Miyerkules, Hunyo 7, 2023

June 7, 2023

Miyerkules ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 3, 1-11a. 16-17a
Salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bk. 8-9

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Marcos 12, 18-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Ninth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Tobit 3, 1-11a. 16-17a

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako’y napaiyak nang malakas. Tumatangis akong nanalangin nang ganito:

Ika’y mahabagin at makatarungan,
tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay.
Kaya naman ako’y iyong kahabagan,
linisin ako at iyong tulungan,
sa kasalanan ko’y huwag mong parusahan,
sa di sinasadyang mga kamalian
at pagkakasala ng aking magulang.
Sa pagkakasala nila at paglabag,
itong aming lahi’y natapo’t naghirap,
maraming namatay nang sila’y mabihag.
Kahit saang bansang aming kasadlakan,
tinutuya kami’t pinag-uusapan,
labis na nalagay sa kahihiyan.
Ang mga parusang iyong iginawad,
tapat at totoo, sa ami’y tumpak,
sa mga magulang nami’y nararapat.
Pati na sa amin ang parusa’y tumpak
pagkat ang utos mo’y di namin tinupad.

Gawin mo sa akin, iyong maibigan,
pabayaan mo nang makitil ang buhay,
bayaan na akong mabalik sa lupa,
masarap pa sa aking ako’y mamayapa.
Di ko matitiis na ako’y uyamin,
lubhang mabigat na ang aking pasanin.
Panginoon, bayaan nang hirap ko’y magwakas
at mamahinga ako sa lahat ng hirap.
Mabuti pa ngayon ang ako’y mamatay,
kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay
na ang naririnig ay mga pang-uyam!”

Nang panahong iyong, sa Ecbatana, Media, ay may isang dalagang ang pangala’y Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaing utusan ng kanyang ama. Wika nito: “Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa! Mabuti pa’y magpakamatay ka na rin! Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa!”

Lubhang nalungkot si Sara nang araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. “Hindi!” nasabi niya sa sarili. “Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito’y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya: ‘Iisa-isa ang anak mong babae’y nagpakamatay pa dahil sa malas!’ Para kong itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na nasiya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao.”

Kaya’t noon di’y humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay, at nanalangin.

Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di’y tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si anghel Rafael upang sila’y tulungan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bk. 8-9

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Sa iyo, O Poon, ako’y tumatawag;
ako’y may tiwalang iyong ililigtas.
Tubusin mo ako sa kahihiyan,
upang di magtawa ang aking kaaway.
Ang nagtitiwala sa iyo’y di bigo,
ang naghihimagsik ang nasisiphayo.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
tagapagligtas ko na inaasahan.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

ALELUYA
Juan 11, 25a. 26

Aleluya! Aleluya!
Pagkabuhay ako’t buhay;
ako’y inyong panaligan
nang di mamatay kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 18-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa: isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid, at sila’y namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat?” Sumagot si Hesus, “Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila’y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay – hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punongkahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 31, 2021 at 5:21 pm

PAGNINILAY: Ang mga Pagbasa ngayon ay nagpapahayag tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagkatakot sa buhay, lalung-lalo na ang pagkatakot sa kamatayan.

Ang Unang Pagbasa ay ang hinaing ni Tobit sa Panginoon, na sana pagalingin siya mula sa kanyang pagkabulag. Patuloy siyang nagtitiwala na ang Diyos ay maawain, na paghihilumin siya. Sa buhay naman ni Sara, pitong asawa ang kinuha sa kanya ng isang demonyo bago pa siyang mapangasawa muli. Dumating sa punto na nais niyang magpakamatay, ngunit nagdalawang-isip siya na hindi niya ituloy iyon upang hindi mapahiya ang kanyang amang si Raguel. At siya ay nanalangin. Kaya nakita ng Diyos ang kanilang mga paghihirap, at sinugo si San Rafael Arkanghel upang pagalingin sila hindi lang sa katawan, pati na rin sa kanilang pagkatao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtotoo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa “muling pagkabuhay,” na ito naman ay hindi pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Kaya nagbanggit sila ng isang sitwasyon kung saan 7 magkapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang isa, ngunit hindi nagkaanak. Kaya pagdatng ng “pagkabuhay na mag-uli”, kanino raw sa 7 magkapatid ang kikilaning asawa. Tugon ni Hesus na hindi kailanma’y sila’y kasal habambuhay kapag nasa kabilang buhay na. Kaya ang pagsasama ng babae at lalaki bilang mag-asawa ay hanggang sa mundo nito lamang. Subalit sa kabilang buhay, lahat ng tao ay magiging pantay na tatawaging anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito’y patunay na mayroon talagang pag-asang naghihintay sa pamamagitan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At ito’y patotoo na ang Panginoon ay Diyos ng buhay, hindi ng patay, sapagkat ang lahat sa kanya ay tunay na buhay.

Kaya nga n’ung si Hesus ay namatay sa Krus at inilibing, siya’y nabuhay na mag-uli upang ipamalas sa atin na wala nang kamandag ang kamatayan na manatiling tapos ang ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayan sapagkat lahat tayo ay papanaw sa daigdig na ito. Subalit lahat tayo ay muling mabubuhay at kakamtan ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya nawa maging makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang patuloy natin ang pagpapalaganap ng Paghahari ng Panginoon na nasa Langit.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 2, 2021 at 8:10 am

Ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Ang mga buhay lamang ang may problema. Samantalang ang mga namatay namay mapupunta sa kung saan sila nararapat. Ang Diyos ay nakasubaybay sa mga buhay, kung paano tinatanggap ang hamon ng buhay. Kaya nga kadalasan, kung sino pa ang malapit sa Diyos ay siya pa ang saksakan ng dami ng problema. Makikita dito ang kahinaan ng tao, at ang pananabik ng Diyos na tumulong sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Ang Diyos ay mapagmahal at hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 2, 2021 at 9:54 am

Lahat tayo ay mamamatay, Sa langit ay wala ng problema, puro kasiyahan ang ating mararanasan, at sinabi din ni Hesus na tayong lahat ay magiging anghel sa kabilang buhay. Napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon pero yan ay kung sa langit tayo mapupunta. Kaya mga habang nabubuhay tayo ay sikapin nating magpakabuti upang makasama natin si Hesus sa Paraiso. Paano? Unang una ay pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi ng kapatawaran, tapos ay sikaping di na makagawa ulit ng mga kasalanan lalong lalo na ng mga nasusulat sa sampung utos ng Diyos. Sumunod ay ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili, tumulong hanggat kaya mo, umpisahan mo sa maliliit na bagay ang kabutihan katulad ng wag maiinggit, manira ng tao, magalit o makipag away, mandaya, kamunduhan, katakawan, katamaran, pang aapi o pamimintas, tsismis at iba pa. Maigsi lamang ang buhay, gawin mo itong makabuluhan at laging manalangin, ipagdasal mo na manahan sayo ang espiritu santo. Alam nating lahat ang kahahantungan ng kasamaan pero ipinagsasawalang bahala lang natin dahil nais nating masunod at maranasan amg sarap ng buhay sa lupa. Pero nasa sa iyo na kaptid kung nais mo sa impyernong walang kasing init at puno mg pagdurusa o sa Paraiso na puro kasiyahan lamang sa piling ng Diyos.

Reply

Mel Mendoza June 6, 2023 at 10:07 pm

Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay hindi ng mga patay.
Sa buhay na ito isang bagay lang ang may kasiguraduhan at yan ang lahat ay may hantungan o hangganan. Wala pang umalis na tao sa mundong ito na hindi muna namatay. Ang kamatayan ay hindi lang ito ang literal na pagkamatay maaring ito ay kamatayan ng lahat ng masasama sa pagkatao ng isang tao ito ay ang pagtalikod sa kasalanan na pumapatay sa kaluluwa dito palang sa lupa. Ang dapat paglaanan nating mga buhay at pagsumikapan ay ang mapayapang pagtawid natin patungo doon sa kabilang buhay. Kaya dito palang sa lupa dapat maranasan na natin ang kaluwalhatian ng langit sa pamamagitan ng mga pagsunod sa mga panukala ng Diyos sa pamamagitan ng ibinigay nyang kautusan na nakatala sa Banal na Kasulatan. Sa katatapos lang ng mga Linggo na ipigdiriwang nating Muling Pagkabuhay ng Panginoon ito ay nagbigay ng pagasa sa lahat ng mga mananampalataya na napagtagumpayan na ni Hesus ang kamatayan. Sa usaping muling pagkabuhay ng mga nangamatay ay bagay na tangi lang ang Diyos ang nakakaalam ito ay naka depende sa kung paano binigyan ng kahulugan at kabuluhan ang pagpapakasakit, pagkamatay at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo.

Reply

Group of Believer Poblite June 7, 2023 at 4:03 pm

MAGNILAY: Isang bingi ang nagtatanong sa isang dalagita kung ano musika. Ang dalagita naman ay sinikap na ipaliwanag ito sa kanya sa pamamagitan ng galaw ng kanyang mga labi at pagsenyas ng kanyang mga kamay. Pilit niyang pinapaliwanag pero hindi talaga lubusang maunawaan ng bingi hanggang sa sumuko na ang dalagita at nagtawanan na lang ang dalawa. Paano nga naman maipapaliwanag ang musika sa isang hindi nakakarinig?

Maitutulad dito ang pagpapaliwanag ni Hesus ng muling pagkabuhay. Mahirap na maunawain natin ito nang lubusan sa ngayon. Gayunpaman alam natin na pag naganap ito lahat ay magiging bago. Ito ay bagong simula. Hindi ito basta pagpapatuloy at pagpapaganda lang ng kasalukuyan nating buhay. Bagong buhay ito. Bagong pag-iral. Bagong kalagayan.

Ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay isang bagong paniniwala sa mga Hudyo. Tahimik ang Lumang Tipan sa aral na ito. Nabuo lang ito nang sakupin sila ng mga Griyego na naniniwala sa kaluluwa na hindi namamatay. Impluwensiya nila ang aral na may buhay pagkatapos ng buhay sa mundo. Kaya noong panahon ni Hesus may naniniwala at hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. Ang mga Pariseo ay naniniwala. Itinuturo rin ito ni Hesus. Pero ang mga Saduseo ay hindi. Kaya nagtanong sila kay Hesus ng isang kakatwang sitwasyon. Batas noon na kung mabiyuda ang isang babae na walang anak kailangan siyang mapakasal sa bayaw niya upang bigyan ng anak ang namatay nitong kapatid. Sabi nila na may pitong magkakapatid na lalaki nga at nag-asawa ang panganay pero namatay na walang anak. Kaya dapat pakasal ang ikalawa sa asawa nito kaso namatay din siya hanggang mapakasal nga ang babae sa pito dahil pawang nangamatay ang lahat. Sa huli namatay na rin ang babae. Ang tanong nila ay sino ang magiging asawa niya sa pitong ito kapag nabuhay na muli sila? Ang iniisip ng mga Saduseo ay ang muling pagkabuhay ay pagpapatuloy lang ng kasalukuyang buhay pero pinaganda. Pinaliwanag ni Hesus na mali sila sa akala. Hindi pagpapatuloy lang ng kasalukuyan ang pagkabuhay na muli. Ito ay isang bagong simula, bagong buhay, bagong kalagayan. mamumuhay ang lahat bilang mga anghel na hindi na kailangang mag-asawa. Paano ito? Hindi natin ganap na mauunawaan. Pero ito ang pangako ng Panginoon. Mananatili tayong buhay nguni’t papawiin ang lahat ng kalungkutan, kasawian, masama at pangit sa buhay na ito. Lahat ay bago.

Hindi lang itinuro ni Hesus ang muling pagkabuhay kundi siya mismo ay muling nabuhay upang magsimula ang bagong kalagayang ito na naghihintay para sa ating lahat. Walang pinaka-importanteng pangako ang Diyos liban sa tayo ay mabubuhay magpakailanman sa piling niya. Magiging lubos ang kaligayahan at pag-ibig sa oras na tayo ay luwalhatiin kapiling niya. Anong saysay ng ibang pangako at kaloob ng Panginoon kung sa dulo ay mamamatay lang tayo at maglalaho? Pinaka-lohikal na hantungan ng lahat ang muling pagkabuhay.

Pero ang muling pagkabuhay ay hindi lang natin hinihintay sa hinaharap. Ito ay sinisimulan na natin at nilalasap ngayon. Ang pagpapanibago ay sinisimulan na natin ngayon. Dahil naniniwala tayo sa kalahagahan ng buhay sinisikap nating bigyang kalidad ang buhay natin ngayon. Pinaiiral natin ang pagmamahalan at maayos na pakikipag-ugnayan. Unti-unti pinapawi natin ang pangit sa buhay na ito – ang pagiging makasarili, kasakiman, kawalan ng pakialam. Hindi tayo nabubuhay na walang kabuluhan at walang direksyon. Ginagawa natin ang mga bagay na may saysay at kahulugan. Nagtatanim tayo ng binhi ng pagmamahalan na nagsisimula sa pagiging makatarungan at tapat. Pinapaunlad natin ang buhay natin ngayon bilang tulay at tungtungan natin tungo sa muling pagkabuhay. Ang mga naniniwala sa muling pagkabuhay ay ang mga naniniwala sa kalidad ng buhay. Ang mga tunay na naniniwala sa muling pagkabuhay ay abala sa paggugol ng buhay sa makabuluhan at makahulugang paraan. Ang mga walang pakialam sa muling pagkabuhay ay mga taong ngayon pa lang ay kapangitan na ang inihahasik.

Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Buhay at muling pagkabuhay ang pinakamahalagang kaloob niya sa atin.

MANALANGIN: Panginoon, tulungan mo kaming unawain at isabuhay ang kahulugan at kabuluhan ng muling pagkabuhay ngayon pa lang.

GAWIN: Mamuhay sa pagmamahalan na siyang punla at bihgi ng buhay na walang hanggan.

Reply

tammy amar June 8, 2023 at 7:20 am

Minsan Ang tao my katigasan Ng ulo noong panahon ni Moses kahit Nakasulat na sa sampong utos Ng Diyos na wag Kang makikiapid pilit pa rin mag aasawa Ng marami kaya Noong kapanahonan Ng ating Mahal na Jesukristo pilit pa rin ihahantulad Ang Mali kaya minsan nailligaw natin Ang atin landas sa kasalukuyan kaya lagi nating iisipin tayong lahat ay lalaho sa mundong ito magiging isang anghel ng diyos at may buhay na walang hanggan kaya isabuhay natin ang pangako Ng ating Mahal na diyos para makamit natin Ang ating kaligayahan sa huli.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: