Lunes, Hunyo 12, 2023

June 12, 2023

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 1-7
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 1, 1-7

Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Hesus at mula sa ating kapatid na Timoteo –

Sa simbahan sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos, na nasa buong Acaya:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati, sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa kanya. Kung namimighati man kami, ito’y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo ma’y naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo, tulad namin. Kaya’t matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo’y kahati namin sa pagtitiis.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
Pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.
Ang galing ng Pooon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’t naligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Mateo 5, 12a

Aleluya! Aleluya!
Magdiwang kayo’t magsaya,
sa langit ay liligaya,
gagantimpalaan t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya’y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila’y tinuruan niya ng ganito:

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos,
sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
“Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
“Mapalad ang mga mapagpakumbaba,
sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.
“Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos,
sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.
“Mapalad ang mga mahabagin,
sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.
“Mapalad ang mga may malinis na puso,
sapagkat makikita nila ang Diyos.
“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo,
sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak niya.
“Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,
sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
“Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 3, 2021 at 9:29 pm

PAGNINILAY: Sa Unang Pagbasa (2 Corinto 1:1-7), sinimulan ni Apostol San Pablo ang kanyang ikalawang sulat sa mga pamayanang Kristiyano sa Corinto. Katulad ng kanyang kinauugalian, binati muna ang mga mananampalataya ng kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sa panimula rin ng sulat na ito, ipinahayag ni San Pablo na ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng kaaliwan upang ipahayag ang Mabuting Balita at sila’y maging mas matatag, malakas, at mapagtiis sa gitna ng mga paghihirap, kabigatan, at pag-uusig. Kaya ito ang lakas-loob nila na ipagpatuloy ang kanilang misyon para ipakilala si Kristo sa mga tao.

Sa Ebanghelyo (Mateo 5:1-12), inilalahad ni San Mateo ang simula ng tinatawag ng “Pangangaral sa Bundok” ni Hesus sa pamamagitan ng mga Walong Pagpapala (Beatitudes). Nang magsimula si Hesus ang kanyang pangangaral, napapansin niya ang bawat taong lumalapit upang makinig sa kanya. Dahil siya rin ay Diyos na totoo, alam niya ang mga pinagdadaanan ng bawat tao sa sanlibutan, kaya nagkatawang-tao siya at nakipamuhay sa bawat salita at kilos ng tao, ngunit ni hindi man siya’y nagkasala. Nais niya na tayo’y gawing mayaman sa larangan ng mga espirituwal na kaloob, at hindi lamang sa mga pisikal na pangangailangan. Mahirap maging dukha dahil ayaw nating iwanan ang mga materyal na bagay na magpapasaya at maitutulong sa atin. Ngunit para kay Hesus, ang pagiging dukha ay nasa anyo ng kababaang-loob, at dahil sa ganyang pagpapakumbaba ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan.

Marami tayong problema sa buhay kahit sa ating sariling pamilya at relasyon sa kapwa, kaya ang tunay na magpapaligaya at magiginhawa sa atin ay tanging ang Panginoon lamang. Sa pagkarinig natin sa kanyang mga turo at pagsunod sa kanyang dakilang kalooban, nawa’y makakamtan natin ang nais niya para sa atin, at hindi lang kung anong gusto natin. Kaya nga ang tunay na pagpapala ay hindi lang ayon sa kagustuhan natin, kundi ayon sa pagiging matapat at kalugud-lugod sa tingin ng Diyos sa pamamagitan ng pananamapalataya at kababang-loob. Kaya nawa tayo’y tunay na pagpalain ng Panginoon hindi lang mga pisikal na regalo o materyal na bagay, kundi sa espirituwalidad na kanyang binibigay at itinuturo.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 7, 2021 at 8:54 am

Ikaw ba ay mapalad? Sa mundong ito, mapalad daw ang mga mayayaman dahil nasa kanila na ang lahat. Ito ang pananaw ng sanlibutan. Ngunit iba ang panuntunan ng Diyos. Ang kumikilala sa Diyos ang siyang tunay na mapalad. Dahil lahat ng tinamo niyang hirap at mga pasakit ay gagantimpalaan ng Diyos sa kabilang buhay. Sa sanlibutan, ang natamasa mong tagumpay, yaman at kasikatan ay habang nabubuhay ka lamang. Wala kang madadala kahit isang sentimo sa kabilang buhay. Ang Diyos pag nagmahal mula sa ngayong tayo ay nabubuhay, hanggang sa kabilang buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 7, 2021 at 9:38 am

Napakaganda ng ebanghelyo ngayon, hindi malalim na talinghaga ang mga ginamit ni Hesus, kahit bat ay kayang intindihin. Ang mga pahayag sa Mabuting Balita ngayon ay sya nating gagamitin, isasaisip at isasapuso habang tayo’y nabubuhay dito sa lupa upang makamtam natin ang pangako ni Hesus.
Maging mapagkumbaba, wala kapupuntahan ang kayabangan at pride mo, kung anung meron ka o gano ka man katanyag ay pwede bawiin ng Diyos sa isang iglap. Maging maawain, isipin mo lagi ang mas mahirap ang pinagdadaanan kumpara sa problema mo, lalo na ang may kapansanan at mga walang tirahan. Sikapin mong masunod ang kalooban mg Diyos, dahil kinalulugdan nya ang nagmimithi na masunod sya. Bitbitin mo sa pang araw arw na buhay ang mga pahayag ni Hesus na ito sa ebanghelyo at makakmit mo amg gantimpala mula sa langit.

Reply

tammy amar June 14, 2023 at 8:18 am

kung Minsan ating iisipin Ang makamundong bagay sa sanlibutang ay walang kabuluhan lamang Ang luyo, yaman, at mga materyal Meron tau Ang Panginoon Hesus kahit isipin natin siya Ang anak Ng ating Diyos Ama NASA langit pero di nya natamo Ang mga bagay kung anu ang mga materyal sa kanyang kaharian kahit sunggapan pa sya ni satanas noong nagpasakit sya sa krus tanging hiling nya lamang sa atin ay magmahalan tayo, magpakumbaba, at maging matulungin dahil mapalad tayo sa lahat Ng walong beatitude na kanyang itinuro kung lahat tayo dito sa sanlibutang ganito Ang asal siguro Wala na mga taong mahihirap dahil sinusunod natin Ang utos Ng Diyos para sa bandang huli makamit natin Ang buhay na walang hanggan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: