Huwebes, Hunyo 8, 2023

June 8, 2023

Huwebes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Marcos 12, 28b-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Ninth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, “Kapatid na Tobias!” “Ano iyon?” tugon naman nito. Patuloy na nagsalita si Rafael, “Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngala’y Sara. Siya’y bugtong na anak at imumungkahi kong siya’y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama.”

Matapas mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ecbatana, sinabi ni Tobias, “Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel.” Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raquel, sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay-galang. Tinugon naman sila agad ni Raguel at ang wika: “Maligayang pagdating, mga kapatid; tumuloy kayo!” Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay.

Matapos ang kanilang pagkikilala’t pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salu-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, “Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin.”

Ang usapan nila’y narinig ni Raguel, kaya’t sinabi niya kay Tobias, “Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa pitong lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa’y namatay nang sila’y magsisiping. Ang paniwala ko’y hindi mangyayari sa iyo ang gayon; iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag.” Sumagot si Tobias, “Hindi po ako kakain at iinom hangga’t hindi ko nakakamtan si Sara.”

“Mangyayari ang nais mo,” tugon ni Raquel. “Ayon sa Kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasiyahan sa langit! Kaya kunin mo siya, at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman! Nawa’y pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan.” Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, “Tobias, ayon sa Kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan.” Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulata’y magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa Kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan.

Natapos ang kasal at sila’y nagkainan.

Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, “Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo’y kahabagan at ingatan.” Bumangon nga si Sara, at nanalangin si Tobias:

“Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan,
Diyos na sinasamba ng aming mga magulang,
kapuri-puri nga ang iyong pangalan,
dakila at banal magpakailanman.
Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan,
ipinagbubunyi ng tanang kinapal.
Si Adan ay tao na iyong nilikha,
asawa n’yang Eva ikaw ang gumawa
at ibinigay mong katuwang sa paggawa;
ang sangkatauha’y sa kanila nagmula.
‘Di dapat mag-isa ang tao,’ ‘yong wika,
“Gawin nati’y katuwang na kanyang kamukha.”
Ang pag-aasawang pinasok ko ngayo’y
di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon,
tunay na matapat aking nilalayon,
itong aming buhay nawa’y magkaroon
ng awa mo’t lakas sa habang panahon,
nang hanggang pagtanda kami’y magkatulong.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 28b-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Hesus at nagtanong, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas,’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.” “Tama po, Guro!” wika ng eskriba. “Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. At ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, at iba pang mga hain.” Nakita ni Hesus na matalino ang kanyang sagot, kaya’t sinabi niya, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” At wala nang nangahas magtanong kay Hesus mula noon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 29, 2021 at 12:33 am

PAGNINILAY: Ang pinakabuod ng Bibliya mula Genesis hanggang Pahayag ay pag-ibig sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig. Tayong lahat ay patuloy na minamahal ng Panginoon, at ito’y isang paanyaya na tayo rin ay ipahalaga ang pag-ibig na iyon.

Ipinahayag ni Hesus sa Ebanghelyo ang isang turo ukol sa pagmamahal nang tanungin siya ng isang eskriba kung ano ang pinakamahalagang utos sa lahat. Sa dami ng mga batas ng Hudyo, na ang eksaktong bilang ay 613, tila nga ba’y nakalimutan na nila ang pinakaimportante sa mga utos na ibinigay sa kanila. Dito sinipi ni Hesus ang “Shema” [Deuteronomio 6:4-5] tungkol sa pagmamahal sa Diyos, at ang Levitico 19:18 naman tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At sinigurado niya na wala pang utos na higit sa dalawang ito. Kaya nga ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ay ang pinakabuod ng Sampung Utos/Dekalogo, na para kay Hesus, kung bawal sa atin ang paglabag sa mga utos na iyon, ang kabutihan at kagandang-loob ay siyang dapat maging inspirasyon natin ng pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa-tao.

Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagkilala sa kanya bilang pinakasanggalang ng ating buhay na sa kabila ng mga napupunong bagay ng mundo, siya pa rin ang tunay na nagbibiyaya at naggabay sa ating buhay. Kaya nga tayo’y nagtitipon sa simbahan tuwing Linggo at minsan bumibisita upang manalangin kahit 5 minuto upang makipag-usap tayo sa kanya at mabatid ang kanyang dakilang kalooban. Minsan binabasa natin ang Bibliya lalung-lalo ang Ebanghelyo sa bawat araw upang makilala ang mensahe niya para matuon ang ating buhay-pananampalataya sa kanya.

At ang pagmamahal sa kapwa ay tinawag sa Ingles na “humanitarian”. Makikita dito ang ating pag-iintindi sa bawat pangangailangan ng isa. Kaya ginagawa natin ang tama hindi lang para tulungan sila, kundi pati na rin makita nila ang kahalagahan ng paggawa ng tama. Ganun rin ang paggawa ng kabutihan sa kanila upang tayo’y maging mabuting huwaran sa kanila na palaging maging matulungin sa ibang tao.

Kaya nga ang ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano ay nakasentro sa pag-ibig. At nawa ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos na para sa lahat sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanya at sa ating kapwa-tao upang maghari ang kabutihan at kagandang-loob sa buong mundo.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 3, 2021 at 6:48 am

Nalilito ka ba? Napaka dami nga namang batas. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya ang galing ng mga abugado, alam na alam nila ang mga ito. Ngunit pinadali ito ng ating Panginoong Hesukristo. Yun bang maiintindihan ng lahat, maging ng mga bata. Ito ay ang mahalin ang Diyos at ikalawa ay ang pagmamahal sa kapwa. Kaya nga sa dinami – dami ng batas, wala ng makakahigit pa dito. Dito umiikot ang mga ginagawang batas ng mga tao, para sa ikabubuti ng kapwa. Ngunit dapat ay pagtuunan ng pansin ang Diyos. Siya ang tunay na nakakapagbigay ng kaligayahan hanggang sa kabilang buhay

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 3, 2021 at 7:30 am

Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, nagpopost sa social media ng I love you Jesus o mg mga image ni Mama Mary…. sa susunod na araw ay makikita mo nman na may pinariringan sa facebook, may kaaway na pinagbabantaan, may minumura na naka alitan sa kalye. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga nilalang Nya, kung ano amg iyong ginagawa sa iyong kapatid ay sya ring ginagawa mo sa Diyos. Pano mo sasabihing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita eh ang kaptid mong araw araw mong nakikita ay hindi mo makuhang mahalin ng tunay. Magpatawad ka upang ikaw ay patawarin, mqgbigay ka upang ikaw ay bigyan, magmahal ka ng ilaw din ay kalugdan ng Diyos.

Reply

Group of Believer Poblite June 8, 2023 at 5:22 am

MAGNILAY: Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Malapit na. Isang hakbang na lang. Ngayong alam mo na ang pinakamahalagang utos huwag lang itong maging isang kaalaman. Kailangan itong gawin upang tuluyan ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos.

Isang tapat na pagtatanong ang naganap sa pagitan ni Hesus at ng tagapagturo ng Kautusan. Hindi katulad ng ibang enkwentro ng Panginoon sa ibang pinuno at matatanda ng bayan kung saan may layuning silang siya’y tuyain, pahiyain at patunayang mali. Tapat ang pagtatanong ng tagapagturo kung alin ang pinakamahalagang utos. Kaya naman, nang siya’y sagutin ng Panginoon nang tapat din sumang-ayon siya dito. Inayunan niya ang kanyang matalino at tapat na sagot.

Bagama’t ang unang utos lang ang tinatanong sa kanya isinunod agad ni Hesus ang ikalawa. Unang utos ang mahalin ang Diyos. Ikalawa ang mahalin ang kapwa. Bagama’t ikalawa hindi ito maihihiwalay sa una. Magkakambal sila. Walang saysay ang una kung wala ang ikalawa. Hindi puwedeng mahalin ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapwa. Natutupad ang unang utos sa pagtupad ng ikalawa. Makikita ang Diyos sa kapwa. Ang kapwa ay larawan ng Diyos. Ang ikalawang utos ang mas malaking hamon kaysa una. Mas madaling mahalin ang Diyos kung wala ang kapwa. Mas madaling mahalin ang di nakikita. Ang kapwa ang mas mahirap mahalin. Nagtataglay kasi sila ng kapintasan na dahilan para mahirap silang mahalin. Gayunpaman, ang Diyos ay nakikita sa pamamagitan ng kapwa. Posible lang mahalin siya sa pamamagitan ng kapwa.

Kung alam mo ito nalalapit ka na sa kaharian ng Diyos. Isa na lang ang kulang – isagawa mo ito! Gawin mo ito at kabilang ka na sa kanyang kaharian!

MANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong mapabilang sa iyong kaharian. Turuan mo ang mahalin ka sa aking kapwa.

GAWIN: Mahalin mo ang iyong kapwa. Simulan mo sa pinakamahirap mahalin.

Reply

tammy amar June 8, 2023 at 7:58 am

Siguro kung ako tatanungin noong kapanahonan ng ating Mahal na Jesukristo na sabihin kung anu ang pinakamahalagang utos ng Diyos matataranta ako na sabihin iyon bakit dahil sa panahong iyon ang mga eskriba at saduseyo parang mga pilosopher nag aaral ng mga kasulutan na kahit nabasa na nila pilit pa rin itanong para gawing patibong na ito sa ating Mahal na Hesus pero doon sila nagkamali mas matalino Ang ating Mahal na Jesukristo sa kanila kaya ng sabihin mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso at kaluluwa at buong lakas at pangalawa mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong Sarili namangha Ang karamihan sa atin na ito ang pinakamahalaga sa lahat ng utos upang sa gayon mapabilang tayo sa kaharian Ng Diyos sa kahuli hulihan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: