Miyerkules, Enero 18, 2023

January 18, 2023

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 7, 1-3. 15-17

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, itong si Melquisedec ay hari ng Salem, at saserdote ng Kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melquisedec at sinabi sa kanya, “Pagpalain ka ng Panginoon.” Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melquisedec ay “Hari ng Katarungan.” At siya’y hari ng Salem, na sa ibang salita’y “Hari ng Kapayapaan.” Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng Anak ng Diyos, siya’y saserdote magpakailanman.

Ito’y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melquisedec. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanma’y di matatapos, at hindi dahil sa lahi — ayon sa tuntunin ng Kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kanya, “Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Sinabi ng Poon, sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
hanggang ang kaaway mo
ay lubos na mapasuko,
pagkat iyong matatalo.”

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Magmula sa dakong Sion,
ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop;
“At lahat ng kaaway mo’y
sakupin at pagharian,” gayon ang kanyang utos.

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Sasamahan ka ng madla,
kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway;
magmula sa mga bundok,
lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Panginoo’y may pangako na ito’y tiyak mangyayari,
ganito ang kanyang saysay:
“Katulad ni Melquisedec,
gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.”

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumasok si Hesus sa sinagoga, at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya’t binantayan si Hesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa Araw ng Pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Hesus ang lalaking patay ang kamay: “Halika rito sa unahan!” Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, “Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?” Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingan ni Hesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, “Iunat mo ang iyong kamay.” Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 7:46 am

Ayon sa Unang Pagbasa, sinasabi sa Kasulatan tungkol sa kanila na siya ay saserdote magpakailanman ayon sa utos ni Melquisedec o Hari ng Katarungan.

Reply

Reynald Perez January 23, 2019 at 8:42 am

Reflection: The First Reading tells us the story of Melchizedek, the high priest of Salem, who offers Abraham bread and wine and gives the patriarch blessing from God Most High. His priesthood prefigures Jesus, the Great and Eternal High Priest who offers his life for us all as a perfect offering for sin. And in the Eucharist, we commemorate that great sacrifice present in the bread and wine which is his Body and Blood. It is a call for us to approach him with faith and confidence, that we may strive to be witnesses of his mercy and love. The Gospel describes the healing of the paralyzed hand of a man on the Sabbath day. The Jewish leaders would find any faults in Jesus in order that they could find a way to sentence him to death. In this case, they observe whether he would heal in violation to the law that forbids work on holy day. Jesus did heal the man’s crippled hand, and before that, he denounces the leaders for burderning their fellow people to receive God’s grace of healing. The result is their plot against him, which shows how they cannot be clean in the inside whether they appear such in the outside. This miracle shows how God is love and that his love should be manifested to all. If laws and norms would restrict us from doing non-conforming acts, then we must do good to everyone without any hesitation. The challenge for us here as we do good and avoid evil is to love God above all things and to love our neighbor as we love ourselves.

Reply

Reynald Perez January 19, 2021 at 10:16 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang salaysay ng walang hanggang pagkapari ng Panginoong Hesus, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec, ang hari at pari ng Salem. Ipinaalala ng manunulat ang salaysay ng pagbisita ni Melquisedec kay Abraham, nang ihandog nito ang tinapay at alak, at pinagpala ang lahi ng patriarkiya. Makikita natin ang pagpapala ng Diyos ay magiging walang hanggan, at nangyari ito sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili sa Krus. Siya ang walang hanggang handog ng Ama na tumupad sa katubusan ng sangkatauhan. At matapos ang kanyang Pagkamatay sa Krus at Paglibig, muli siyang nabuhay mula sa kamatayan bilang tanda na ang kanyang Kaharian ay pangmagpakailanman. At tayong lahat ay inaasahan ng Diyos na maging karapat-dapat sa biyaya ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay isang kababalaghang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga banta ng paghahamak sa kanya ng mga Pariseo na nilalabag niya raw ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga. Para sa mga Hudyo, ang Araw ng Pamamahinga o Sabat ay isang banal na araw na ipinagdiriwang tuwing ikapitong araw ng isang linggo (Sabado). Ito’y pag-aalaala at pagpupuri sa Diyos na Maylikha ng langit at lupa sa loob ng 6 na araw, at sa ika-7 ay nagpahinga matapos ang kanyang gawain.

Kaya itong pista para sa mga Hudyo ay isang araw na kung saan sila’y magpapahinga at hindi maaaring magtrabaho. Kapag may isang mamamayang lalabag sa batas na ito, siya’y ihaharap sa sakdalan at maaaring mapahatol ng parusang kamatayan. Ngunit alam ni Hesus na mabigat ang interpretasyon ng mga pinuno ng Judaismo noong kapanahunan niya. Sa katunayan, mayroong 613 na batas ng mga Hudyo, ngunit mga ordinaryong tao lang ang sumusunod, at hindi mga pinuno.

Kaya’t matapos pagbintangan ang kanyang mga alagad na namimitas ng mga trigo sa mismong Araw ng Pamamahinga, muli siyang napasailalim ng isa pang banta nang mapansin niya sa sinagoga ang isang lalaking tuyot ang kamay. Kaya’t pinatayo niya ang lalaki sa kanilang piling at binato ang tanong kung labag ba sa batas ang paggawa ng mabuti sa Araw ng Pamamahinga, ang pagliligtas ba o pagpapatay. Hindi sila makasagot hanggang hinawak ng Panginoon ang tuyot na kamay at sinabi sa lalaki na iunat nito. Kaya’t naunat niya ang kanyang kamay na patunay ito’y gumaling, ngunit binalak ng mga Pariseo at eskriba kung paano sila magbubunyi laban kay Hesus.

Nakita natin sa Ebanghelyo ang isang pagpapagaling ni Kristo sa Araw ng Pamamahinga. Ngunit nais ipakita sa atin ni Hesus na bilang Panginoon ng Sabat, ang banal na araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa tao, hindi ang tao ang lumikha ng Sabat para higpitin ito. Bilang mga Kristiyano, ang ating Araw ng Pagmamahinga ay Linggo/Sunday, ngunit hindi lang siya pisikal na pagpapahinga pagkatapos ang isang linggo ng pagtatrabaho. Nariyan rin ang espirituwalna pagpapahinga sa pamamagitan ng pagdiriwang sa Banal na Misa at paggawa ng tama at kabutihan sa kapwa. Ito’y paalala sa atin na ang bawat araw na Linggo ay isang araw ng Panginoon sapagkat inaalala natin ang kanyang Muling Pagkabuhay na nagdulot ng “dawning of a new creation”.

Kaya nawa sa ating buhay na sa bawat pagsunod natin sa mga batas ng panahon ay huwag nating kalimutan na isabuhay ang mga diwa nito sa pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao.

Reply

Merle Tejemo January 18, 2023 at 9:12 am

My Lord and my God, Thank you everything for what I have have now, binabalit ko sayo Ama ang papuri sa lahat lahat lalo na sa ating buhay, I Love You Jesus??

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: