Biyernes, Setyembre 2, 2022

September 2, 2022

Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 4, 1-5
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Lucas 5, 33-39


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 4, 1-5

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kami’y mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos – ganyan ang dapat na aming palagay ninyo sa amin. Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao; ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya’t huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
ang kabutihan mo ay magliliwanag,
katulad ng araw kung tanghaling-tapat.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Pagkat yaong bayang wasto ang gawain,
ay mahal ng Poon, hindi itatakwil.
Sila’y iingatan magpakailanman,
ngunit ang masama ay ihihiwalay.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 33-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Hesus: “Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo’y patuloy ng pagkain at pag-inom.” Sumagot si Hesus, “Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga: “Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak, at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang-balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, ‘Masarap ang inimbak.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 3, 2020 at 2:25 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay paalala ni San Pablo sa mga taga-Corinto na maging matapat sa Panginoon sa bawat kilos na ating ginagawa. Tayong lahat ay inaasahang isabuhay ang mga aral ni Kristo at sundin ang kanyang ehemplo. Kaya hindi dapat natin hinuhusgahan agad ang ating kapwa, bagkus ay ituwid natin ito kapag nagkakamali. Sa huli, ang Panginoon ang maghahatol sa atin batay sa pag-ibig na ipinakita natin sa mundong ito. At dahil sa ating kagandahang-loob, kabutihan, at katapatan, makakamit natin ang kaligayahan ng buhay ng walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tinatanong ng mga Pariseo at eskriba kung bakit hindi nag-aayuno si Hesus at ang kanyang mga Apostol, hindi katulad ng ginagawa ng mga alagad ni San Juan Bautista at ang alagad ng kanilang grupo. Bahagi ng rituwal ng mga Hudyo ang pag-aayuno bilang pagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Subalit tugon ni Hesus ng isang larawan ng mga panauhin sa kasal na hindi sila mag-aayuno habang kasama nila ang Lalaking ikakasal. Subalit kung ang Lalaking ikakasal ay kukunin sa kanila, diyan na pwedeng mag-ayuno ang mga panauhin. Ito ay isang pagpapahayag ni Hesus ukol sa kanyang gawain bilang Mesiyas para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kailangan siyang dumadaan sa kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay upang hindi na magkaroon ng kalungkutan, kundi ng kaligayahan na mayroong buhay na parating. At ito ang buhay na walang hanggan sa kalangitan na katulad sa isang kasalan. Kaya nga ang Sakramento ng Eukaristiya ay ang paglasap ng walang hanggang kapistahan ng langit.

Gayundin ang kanyang parabula sa damit, alak, at sisidlang-balat. Hindi maaring ihalo ang mga luma sa mga bago. Kinakailangan lumipas ang luma upang magkaroon ng bago. Ganito ang nangyari sa kasaysayan ng kaligtasan, nang ialay ni Kristo ang kanyang buhay sa Krus upang gawin ganap ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Bagong Tipan ay tanda ng muli’t-muling pagkakaisa ng Ama sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang Anak. Dahil sa ginawa ni Hesus na masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama, tayo ngayon ay minamarapat na makabahagi sa kanyang buhay. Kaya nawa’y ipahayag natin sa bawat nilalang ang pag-ibig ng Diyos at ipakita ito sa ating pagmamahal sa isa’t isa.

Reply

Roy Angelo B. Villarico September 2, 2022 at 9:28 pm

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

flor September 4, 2020 at 10:18 pm

Kay Palad Po Namin Panginoon Sapagkat Sakabila Ng Aming Mga Kasalanan Ay Patuloy Po Ninyo Kaming Pinapahal, Iniingatan at Binibigyan Ng Mga Biyaya At Pagpapala Kayat Pinupuri At Sinasamba Ka Namin Kasama Ng Ama At Ng Anak At Ng Espiritu Santo Kaakibat Si Inay Maria. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Francisco Azupardo September 2, 2022 at 10:14 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko September 2, 2022 at 2:40 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: