mga ito nuon pa. Kaya’t sinabi ni Hesus na ipagbili nya ang kanyang mga ari arian at ipmahagi sa mga nangangailangan, at tumalikod ang lalaki.
Kahit ikaw ay walang ginagawang masama, hindi ito sapat upang kalugdan na tayo ng Diyos. Tayo ay para sa tao. No man is an island. May tungkulin din tayo para sa kapwa natin. Tulungan natin ang mga taong naliligaw ng landas, tularan natin si Hesus na isang mabuting pastol na hindi hinahayaang may mawalang tupa. Ibahagi natin sa iba ang mga natututunan natin sa Mabuting Balita. Magpakita tayo ng magandang halimbawa sa ating mga anak, kamag anak, kapitbahay o katrabaho upang tayo ay pamarisan at gawin din nila sa iba, what goes around comes around. Hindi sapat na ikaw lang nagpapakabait sa sarili mo, Share your blessings lalo na sa hikahos, may kapansanan, at mga nkadarama ng matindinv kalungkutan at suliranin. Dalawin ang may sakit, damayan ang naulila, bisitahin ang bilanggo at pakainin at painumin ang nagugutom at nauuhaw. Ang Diyos sa langit ay malulugod sa iyo at Sya na ang bahalang magbigay ng gantimpala mo.

Reply

Jose M. Javier June 13, 2023 at 5:13 am

In connection with our gospel, God remin us that the reason why we exist to this earth is for our brethren and likewise to the person lost in faith. It’s ok if we go to church every Sunday or we regularly attending prayer meeting what matter most is we practice our faith. Remember: Faith without works is nothing or empty.

Reply

tammy amar June 13, 2023 at 7:51 am

tayong lahat ay Ang asin sa sanlibutang ito ngunit kung wala ng lasa Wala ng silbi itatapon na lamang sa basurahan sikapin natin sa ating Sarili na panatilihin malasa tayo sa ating kapwa dahil nilikha tayo Ng Diyos at pinarami para maging maayos ang ating pakikitungo sa bawat isa iniligtas Niya tayo sa kasalanan at maging sing dami Ng bituin sa langit Ang ating mga kabutihan habang tayo nabubuhay sa mundong ito.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: