Sabado, Enero 7, 2023

January 7, 2023

Ika-7 ng Enero

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 2, 1-11


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Weekday of Christmas Season (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 14-21

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya.

Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espirituwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito’y bibigyan ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espirituwal, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espirituwal.

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo, at hindi sila maaaring anhin ng diyablo. Alam nating tayo’y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.

Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyusan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

o kaya: Aleluya.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpa’t tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang,
sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang,
sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 2, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Hesus. Si Hesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya’t sinabi ng ina ni Hesus sa kanya, “Naubusan sila ng alak.” Sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo akong pangunahan, Ginang! Hindi pa ito ang panahon ko.” Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, “Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo.”

Doo’y may anim na tapayan, ang bawat isa’y naglalaman ng dalawampu hanggang tatlumpung galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Judio. Sinabi ni Hesus sa mga katulong, “Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan.” At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, “Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan.” Dinalhan nga nila ang namamamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya’t tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, “Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak.”

Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Hesus. Sa pamamagitan nito’y inihayag niya ang kanyang kadakilaan, at nanalig sa kanya ang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Rosalinda m. Jubilado January 7, 2023 at 9:12 am

sa unang Ebanghelyo ay ipinakita sa atin ng Panginoon na ang pananalangin ay hindi sa ating pang personal na panalangin lamsng.
kundi napakahalaga na tayong mananampalataya ay ang ipanalangin natin ang ating kapwa,
ang ating bayan,
ang mga namumuno sa ating pamahalaan,
ang mga nagpapahayag ng Kanyang Banal na Salita,
ang mga kabataan , mga magulang
na nawa sila din ay kasihan ng Banal na Espiritu
upang sila ay patuloy na makalakad sa Banal na Kalooban ng Diyos.
ipanalangin din natin ang mga malalaking business men na maging generous sa kanilang empleyado at kasihan din sila ng Grasya ng Panginoon.
hawiin ang terorismo sa ating bayan.
maging matuwid ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa Kanyang Pamahalaan.
pagpalain ang karagatan for our fishermen.
pagpalain ang farmers natin at ang kanilang pananim.
ilayo ang ating bansa sa mga salot etc.
ang lahat ng ito ay hingin natin sa ating pagrorosaryo sa araw araw.
dahil sa pamamagitan ng ating paghingi ng panalangin sa kanila sila din aabutin ng habag at awa ng ating Panginoon. To God be the Glory.

Reply

Reynald Perez January 7, 2023 at 11:20 am

PAGNINILAY: Ang ating Pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang paggunita sa Pagkakatawang-tao ng Manunubos ay naghuhudyat nang matapos sa nalalapit na Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita at Kapistahan ng Pagbibinyag ng ating Panginoon. Kaya patuloy natin pinagninilayan ang misteryo ng kanyang pagiging katulad natin na hindi kailanma’y nagkasala upang iako niya ang ating abang katauhan bagamat puno ng bahid ng kasalanan patungo sa maluwalhating kalagayan ng ating Diyos Ama.

Ang Unang Pagbasa ay ang pagkilala ng Diyos sa atin bilang isang Ama na magbibigay kung ano man ang ating hiniling, at tayo’y nakakasiguro na diringgin niya ang bawat samo at dalangin natin ayon sa kanyang oras at kalooban. Subalit ang pinakamagandang panalangin na maari nating ihiling ay ang pananaig ng kabutihan at kagandahang-loob na ikakatuwa at ikalulugod niya. Ang kasalanan ay maaaring umusbong na parang biglang sumipot sa bawat mali o nakakalungkot na gawain ng tao. Kaya ang hiling ni San Juan sa atin na maging instrumento tayo ng tagumpay ng kabutihan laban sa anumang uri ng kasalanan, upang ang mga gumagawa ng ganyang bagay ay maipalayo sa Diyablo at maipatungo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik-loob. Patunay lamang na lahat tayo ay mga anak ng Diyos dahil kay Kristo na dumating at nagligtas sa atin, upang ipadama sa atin ang tunay na daan patungo sa kanyang Ama, na Ama din natin.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang salaysay ng unang himala ng ating Panginoong Hesukristo sa Cana, Galilea. Narinig natin kung paano siya bagamat Diyos ay naging tao at nakisalo sa masayang pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ng isang mag-asawa. Ngunit halos masira na ang okasyon dahil sa pagkaubos ng alak, at sinabi ito ng kanyang Ina sa kanya, ngunit sinabi ni Hesus na hindi kailangang ipag-abala. Kaya nga narinig natin kung paano pinuno ang anim na banga ng tubig, at malaking gulat sa namamahala ng handaan sa mas masarap pa na alak, na isang tanda ng kababalaghan ni Kristo na pagbabago ng tubig sa alak. At nangyari ito dahil sa pamamagitan ng utos ng Mahal na Birhen, na nagsabi sa mga lingkod na sumunod sa inutos ng kanyang Anak na Manunubos.

Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti sa kanyang pagkakaloob ng ating kaligtasan. Kahit ang tao ay madalas na nagkakasala ay hindi kailanma’y pinabayaan niya tayo, kundi ibinigay niya sa atin ang isang Manunubos na naging katulad natin (maliban sa pagkakasala) upang ipakita niya sa atin ang tunay na daan patungo sa kalooban at kaluwalhatian ng Ama. Ito ang kwento ng pag-ibig, na ating sinasariwa ngayong Pasko ng Pagsilang, na kung ang Panginoon nga ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kabutihan, paano pa kaya tayo bilang kanyang mga anak (bilang mga Kristiyano) na ipadama natin araw-araw ang ating kabutihan mula sa pagbubukal ng puso sa bawat tao?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: