Huwebes, Hunyo 8, 2023

June 8, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ikasiyam na Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos nang buong puso, kaluluwa, isip, at lakas at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig.

Ang Simbahan nawa’y hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal nawa’y hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang-loob at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga maysakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 29, 2021 at 12:33 am

PAGNINILAY: Ang pinakabuod ng Bibliya mula Genesis hanggang Pahayag ay pag-ibig sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig. Tayong lahat ay patuloy na minamahal ng Panginoon, at ito’y isang paanyaya na tayo rin ay ipahalaga ang pag-ibig na iyon.

Ipinahayag ni Hesus sa Ebanghelyo ang isang turo ukol sa pagmamahal nang tanungin siya ng isang eskriba kung ano ang pinakamahalagang utos sa lahat. Sa dami ng mga batas ng Hudyo, na ang eksaktong bilang ay 613, tila nga ba’y nakalimutan na nila ang pinakaimportante sa mga utos na ibinigay sa kanila. Dito sinipi ni Hesus ang “Shema” [Deuteronomio 6:4-5] tungkol sa pagmamahal sa Diyos, at ang Levitico 19:18 naman tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At sinigurado niya na wala pang utos na higit sa dalawang ito. Kaya nga ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ay ang pinakabuod ng Sampung Utos/Dekalogo, na para kay Hesus, kung bawal sa atin ang paglabag sa mga utos na iyon, ang kabutihan at kagandang-loob ay siyang dapat maging inspirasyon natin ng pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa-tao.

Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagkilala sa kanya bilang pinakasanggalang ng ating buhay na sa kabila ng mga napupunong bagay ng mundo, siya pa rin ang tunay na nagbibiyaya at naggabay sa ating buhay. Kaya nga tayo’y nagtitipon sa simbahan tuwing Linggo at minsan bumibisita upang manalangin kahit 5 minuto upang makipag-usap tayo sa kanya at mabatid ang kanyang dakilang kalooban. Minsan binabasa natin ang Bibliya lalung-lalo ang Ebanghelyo sa bawat araw upang makilala ang mensahe niya para matuon ang ating buhay-pananampalataya sa kanya.

At ang pagmamahal sa kapwa ay tinawag sa Ingles na “humanitarian”. Makikita dito ang ating pag-iintindi sa bawat pangangailangan ng isa. Kaya ginagawa natin ang tama hindi lang para tulungan sila, kundi pati na rin makita nila ang kahalagahan ng paggawa ng tama. Ganun rin ang paggawa ng kabutihan sa kanila upang tayo’y maging mabuting huwaran sa kanila na palaging maging matulungin sa ibang tao.

Kaya nga ang ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano ay nakasentro sa pag-ibig. At nawa ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos na para sa lahat sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanya at sa ating kapwa-tao upang maghari ang kabutihan at kagandang-loob sa buong mundo.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 3, 2021 at 6:48 am

Nalilito ka ba? Napaka dami nga namang batas. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya ang galing ng mga abugado, alam na alam nila ang mga ito. Ngunit pinadali ito ng ating Panginoong Hesukristo. Yun bang maiintindihan ng lahat, maging ng mga bata. Ito ay ang mahalin ang Diyos at ikalawa ay ang pagmamahal sa kapwa. Kaya nga sa dinami – dami ng batas, wala ng makakahigit pa dito. Dito umiikot ang mga ginagawang batas ng mga tao, para sa ikabubuti ng kapwa. Ngunit dapat ay pagtuunan ng pansin ang Diyos. Siya ang tunay na nakakapagbigay ng kaligayahan hanggang sa kabilang buhay

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 3, 2021 at 7:30 am

Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, nagpopost sa social media ng I love you Jesus o mg mga image ni Mama Mary…. sa susunod na araw ay makikita mo nman na may pinariringan sa facebook, may kaaway na pinagbabantaan, may minumura na naka alitan sa kalye. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga nilalang Nya, kung ano amg iyong ginagawa sa iyong kapatid ay sya ring ginagawa mo sa Diyos. Pano mo sasabihing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita eh ang kaptid mong araw araw mong nakikita ay hindi mo makuhang mahalin ng tunay. Magpatawad ka upang ikaw ay patawarin, mqgbigay ka upang ikaw ay bigyan, magmahal ka ng ilaw din ay kalugdan ng Diyos.

Reply

Group of Believer Poblite June 8, 2023 at 5:22 am

MAGNILAY: Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Malapit na. Isang hakbang na lang. Ngayong alam mo na ang pinakamahalagang utos huwag lang itong maging isang kaalaman. Kailangan itong gawin upang tuluyan ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos.

Isang tapat na pagtatanong ang naganap sa pagitan ni Hesus at ng tagapagturo ng Kautusan. Hindi katulad ng ibang enkwentro ng Panginoon sa ibang pinuno at matatanda ng bayan kung saan may layuning silang siya’y tuyain, pahiyain at patunayang mali. Tapat ang pagtatanong ng tagapagturo kung alin ang pinakamahalagang utos. Kaya naman, nang siya’y sagutin ng Panginoon nang tapat din sumang-ayon siya dito. Inayunan niya ang kanyang matalino at tapat na sagot.

Bagama’t ang unang utos lang ang tinatanong sa kanya isinunod agad ni Hesus ang ikalawa. Unang utos ang mahalin ang Diyos. Ikalawa ang mahalin ang kapwa. Bagama’t ikalawa hindi ito maihihiwalay sa una. Magkakambal sila. Walang saysay ang una kung wala ang ikalawa. Hindi puwedeng mahalin ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapwa. Natutupad ang unang utos sa pagtupad ng ikalawa. Makikita ang Diyos sa kapwa. Ang kapwa ay larawan ng Diyos. Ang ikalawang utos ang mas malaking hamon kaysa una. Mas madaling mahalin ang Diyos kung wala ang kapwa. Mas madaling mahalin ang di nakikita. Ang kapwa ang mas mahirap mahalin. Nagtataglay kasi sila ng kapintasan na dahilan para mahirap silang mahalin. Gayunpaman, ang Diyos ay nakikita sa pamamagitan ng kapwa. Posible lang mahalin siya sa pamamagitan ng kapwa.

Kung alam mo ito nalalapit ka na sa kaharian ng Diyos. Isa na lang ang kulang – isagawa mo ito! Gawin mo ito at kabilang ka na sa kanyang kaharian!

MANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong mapabilang sa iyong kaharian. Turuan mo ang mahalin ka sa aking kapwa.

GAWIN: Mahalin mo ang iyong kapwa. Simulan mo sa pinakamahirap mahalin.

Reply

tammy amar June 8, 2023 at 7:58 am

Siguro kung ako tatanungin noong kapanahonan ng ating Mahal na Jesukristo na sabihin kung anu ang pinakamahalagang utos ng Diyos matataranta ako na sabihin iyon bakit dahil sa panahong iyon ang mga eskriba at saduseyo parang mga pilosopher nag aaral ng mga kasulutan na kahit nabasa na nila pilit pa rin itanong para gawing patibong na ito sa ating Mahal na Hesus pero doon sila nagkamali mas matalino Ang ating Mahal na Jesukristo sa kanila kaya ng sabihin mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso at kaluluwa at buong lakas at pangalawa mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong Sarili namangha Ang karamihan sa atin na ito ang pinakamahalaga sa lahat ng utos upang sa gayon mapabilang tayo sa kaharian Ng Diyos sa kahuli hulihan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: