Martes, Hunyo 6, 2023

June 6, 2023

Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Norberto, obispo

Tobit 2, 9-14
Salmo 111, 1-2. 7bk-8.9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Marcos 12, 13-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Ninth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Norbert, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Tobit 2, 9-14

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Akong si Tobit, pag-uwi ko nang gabi ng Pentekostes, pagkatapos ilibing ang mga patay ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito’y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako’y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita, at gayun na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya’y magpunta sa Elam.

Ang asawa kong si Ana ay nagtrabahao bilang manghahabi nang panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing, kaya’t nang marinig ko’y tinawag ko siya at sinabi, “Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano? Hala, ibalik mo iyan! Hindi tayo dapat kumain ng nakaw!” Ngunit ito ang tugon niya sa akin, “Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa.” Hindi ko siya pinaniwalaan; pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya’t sinumbatan niya ako. Sinabi niya, “Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawanggawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 7bk-8. 9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

o kaya: Aleluya.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Anumang balita’y hindi siya takot,
matatag ang puso’t may tiwala sa Diyos.
Wala siyang takot hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niya.

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman po naming kayo’y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa Kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?” Ngunit batid ni Hesus na sila’y nagkukunwari, kaya’t sinabi niya sa kanila, “Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko.” At kanilang binigyan siya. “Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?” tanong ni Hesus. “Sa Cesar po,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.” At sila’y namangha sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 28, 2021 at 4:56 pm

PAGNINILAY: Isang konsepto na pamilyar sa atin ay ang “Separation of Church and State”; ang Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado. Maaaring ang interpretasyon ng karamihan dito ay ang hindi pakikialam ng Simbahan sa anumang gawain ng Estado, at ganun rin ang hindi pakikialam ng Estado sa anumang gawain ng Simbahan. Subalit kung titignan natin ang diwa ng batas, tayong lahat ay tinatawag bilang mga mamayan ng mundo at Kristiyanong deboto ng ating pananampalataya. Tayong lahat ay may inaatasang tungkulin sa ating lipunan/daigdig, ganun rin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko.

Ang ating Ebanghelyo ay ang ating tungkulin bilang mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Palaging naririnig natin ang umiiral na batas na kung tawagin ay “Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado”. Ngunit ang pagkaintindi ng iilan ay parang wala raw koneksiyon ang pananampalataya sa takbo ng pamahalaan. Subalit bilang mga totoong tao, tayo ay binigyan ng tungkuling moral upang alamin ang mabuti sa masasama. At tayo rin ay tinawag na ipamalas ang ating tugon sa pagiging mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Narinig natin ang pagsubok ng mga Pariseo at kampo ni Herodes kay Hesus kung dapat nga ba’y magbayad sila ng buwis sa Emperador. Ngunit alam na ni Hesus ang kanilang pagkabitag sa kanya bilang mga oportunista: Kung sasabihin niya ay “Oo”, pagbibintangan siya ng mga Hudyo bilang traydor dahil kumampi siya sa sistema ng Roma. Ngunit kung sabihin naman niya ay “Hindi”, paghahanapan siya ng butas ng mga Pariseo at kampon ni Herodes upang isumbong sa Romano para sa parusang ipapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay humingi siya ng isang denarii, at ipinakita niya sa kanila ang mukha na nasang salapi. Nang sagutin nila nang tama na ang nasa mukha ay si Cesar, nagbigay siya ng hamon na ibigay nila kay Cesar kung ano ang kay Cesar, at ibigay naman nila sa Diyos kung ano man ay para sa Diyos.

Makikita natin dito ang ating tungkulin bilang tao na nasa ilalim tayo ng isang mundo at isang langit. Isang mundo sapagkat saan man tayo’y magpunta, lalung-lalo na karamihan sa atin ay nakatira sa Pilipinas, dapat tayo sumunod sa batas na pinaiiral ng bawat pamahalaan. Isang langit sapagkat tayo’y mga Kristiyanong Katoliko na bininyagan at kinumpilang upang tuparin natin ang ating misyon bilang mga saksi ni Kristo na ipahayag ang kanyang Mabuting Balita. Ang mahalaga rito ay kung paano natin ipinapadama sa bawat tao ang kabutihan at pagmamahal, nang sa gayon ay ipakita rin nila sa iba ang ganyang magandang halimbawa upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, katuwiran, at pagmamahal sa ating kapaligiran.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 1, 2021 at 6:29 am

May tiwala ka ba sa Diyos? Ang Diyos ay mananatiling Diyos, sa likhain tayo o hindi. Ngunit ang tao ay hindi magigigng tao kung wala ang Diyos. Kadalasan ay nagtatanong tayo sa Diyos kung bakit ganito ang ating buhay. Sa totoo lang, walang kinalaman ang Diyos, dahil ang tao mismo ang nagdedesisyon sa kanyang buhay. Kaya nga kung ano man tayo ngayon ay bunga ng ating sariling desisyon at pagkilos. Ang dapat pa nga ay magpasalamat tayo sa Diyos tayo ay buhay at may pag-asa sa hinaharap. Magtiwala lang tayo sa Diyos, hindi Niya tayo pababayaan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 1, 2021 at 9:25 am

Mahabang usapan ang ebnghelyo ngayon kung hihimayin. Pero ang buod nito na gagamitin natin sa pang araw araw na buhay ay ito; ang kay Cesar ay kay Cesar, Ang sa Diyos ay sa Diyos. Tayo ay namumuhay sa dito sa lupa, Ang bawat komunidad maliit man o malaki ay may mga batas na ipinatutupad para sa ikaaayos ng isang lugar at para sa katahimikan, kalinisan, kaligtasan at hustisya. Ang bibiliya ay nagsalita na tungkol dito na nararapat nating sundin at wag labanan ang batas ng pamahalaang ating ginagalawan. Ang sa Diyos ay sa Diyos, ang pahayag nmang ito ang mas mahalaga, ang ating lumikha ay batas din o kautusan ma dapat nating sundin at gawing pamantayan sa ating bawat iisipin, sasabihin at gagawin, Yan ay ang mahalin amg Diyos ng higit sa lahat pangalawa ay amg mahalin ang kapwa gaya mg pagmamahal sa ating sarili. Sa dalawang kautusan na yan pag nasunod mo ay masusunod mo na din ang mga natitira pang utos na hindi nababggit. Simple lang kapatid, pagsunod ka sa utos ng pamahalaan hindi ka makukulong at mapapahamak, Pag sumunod ka nman sa batas ni Hesus.. payapa ang iyong buhay, may peace of mind ka, kalulugdan ka ng Panginoon at may bonus pa , diringgin nya ang iyong mga kahilingan. Simple, piliin mong hindi kumplikado ang buhay mo…obedience.

Reply

Hedda Ramirez June 4, 2023 at 3:21 pm

Huwag tayong mag isip ng ano mang hindi maganda sa ating kapwa. ano man ang ating kalagayan sa buhay, maging lingkod ka man ng simbahan o nasa pamahalaan ka man lagi tayong mamuhay ng naayon at maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga gawi.. May kasabihan nga na “kung ano ang iyong ginawa sa kapwa, babalik syo.” Lahat ng actions natin may kaakibat o kabayaran na pagpapala o kaparusahan.

Reply

Hedda Ramirez June 4, 2023 at 3:37 pm

dugtong ko lang na, Huwag tayong maging bulag sa katotohanan at padalos dalos sa salita at gawa, Alalhanin natin na may Diyos pa rin na mas makatarungan sa lahat.

Reply

Group of Believer Poblite June 6, 2023 at 5:27 am

MAGNILAY: Nahuhuli sa sariling salita at gawa ang mga sinungaling at mapagkunwari!

Kunwaring nagtatanong ang mga tagasunod ni Herodes at ilang Pariseo tungkol sa pagbabayad ng buwis sa Emperador ng Roma. Binobola pa nila si Hesus na ginagalang nila bilang guro na tapat at walang kinikilingan. Ang pagtatanong nila ay para siluin siya at malagay sa alanganin. Malaking isyu ang pagbabayad ng buwis ng mga Hudyo sa Roma. Tanda ito na sila’y sinakop ng mga banyaga. Ang magbayad sa kanila ay kinamumuhian nila. Pero wala silang magawa nang panahong iyon. Kaya yung tanong nila kay Hesus kung matuwid bang magbayad ng buwis ay isang lehitimong tanong. kaya lang kahit ‘oo’ o ‘hindi’ ang sagot ni hesus malalagay siya sa alanganin. Pag sinabi niyang ‘oo’ ay magagalit sa kanya ang kanyang mga kababayan at pagbibintangan siyang tagasuporta ng mga banyagang mananakop. Pag sumagot naman siyang ‘hindi’ pag-iinitan siya ng mga Romano at puwedeng paratangan ng rebelde sa gobyerno.

Pero alam ni Hesus ang pagsisinungaling at pagkukunwari ng kanyang mga kausap. Mas matalino siya at hinuli niya sila sa kanilang sariling salita at gawa. Humingi siya ng salaping pilak kung saan nakaukit ang mukha at pangalan ng Emperador. Nang magbigay naman sila nahuli sila sa kanilang gawa na sumusuporta sila sa mga mananakop. Bakit sila may salaping pilak sa bulsa nila? Ang isang tapat na Hudyo ay hindi nagbibibit ng salapi ng may mukha ng Emperador na nagsasabing siya’y diyos. Paglapastangan ito sa tunay na Diyos. Hindi dapat nagbibibitbit ng ganitong salapi sa bulsa. Kaso meron sila. Siguradong nadismaya ang ibang nakikinig sa kanila sa pagkakataong iyon. Pero higit na matalino pa ang sagot ni Hesus na kung mukha at pangalan ng Emperador ang nakaukit sa salapi ay ibalik lang ito sa kanya dahil kanya iyon. Hindi niya lantarang sinabing matuwid na magbayad ng buwis sa mga mananakop kundi ibalik lang sa kanila ang sa kanila. At may idinagdag siya: Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin: sundin ang kalooban ng Diyos na ipinapahayag niya. Bakit hindi sila nakikinig sa kaniya samantalang itinuturo niya ang daan patungo sa Diyos?

Pag sinungaling ka hindi mo maitatago. Sisingaw at sisingaw ito. Kung mapagkunwari ka hindi mo ito maisisikreto. Lalabas at lalabas ito. Mahuhuli at mahuhuli ka sa sarili mong salita at lalo sa gawa. Kung makakalusot ka ngayon bukas hindi. At ano ang buhay ng isang sinungaling at mapagkunwari? Tago nang tago. Maskara nang maskara. Kabado bawa’t sandali na baka mabuking. Walang tunay na kaibigan. Walang tunay na nagmamahal. Paanong mamahalin ang sinungaling at mapagkunwari? Walang seseryoso sa iyo hangga’t nabubuhay ka sa kasinungalingan at pagkukunwari. Walang kapanatagan. Walang kapayapaan.

MANALANGIN: Panginoon, maging totoo at tapat nawa kaming lagi sa isip, sa salita at sa gawa.

GAWIN: Kondenahin ang anumang uri ng panlilinlang.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: