Sabado, Enero 21, 2023

January 21, 2023

Paggunita kay Santa Agnes, dalaga at martir

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Agnes, Virgin and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Hebreo 9, 2-3. 11-14

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi; ang una’y tinatawag na Dakong Banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa’y nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na Dakong Kabanal-banalan.

Ngunit dumating na si Kristo, ang Dakilang Saserdote ng bagong tipan. Siya’y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalaong baga’y wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa Dakong Kabanal-banalan, at ito’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila’y nagiging malinis ayon sa Kautusan. Ngunit higit na di-hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso’t isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,
pumalakpak kayong may awit at tuwa,
bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!
Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan,
siya’y naghahari sa sangkatauhan.

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos,
hatid ng tambuling malakas ang tunog;
masayang sigawan ang ipinansuob.
Purihin ang Diyos, siya ay awitan,
awitan ang hari, siya’y papurihan!

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,
awita’t purihin ng mga nilikha!
Maghahari siya sa lahat ng bansa,
magmula sa tronong banal at dakila.

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 20-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila’y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, “Nasisiraan siya ng bait!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 5:28 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, sinabi sa sulat ng mga Hebreo na linisin ng dugo ni Jesus ang ating mga puso at isip upang bayaan nila ang walang kabuluhang gawa at paglingkuran ang buhay na Diyos.

Reply

Mark Jefferson Magno January 24, 2019 at 7:42 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, narinig natin ang ating Panginoong Hesukristo na hindi lamang nagtatalaga ng Labindalawang Apostol, kundi din ng pitumpu’t dalawang alagad. Ang bilang na ito ay tumutukoy sa bilang ng mga bansa sa mundo. Ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay hindi lamang para sa Israel, kundi ito rin ay para sa buong mundo. Ang pagpapakibahagi sa misyon ng ebanghelisasyon ay nangangahulugan na kailangan mong iwanan ang lahat ng iyong mga pag-aari sa likod, at huwag kumuha ng anumang kahalagahan na pag-aari kasama mo. Sapagkat ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyong mga pangangailangan. Kailangan mong magtrabaho nang husto, hindi lamang para sa salapi at mga pag-aari, kundi para sa masaganang ani sa halamanan ng Panginoon.

Reply

Reynald Perez January 23, 2021 at 12:02 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay patuloy pa rin na ipinapahayag na walang hanggang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating pagiging karapat-dapat na tawaging mga anak ng Kataas-taasang Diyos dahil sa Anak na si Kristong namamagitan sa atin. Sa pahayag ngayon, narinig natin ang pagpasok ni Kristo sa Dakong Kabanal-banalan sa Jeruslaem, na kadalasa’y mga saserdote lang ang dapat pumasok diyan ayon sa Kautusan. Nang si Hesus ay pumasok sa Dakong Kabanal-banalan, sinabi ng manunulat na hindi siya nag-alay ng dugo na galing sa mga hayop. Sa halip ay inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa Krus, at ang pagdanak ng Dugo niya ay ang tanda ng pagpapatibay at pagpapanibago ng Tipan ng Diyos, na minsan na nga’y nawasak dahil sa pagkakasala. Sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal, natunghayan natin ang kaganapan ng ating katubusan mula sa kasalanan, na siyang niloob ng Diyos ng pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak. Ang pakikipagsundo ni Kristo sa atin patungo sa Ama ay tanda na patuloy tayong maging matapat sa mga dakilang utos at isabuhay ito sa mabubuting gawain, upang makamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan.

Ang ating Ebanghelyo ay isa sa mga pinakaiksing Ebanghelyo sa Taong Panliturhiya, ngunit mayroon ito isang mahalagang aral. Nasaksihan natin ang pagtitipun-tipon ng mga tao upang makinig sa mga pangangaral ni Hesus. Subalit narinig din natin kung paano kinuha siya ng kanyang mga kasambahay, na nagsasabing nasisiraang ng bait ang kanilang kamag-anak. Makikita natin dito ang hindi nilang lubos na pag-iintindi sa kanyang gawain bilang Mesiyas. Subalit patuloy pa rin si Hesus sa pangangaral hindi dahil maraming tao ang humahanga at pumupuri sa kanya, kundi alam niya na ang mahalaga ay sundin ang kalooban ng kanyang Ama nating Diyos.

Hilingin natin sa Panginoon na tayo nawa ay maging karapat-dapat sa kanyang mga pagpapala at mga kaloob, upang gamitin natin ang mga ito para ipadama sa iba ang pag-ibig at katapatan niya na para sa lahat.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo January 20, 2023 at 9:12 pm

Purihin ang Panginoon.

Reply

SAINSPOT January 21, 2023 at 6:52 am

SHARE & SUBSCRIBE:
https://www.youtube.com/watch?v=DQ0dctmgHQU

Kung isasaalang-alang mo ang mga paghihirap ni Hesus, hindi lamang yung pagkapako at kamatayan niya sa krus. marami pang pagdurusa ang tiniis niya para lamang makamit natin ang kaligtasan na inasam niya para sa atin. Hindi lang pisikal na pahirap, marami pang ibang mga pagdurusa na kasing hirap nito na kanyang tiniis. Kasama dito ang hindi siya maunawaan at tratuhin ng sariling pamilya na sira ulo siya. Maaaring sila’y naiinggit o napahiya dahil sa dami ng taong lumlapit at sa atensyon na natatanggap ni Hesus. Anuman ang nangyari, malinaw na sinubukan ng sariling mga kamag-anak ni Jesus na pigilan Siya sa paglilingkod at ginawan pa ng kwento na si Jesus ay nasisiraan na ng bait para wakasan ang Kanyang katanyagan.

Ang buhay pamilya ay dapat na isang komunidad ng pag-ibig, ngunit para sa ilan ito ay nagiging dahilan ng kalungkutan at pasakit. Bakit hinayaan ni Jesus ang Kanyang sarili na tiisin ang ganitong uri ng pagdurusa? upang makaugnay ito sa anuman at bawat pagdurusa na iyong pinagdadaanan sa sarili mong pamilya. Kaya, kapag bumaling ka sa Diyos sa panalangin kasama ang iyong mga nararanasan sa pamilya, ay makikita at mauunawaan mo na kaisa ka ni Hesus sa iyong kahirapan.

Reflect, today, upon any way that you need to surrender some hurt within your own family over to God. Turn to our Lord Who fully understands your struggles and invite His powerful and compassionate presence into your life so that He can transform all that you endure into His grace and mercy..

Aking mahabaging Panginoon, marami kang tiniis sa mundong ito, kasama na ang pagtanggi at pangungutya ng sarili mong pamilya. Iniaalay ko sa Iyo ang sarili kong pamilya at lalo na ang sakit na nararanasan ko na dulot nila. Mangyaring samahan mo ako sa lahat ng pinagdadaanan ko sa aking pamilya upang magawa kong ibahagi ang iyong pag-ibig sa mga taong higit na nangangailangan nito. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Merle Tejemo January 21, 2023 at 8:59 am

Purihin sambahin dakilain ang panginoon Jesus ng buwis ng kanyang buhay para tayo maligtas sa napakaraming kasalanan, Lord have mercy on us???

Reply

Romel Umali Briones January 21, 2023 at 11:03 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa pagmamahal sa amin!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: