Huwebes, Hunyo 23, 2022

June 23, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Pagsilang ni San Juan Bautista

Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang ito, manalangin tayo sa Diyos.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
O Diyos, maging mapagpala ka sa amin.

Ang Simbahan nawa’y palakasin ng Banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng mga bansa nawa’y maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dukha at nagdurusa nawa’y magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon nawa’y alisin ng Kordero, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 25, 2017 at 2:51 am

Praise be to you Lord Jesus Christ!, please bring us peace guidance and your loving presence every step we make in our lives. Do not let us stray. And bring us to a future without regret, to a future thats pleasing to you Lord, with happiness and positivity. Amen

Reply

Reynald Perez June 23, 2019 at 5:12 pm

Reflection: Today, the Church rejoices as we celebrate the Solemnity of the Nativity of Saint John Baptist. December 25 and September 8 are very important dates because we celebrate the Birthdays of our Lord Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary respectively. We know that Mary was chosen by God to give birth to our Savior, and she submitted herself to the divine will. When the time came, she conceived our Lord in her Immaculate womb by the power of the Holy Spirit. But it is not only Jesus who was filled with the Holy Spirit to preach the Good News. It was prophesied by Isaiah that a prophet will go before him to prepare his way. This was fulfilled by the Birth of Saint John the Baptist. John, whose name means “God is gracious,” was born out of the graciousness of God. In the First Reading (Isaiah 49:1-6), we hear the calling of the Servant of the Lord from his mother’s womb to be a light to the nations and the teacher of the Good News. The prophecy is alluded to our Lord Jesus, and it also describes the mission of the Precursor, John the Baptist. In the Gospel (Luke 1:57-66, 80), we hear the actual story of his birth. Even though Zechariah doubted the Lord’s message announced by the Archangel Gabriel, Elizabeth conceived in her womb a firstborn son. During that time, it was a tradition among their relatives that if there is a newborn, then the parents would name him/her after one of their descendants. But Elizabeth chose the name “John”. This was rejected by the relatives, so they came to Zechariah and asked him the name of the baby boy. Since he is deaf and mute, he took a tablet and wrote the name “John,” and suddenly, he began to speak praise to the Lord. The name “John” was not only chosen by the parents, but it also chosen by God. Truly God is gracious. He was gracious to Elizabeth and Zechariah to bless them with a child after so many years, which it is known that here would the prophet of the Lord arise in the wilderness. He was gracious to us because he sent us his Only Begotten Son to save us. The Lord’s graciousness continues forever, and in order to receive it, we must be ready to accept him in our lives, especially by heeding the words of Saint John the Baptist. In the Second Reading (Acts 13:22-26), Saint Paul reminds us to imitate the example of John who humbled himself and admitted Christ to be mightier than him. And this prophet continues to remind us to change our ways for a better living in the presence of God. So we journey down this road, let us be grateful to the Lord for the blessings he has given us, and let us always obey his commandments, and do good deeds to others.

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 23, 2022 at 9:28 pm

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez June 17, 2022 at 2:53 am

PAGNINILAY: Sa buong liturhikong Kalendaryo ng Simbahan, tatlong kaarawan ng tatlong tauhan ang ipinagdiriwang ng Simbahan. Una na diyan ang ating Panginoong Hesukristo, na ating ipinagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan (Disyembre 25). Ikalawa ang ating Mahal na Ina, ang Birheng Maria, na ating ipinagdiriwang tuwing ika-8 ng Setyembre. At ang huli ay ang ating pagdiriwang ngayon ng kaarawan ni San Juan Bautista (Hunyo 24). Mahalaga ang mga kaarawan nina Kristo at Maria sapagkat si Mariang ipinaglihing walang kasalanan ang nagsilang kay Hesus na Tagapagligtas ng mundo. Ganun din kahalaga ang Pagsilang ni San Juan Bautista sapagkat siya ang Tagapaguna ng daan para sa pagdating ng Mesiyas, na kanyang pinsan at Anak ng Diyos na si Hesukristo. Alam natin na si San Juan Bautista ay anak nina San Zacarias at Santa Isabel (Elisabet). Habang si Zacarias ay nag-aalay ng insenso sa altar ng kabanalan sa Templo, nagpakita ang Arkanghel na si San Gabriel sa kanya at ipinahayag ang kapanganakan at misyon ni San Juan Bautista, na siyang iluluwal ni Elisabet sa kanyang sinapupunan. Dahil 2 sila ay matanda na at matagal nang baog si Elisabet, nagduda si Zacarias, kaya naging pipi at bingi siya hanggang hindi natutupad ang nakatakdang pangyayari ayon sa plano ng Diyos.

At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagsilang ni San Juan Bautista mula sa sinapupunan ni Elisabet. Sinasabi rin dito na ang Birheng Maria na bumista sa bahay ng kanyang pinsan ay nanatili riyan ng tatlong buwan hanggang sa pangyayaring iyon. Ang mga kamag-anak ng sanggol ay nag-iisip kung anong ipapangalan sa kanya. At ayon nga sa kanilang tradisyon, dapat magmula sa pangalan ng kanilang pamilya at kamag-anak ang ibibigay sa bagong isinilang. Kaya nais nilang tawagin ang sanggol na Zacarias, katulad ng ama nito, subalit sinabi ng kanyang ina na ang pangalan ng sanggol ay Juan. At hindi sila sumang-ayon sa desisyon ni Elisabet, kaya ipinasulat nila kay Zacarias kung ano ang magiging pangalan ng bata. At isinulat ng ama nito ang Juan ang kanyang pangalan. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos nang magpakita si San Gabriel kay Zacarias. At nagtaka ang kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay kung ano ang magiging kapalaran ng sanggol na si Juan, sapagkat alam nila na siya ay kinalulugdan ng Diyos. Ang pangalang ‘Juan’ ay nangangahulugang “Ang Diyos ay mapagpala.” Binigyan ng Diyos ng pagpapala sina San Zacarias at Sta. Isabel ng isang anak kahit ang dalawa ay nasa katandaan ng edad. Higit na riyan, biniyayaan ng Panginoon ang tinig ng isang propeta’y nagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi mula sa mga kasalanan at pagbabalik-loob sa Diyos.

Ang kanyang pagbibinyag sa Ilog Jordan ay tanda na nais ng Panginoong Diyos makamtan ng lahat ang kanyang pagtubos. Mahalaga rin sa buhay ni San Juan Bautista ang kanyang kababang-loob na ang kanyang pinsan, na ating Panginoong Hesukristo, ang dapat ipadakila, habang siya ay ipagpapakumbaba. Sa huli ng kanyang buhay, si Juan ay naging saksi sa katotohanan nang ipahayag niya na mali ang pakikiapid ni Haring Herodes Antipas kay Reyna Herodias, na dating asawa ng kapatid ng hari na si Felipe. Si San Juan Bautista ay tunay nga saksi sa Panginoon sa pagpapatawad ng Diyos, pagpapanumbalik ng relasyon ng tao sa Panginoon, at paninindigan sa katotohanan.

Reply

Francisco Azupardo June 23, 2022 at 9:11 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko June 23, 2022 at 1:40 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: