Martes, Setyembre 20, 2022

September 20, 2022

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, pari at martir,
San Pablo Chong Hasang, at mga kasama, mga martir

Kawikaan 21, 1-6. 10-13
Salmo 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Lucas 8, 19-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Andrew Kim Taegon, Priest, and
St. Paul Chong Hasang, and Companions, Martyrs
(Red)

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Kawikaan 21, 1-6. 10-13

Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan

Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari
at naibabaling niya ito kung saan igawi.
Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto
ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso.
Ang paggawa ng matuwid at kalugud-lugod
ay higit na kasiya-siya sa Panginoon kaysa mga handog.
Ang masama ay alipin ng kapalaluan,
ang ganitong ugali ay kasalanan.
Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan
ngunit ang dalus-dalos na paggawa’y walang kahihinatnan.
Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan
ay maghahatid sa maagang kamatayan.
Ang isip ng masama’y lagi sa kalikuan
kahit na kanino’y walang pakundangan.
Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang,
pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman.
Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama
kaya siya’y gumagawa ng paraan upang sila’y mapariwara.
Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap
daraing din balang araw ngunit walang lilingap.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan,
sa utos mong mapang-akit, ako nama’y mag-aaral.

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Ang pasiya ko sa sarili, ako’y maging masunurin,
sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling.

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Ituro mo ang batas mo’t sisikapin kong masunod,
buong pusong iingata’t susundin nang buong lugod.

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Sa pagsunod sa utos mo, ako’y iyong pangunahan,
sa utos mo’y naroroon ang ligayang inaasam.

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan,
susundin ko ang utos mo habang ako’y nabubuhay.

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 19-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid; ibig nilang makipagkita sa inyo.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 24, 2018 at 10:58 pm

Pagninilay: Marami sa atin ay nabibilang sa isang pamilya. Ang pamilya ay binansagang pinakabasehan ng isang lipunan. Marahil ito’y iniuugnay sa relasyong dugo ng iilan o lahat ng mga miyembro nito. Ngunit ayon sa Sosyolohiya, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o “affinal”, kundi mayroon ring tinatawag na “extended family”. Ganyang klaseng pamilya ang inilalarawan sa Ebanghelyo ngayon. Habang nagsasalita si Hesus sa loob ng isang pamamahay sa Capernaum, biglang sinabihan siya na dumating ang kanyang ina at mga kapatid (salitang Griyego ‘adelphoi’ na ang kahulugan “kamag-anak”). Ngunit sinabi ni Hesus na ang kanyang ina at mga kapatid ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Hindi literal na pinag-iinitan ni Hesus ang kanyang kapamilya, ngunit ang nais niya ay buksan ang Pamilya ng Diyos Ama. Ito yung pinakadakila sa mga extended families. N’ung tayo’y bininyagan, tayo’y naging miyembro ng Sambayanan ng Diyos na bumubuo sa kanyang Simbahan. Bilang mga binyagan, tayo’y nakikibahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol sa kanyang paghahari. At ang pinakamahalagang gawain ay ang pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Anumang mangyari sa atin, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sapagkat siya ang gagabay sa atin na magtiis sa mga panahon ng pagdurusa at problema. At mahalaga rin bilang miyembro ng kanyang pamilya na tayo’y magmalasakit at gumawa ng kabutihan sa ibang tao. Ngunit ang ayaw ng Panginoon ay ang gumawa ng kasamaan ang isang tao sapagkat ito ang humihiwalay sa pakikipagrelasyon sa kanya. Kaya nga hinihikayat tayo ng manunulat ng Aklat ng mga Kawikaan sa Unang Pagbasa na ang Diyos ay nasisiyahan sa kabutihan at katuwiran na pamumuhay, at hindi sa masama at walang pakialam na ugali. Kaya nawa sa ating buhay-pananampalataya ay isabuhay natin ang pagiging miyembro ng Pamilya ng Diyos sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban s paggawa ng tama at nararapat at pagkaroon ng mabuting puso sa ibang tao.

Reply

flor September 24, 2020 at 11:52 pm

Kay Dakila Mo Panginoon Sapagkat Tinuruan Mo Po Kami Kung Paano Magmahal Ng Isang Pamilya Sa Kabila Ng Mga Problema At Mga Suliranin Ikaw Ay Nasa Piling Namin. Amen

Reply

Francisco Azupardo September 20, 2022 at 10:54 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko September 20, 2022 at 3:23 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: