Miyerkules, Nobyembre 9, 2022

November 9, 2022

Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma

Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

Sa bayan ng Dakilang D’yos
batis n’ya’y may tuwang dulot.

1 Corinto 3, 9k-11. 16-17
Juan 2, 13-22


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Dedication of the Lateran Basilica in Rome (White)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan.

Sinabi niya sa akin, “Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang Dagat na Patay. Pag-abot nito sa Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa Dagat na Patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

Sa bayan ng Dakilang D’yos
batis n’ya’y may tuwang dulot.

Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan,
at handang saklolo kung may kaguluhan;
di dapat matakot, mundo’y mayanig man,
kahit na sa dagat ang bundok mabuwal.

Sa bayan ng Dakilang D’yos
batis n’ya’y may tuwang dulot.

May ilog ng galak sa bayan ng Diyos,
sa banal na templo’y ligaya ang dulot.
Ang tahanang-lunsod ay di masisira;
ito ang tahanan ng Diyos na Dakila,
mula sa umaga ay kanyang alaga.

Sa bayan ng Dakilang D’yos
batis n’ya’y may tuwang dulot.

Nasa atin ang Diyos na Makapangyarihan,
ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.
Anuman ang kanyang ginawa sa lupa,
sapat nang pagmasdan at ika’y hahanga!

Sa bayan ng Dakilang D’yos
batis n’ya’y may tuwang dulot.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 3, 9k-11. 16-17

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon, bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo.

Hindi ba ninyo alam na kayo’y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Cronica 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Aking bahay na pinili
ay pagpapalaing lagi
nang ngalan ko’y manatili.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 2, 13-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!” Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa Kasulatan, “Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.”

Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?” Tumugon si Hesus, “Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.” Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?”

Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan. Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at naniwala sila sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 8, 2018 at 11:46 pm

Today, we celebrate the 1795th Anniversary of the Archbasilica of Saint John Lateran, one of the four major Papal basilicas in Rome and the oldest of them all. It was built as a church in 313 by Emperor Saint Constantine the Great, the first Christian emperor, but it was consecrated as basilica/archbasilica in 324 by Pope Saint Sylvester I. It is entitled: “The Mother and Head of All Churches of the City and of the World.” The Readings for today, based on the Mass Proper of Saints, present to us the formation of the Roman Catholic Church as the structure, the faith, and the community of Christian believers. In the First Reading (Ezekiel 47:1-2, 8-9, 12), the Prophet Ezekiel tells us today about the visionary temple that flows out water from its right side. This symbolizes the flowing of new life from its source, the Lord God. It prefigures during the Passion of our Lord, wherein after he dies on the cross, the centurion pierces Jesus, the new living temple, at the right side. Because of that, blood and water poured out, at which two sacraments, Baptism and Eucharist, gave life to the Church. It is true what Christ prophesied in our Gospel today (John 2:13-22), that they will destroy him by mocking him, condemning him, scourging him, and crucifying him, and three days after, he will rise again from the dead. The First Temple in Jerusalem was built by King Solomon under the command of the LORD God, wherein the Ark of the Covenant was placed. It was destroyed in the mid-500 B.C.E., during the reign and King Zedekiah, wherein King Nebuchadnezzar of Chaldea and the Chaldeans ransacked Jerusalem and took the people as slaves, which this period was called the Babylonian Captivity. After King Cyrus the Great of Persia releases the Jews from Babylon, they returned to Jerusalem. Under the reign of King Zerubbabel, the Second Temple was built, and during the Roman Occupation, was later modified by the appointed Roman king of Judea, King Herod the Great. This Temple was known for the Presentation of our Lord 40 days after his birth, and the search for him by the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph when he was already 12 years old during the Feast of the Passover. Thirty years later, the Temple became a business market, so Jesus was angry, and he began to cleanse it, symbolizing that the Temple is the house of God the Father. That is the reason why the Second Temple was destroyed in 70 A.D., when Emperor Titus Vespasian and the Romans destroyed Jerusalem. The Temple symbolizes the Church because it is where we can gather to pray to God and to ask for his blessings and guidance on all. Jesus cleansed it because he didn’t want the Church today to be like a market, and he wanted her to continue his teachings based on the whole Scriptures. Moreover, the Temple symbolizes us as the Body of Christ, enabled the Holy Spirit to proclaim the Gospel. We are the community of believers, who continue to spread the teachings of salvation history. That is what Saint Paul tells us in our Second Reading (1 Corinthians 3:9c-11, 16-17), that we are the Body of the Christ and the Temple of the Holy Spirit. Since we build up the Church, we should respect the concept of the Roman Catholic Church, especially respecting our bodies and the bodies of others. As we journey down this road, let us show our love and respect for the Church by doing good and avoiding evil, and let us serve the Lord and manifest true faith and worship by serving our brothers and sisters in need.

Reply

Carla Chariz Duncil November 9, 2022 at 6:50 am

Purihin ang Panginoon sa dakilang mensaheng ito na ipinahayag niya para sa atin!

Reply

Melba G. De Asis November 9, 2018 at 4:09 am

Ang bahay dalanginan ay hindi lamang dapat panatilihing malinis at maayos kundi dapat ay tahimik sa lahat ng sandali para maayos nating magawa ang pakikipagtipan sa Panginoon. Sa halip na magkwentuhan, o mag celphone at gumawa ng mga bagay na nakakatawag ng pansin, ang dapat ay ilaan natin ang bawat sandali sa paghahanda ng ating sarili habang inaantay ang pagdaraos ng banal na misa.

Panginoon nawa’y palagi kong hangarin ang kaayusan at maging mabuti sa aking pakikitungo sa aking kapwa, God bless us always. Amen

Reply

Fatima November 9, 2018 at 6:40 pm

Panginoon, kung gaano nag aalab sa puso mo ang malasakit sa bahay ng Ama, nawa kami rin po ay magkaroon kasi alab ng pagmamahal mo dto sa aming mga bahay dalanginan at higit sa lahat turuan at gabayan mo po kami na magkaroon din kami ng malinis na pamumuhay, malinis na hangarin, malinis na puso at pag iisip dahil naniniwala ako na kami naman ay simbahang tao o ang templo na pinamamahayan ng Banal na Espiritu.. nawa mamuhay kami sa kalinisan at kabanalan.. O Birhen Maria Aming Ina, ipanalangin mo po kami.. na mgkaroon po kmi ng pang unawa, respeto o pag galang sa simbahang bato, at sa simbahang tao. amen

Reply

Reynald Perez November 8, 2020 at 11:34 pm

Pagninilay: Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Pagtatalaga sa tinaguriang Simbahang Palasyo ng Roma: ang Arkibasilika ni San Juan Laterano. Ito ay isa sa mga 4 na malalaking simbahan sa Vatikano, at ang pinakamatanda sa siyudad. Kung kilala ang San Pedro sa madalas pagmisahin ng Santo Papa, ang San Juan Laterano naman ay kanyang opisyal na upuan bilang Obispo ng Roma. At dito rin ang tirahan ng Santo Papa. Sa taas ng basilika ay nakasulat ‘omnium Urbis et orbis ecclesiarum Mater et Caput,’ na may ibig sabihin na ang simbahang ito ay ang Ina at Ulo ng lahat ng simbahan sa Roma at sa buong mundo.

Ang pagdiriwang ng Kapistahang ito ay nagbibigay-halaga sa Templo. Una ay ang templo bilang banal na tahanan ng Panginoong Diyos. Alam natin sa kasaysayan, ang unang templo sa Jerusalem ay itinayo ni Haring Solomon, at naging paninirahan ng Kaban ng Tipan ang templong ito. Subalit ito’y nawasak nang sakupin ng Babilonia ang Juda. Ngunit nang bumalik ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin, hinangad ni Zerubabel na itayo ang ikalawang templo para sa Panginoon. At sa loob ng 46 taon, ito’y pinaganda ni Haring Herodes Magno. Ngunit nakita ni Hesus sa Ebanghelyo ang paglalapastangan ng bahay ng kanyang Ama. Kaya’t nagalit siya at pinalayas ang mga uri ng tinda sa templo. At nakasaad din sa Ebanghelyo ang pag-alala sa isang bersikulo sa Salmo na nagpapahayag ng pagmamahal sa bahay ng Diyos ay nagliliyab sa pag-ibig. Kaya ang templo ng mga Hudyo ay naglalarawan sa mga simbahan natin ngayon. Ang bawat altar ay nangangahulugang ang bawat parokya, kapilya, dambana, katedral, at basilika ay nakatalaga ayon sa plano ng Diyos, na makikita sa bawat altar na pinahiran ng langis at iilang reliquia na matatagpuan.

Ikalawa, ang templo ay ang Katawan ni Kristo. Nang tinanong ng mga Pariseo sa Ebanghelyo kung anong kababalaghang gagawin nito upang patunay sa kanyang ginawang paglilinis ng templo, sinabi ni Hesus na gibain nila ang templo, at itatayo nila ito muli sa loob ng 3 araw. Sinabi ni San Juan na itinutukoy rito ay ang templo bilang Katawan ni Kristo, na siyang naalala ng mga alagad nang si Hesus ay muling mabuhay 3 araw pagkalipas ng kanyang kamatayan sa Krus, at sila’y sumamapalataya sa Panginoon. Kaya ang Simbahan ay tinaguriang Katawan ni Kristo, at madalas banggitin siya bilang Kasal kay Kristo. Dahil si Hesus ay nag-alay ng buhay sa Krus at muling nabuhay para sa ikabubuhay ng Simbahan. Kaya si Hesus ay ang itinutukoy ni Ezekiel sa Unang Pagbasa na templo na kung saan umaagos sa kanang tagiliran ang tubig patungo sa apat na dako. Ito ang pagdanak ng dugo at pag-agos ng tubig mula sa sinugatang tagiliran ng Panginoon para sa bagong buhay ng buong sanlibutan, lalung-lalo na ng Simbahan. Ito ay nangyari upang tayo ay ipagkaisa sa ating Diyos Ama.

Ikatlo at huli, ang templo ay ang pananahan ng Espiritu Santo; bagkus, tayo ang templo ng Diyos. Ito ang patotoo ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang ating katawan ay sagrado. Mas higit pa diyan ang buhay natin bilang sagrado sapagkat ito’y biyaya at pamamay-ari ng Panginoong Diyos. Kaya ang anumang paglalapagstangang ginagawa natin sa ating katawan ay isang kasalanan laban sa kanya. Kabilang dito ang paghahamak ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpapatay, pang-aabuso, at iba pang pananakit. Kaya sinasabi ng maraming PRO-LIFE na ang buhay ay sagrado mula pagkalihi hanggang ang natural na pagpanaw. Ang ating buhay ay isang templo na dapat nating tratuhan nang may buong pagmamahal, paggalang, at pangangalaga.

Mga kapatid, ang Simbahang Palasyo ng Roma, ang Arkibasilika ni San Juan Laterano, ay isang simbolo ng pagbibigay-galang at pagmamahal sa tahanan ng Diyos bilang pisikal na templo (simbahan), Katawan ni Kristo, at ang buhay ng bawat tao. Kapag ginawa natin ang mga bagay na ito nang buong puso at isip, makakamit natin ang isang tahanang mayroong tunay na kaligayahan: ang buhay na walang hanggan.

Reply

Lynn November 9, 2022 at 7:30 pm

Hi,
Peace!

Just wondering. Bakit po iba ang readings at iba din po ang sina salita ng audio? Di po magkatugma.

Can you pls explain?
Thank you po
God bless you

Reply

Awit at Papuri Communications November 9, 2022 at 7:52 pm

Blessed day! We have made the necessary correction for the audio recording. Our apologies.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: