Linggo, Mayo 28, 2023

May 28, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Dakilang Kapistahan ng Pentekostes
Patnubay sa Misa

Batid na kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu sa pagharap sa mga hamon ng ating buhay Kristiyano, manalangin tayo:

Halina, Banal na Espiritu, kailangan Ka namin!

Nawa ang buong Simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng pakikipagkasundo at tagapagtaguyod ng pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo!

Nawa ang mga pinuno ng Simbahan ay patuloy na maging inspirasyon sa kanilang mga pinamumunuan. Manalangin tayo!

Nawa lahat ng guro ay makapagkintal ng mga tunay na pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo!

Nawa lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay gabayan ng malasakit sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo!

Nawa ang mga binabalisa ng mga pagsubok ay makalasap ng ginhawa at lakas na dulot ng Banal na Espiritu. Manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan Mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod nang kami’y maging tunay na mga kasangkapan sa pagtatatag ng Kaharian kung saan Ka nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Panginoong Hesus, iisang Diyos magpakailanman. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez May 10, 2020 at 3:41 pm

Pagninilay: Noong Linggo o kaya noong Huwebes (sa mga ilang bahagi ng Estados Unidos), ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. Isinagawa rin natin ang Nobena sa Banal na Espiritu Santo. Ito ang pinakamatandang nobena na ipinagdasal ng mga Kristiyano sapagkat pinaniniwalaan na ito ang ipinagdasal ng Mahal na Birheng Maria at ang mga apostol bilang paghahanda sa pagdating ng Espiritu Santo sa Araw ng Pentekostes noong ika-24 ng Mayo, 33 A.D. Nang bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, ipinanganak na ang ating Simbahang Katolika. Ang ating Simbahan ay itinatag ng Panginoong Hesus tatlong taon bago ang kanyang kamatayan, at si San Pedro ay giwang kauna-unahang Santo Papa. Pagkatapos ng pangyayari na ito, ipinahayag ni San Pedro at ang mga Apostol sa maraming mga Hudyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na patay ngunit muling nabuhay. Dahil sa Espiritu Santo, naging matatag ang ating Simbahan tungkol sa ating Kristiyanong pananampalataya. Kaya nga ang pangyayaring ito ay nagtupad sa Misteryong Paskwal at ang Dakilang Kapistahang ito ay tinatapos ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona sa Banal na Santatlo. Sa kwento ng simula ng Aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at ang mga ito ay hininga niya. Itong paghinga ay tinatawag na ‘ruah,’ na salitang Griyego na may ibig sabihin na “hininga ng buhay”. Kaya nga, kinakanta ngayon ang “Breath of God” na isinulat ni Edwin Hatch, na iniwasto ni Padre Manoling Francisco, SJ, at kinanta ng Bukas Palad Music Ministry, na kahapon ay ipinagdiriwang ang ika-28 Anibersayo. Noong muling nabuhay si Hesus at nagpakita sa kanyang mga apostol, hininga niya sila ng Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng Ama noong Paglikha ng sanlibutan. Ito yung ‘hangin’ na sinasabi niya kay San Nicodemo, isang Pariseo na naging kaibigan ng ating Panginoon, na dapat tayo ay ipinanganak ng tubig at Espiritu sa pamamagitan ng pagdadasal sa Espiritu Santo. Maraming mga simbolo, mga pagkaloob at mga bunga ng Espiritu Santo ang maaaring lang sabihin na si Hesus ang Panginoon ayon sa ating Ikalawang Pagbasa ngayon. Dahil sa Espiritu Santo na isinugo ng Ama at ang Anak, binigyan ng mga apostol, sa mga unang Kristiyano, mula sa nakaraan hanggang sa ating ngayon ng buhay. Bilang pagtanggap ng Espiritu sa mga Sakramento ng Binyag at Kumpil, tinatawag tayo bilang mga anak ng Diyos, na nagpapahayag ng Mabuting Balita sa isa’t isa. Sa ating pagtapos ng daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ating ipahayag ang Mabuting Balita ng buhay at pag-asa sa iba at magdasal sa Espiritu Santo na patnubayan niya ang lahat ng mga tao.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: