Biyernes, Enero 28, 2022

January 28, 2022

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Thomas Aquinas,
Priest and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Ammonita at kinubkob ang Rabba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem.

Isang hapon, natulog si David. Nang siya’y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaing naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo’y si Bat-seba, anak ni Eliam at asawa ng Heteong si Urias. Ipinakuha niya si Bat-seba. Sinipingan siya ni David, at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bat-seba ay naglihi, kaya’t ipinasabi niya ito kay David.

Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, “Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?” Sinabi pa niya kay Urias, “Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay.” Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David.

Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito’y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi nang gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay.

Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad: “Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay.” Nagmanman si Joab sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway, doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod, at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David, kasama si Urias.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Kaya may matuwid ka na ako’y hatulan,
marapat na ako’y iyong parusahan.
Ako’y masama na buhat nang iluwal,
makasalanan na nang ako’y isilang.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Sa galak at tuwa ako ay puspusin;
at muling babalik ang galak sa akin.
Ang kasalanan ko’y iyo nang limutin,
lahat kong nagawang masama’y pawiin.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 26-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin.”

“Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos?” sabi pa ni Hesus. “Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito’y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay; nagkakasanga ito nang malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito.”

Ang Salita’y ipinangaral ni Hesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga; ngunit ipinaliwanag niya nang sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Erwin Cabrera January 27, 2022 at 10:19 pm

Inilalarawan sa ebanghelyo ang ating pananampalataya sa Diyos, inihalintulad sa nagtatanim at nag aani, anubat tayo ay mga aligaga sa buhay sa araw araw ngunit tuloy pa rin ang araw at buhay na biyaya ng Diyos, anuman ang ating ginagawa ay patuloy tayong manampalataya kahit ito ay gabutil ng mustasa, tayo ay patuloy na magtanim ng kabutihan sa mundo at huwag mawalan ng pag asa.

Reply

Reynald Perez January 27, 2022 at 11:10 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang realidad na kahit ang mga matutuwid na tao ay may kanya-kanyang kahinaan. Kilala si Haring David bilang isang matapat na puno ng bayang Israel, subalit pumasok ang tukso sa isang pagkakataon upang iakit siya nito. Narinig natin sa salaysay kung paanong nakita niya mula sa kanyang bintana ang isang magandang babaeng nagliligo, at nais niyang ligawan nito. Subalit nang marinig niya na ang babaeng iyon ay asawa ng isa sa kanyang mga heneral, pinasya niya na ang heneral na iyon ay ilagay sa harap ng mga kawal sa susunod na labanan ng Israel. Kaya nga nilagay si Urias sa harap dahil alam ni David na siya ang unang madadamay sa atake. At ganun na nga na napatay si Urias ng kalaban ng Israel para lang masolohan ng hari ang asawa nitong si Batseba. Kahit sinumang tao ay may kakayahang mahulog sa patibong ng tukso upang magkasala. Subalit hindi diyan nagtatapos ang kwento sapagkat dakila pa rin ang habag ng Diyos at banayad kung magalit at maghatol. Sa huli ay itutuos ni Natan kay Haring David ang kasalanan nito upang magsilbing pag-unawa kung gaanong kalala ang epekto ng kasalanan sa isang tao, at ang tao ay magsisi, magbalik-loob sa Diyos, at mangako araw-araw na gumawa ng kabutihan.

Ang ating Ebanghelyo ay isang parabula ni Hesus tungkol sa pagtubo ng isang butil na mustasang itinanim ng isang manghahasik. Naghihintay siya hanggang paglipas nang gabi, at ito’y tumubo. Ganito ang paglalarawan sa pagiging mahinahon ng Panginoon sa atin. Bawat Kristiyano ay may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami. Nais ng Diyos tumubo ang butil ng kabutihan at mamunga ito sa sangkatauhan. Kaya nga mahalaga ang misyon ng Simbahan na iparangal ang Mabuting Balita ni Kristo. Nawa’y matanggap ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon at Tagapagligtas, at isabuhay ito sa pagbibigay-saksi kay Kristo. At sa tamang panahon, tayo’y tatawagin ng Diyos na makamtan ang kanyang kaluwalhatian sa langit kung tayo’y magiging matapat sa kanyang kalooban at sundin ang kanyang mga aral.

Reply

Gina J Lavarias January 28, 2022 at 5:46 am

Salamat s Diyos

Reply

ruel arcega January 28, 2022 at 7:20 am

Ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, isang doctor ng simbahan , dahil sa kayamanan na ambag niya sa simbahan ,ang suma telohiya, gabay sa pagiging mabuting kristiano. Ay katulad ng talinghaya narinig natin kung saan maihahantulad ang paghahari ng Diyos. sa isang taong naghasik ng binhi sa bukid at sa isang butil ng mustasa na itinamin. Ang lahat nito ay lumago at nagdulot ng mabuting bunga at mabuti sa iba. Ang kabutihan ng Diyos ay naitatago sa bawat pagkatao at ito’y magbubunga ng hindi natin mamamalayan dahil ang Diyos ang gumagaw at sa Diyos tayo nakikipag ugnayan at ang Diyos ay gagawa ng paraan upang ito ay manatiling magbunga ng mabuti at manatiling buhay. Si santo Tomas habang isinusulat niya ang mga aklat na ito noon ay dumaan sa mahabang pagsubok at karanasan at ngayon ito ang isa sa pinakamagandang aklat ukol sa pagpapakabanal at pagkilala sa Diyos. Ganito ang paghahari ng Diyos….

Reply

Erwin Cabrera January 28, 2022 at 8:50 am

Sa unang pagbasa, pinakikita sa atin ang maling gawa ni haring david, gumawa ng pakikiapid, isang patunay na lahat tyo ay makasalanan, walang maitatago sa Diyos, kaya sikapin natin mabago ang ating sarili sa araw araw, maging tapat sa ating minamahal. Salita ng Diyos. Salita ng Buhay.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 28, 2022 at 9:17 am

Ano ang mga aral at hamon ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa, batid natin na si David ay taong matuwid at isang malakas na hari, subalit nabatid din natin ang kanyang kahinaan. At ang kahinaan ng isang tao ay batid din nu Satanas at dyan nya tayo sisiluin. At doon magsisimula na mararamdaman mo ang epekto ng pagawa ng masama lalo na ang pakiki-apid o pangangalunya, kapahamakan ang siguradong dulot nito. Huwag tayong pakahulog sa mga panandaliang sarap na alok ng demonyo. Kaya’t nararapat na ipanalangin natin sa Diyos na lukuban tayo ng espiritu santo na makayanan nating labanan ang tukso. Dasalin araw araw ang panalangin na itinuro mg ating Ama, “huwag nyo po kaming ipahintulot sa tukso , at iadya nyo kami sa lahat nga masama”.

Ang hamon ng ebanghelyo ngayon ay ang pagsasabuhay ng mga Salita ng Diyos. Huwag nating basta basahin o pkinggan ang mga Mabuting Balita, isapuso natin ito at isaisip. Ito lamang nag ating gawing batayan, gawin natin itong gabay sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin at hindi tayo maliligaw ng landas. At kapag tyo namunga na ay hitik maging ang mga ibon ay gagawin pugad ang ating mga sanga, ibig sabihin ay may misyon din tayong magpatotoo kay Hesus upang katulad ng isang sanga ay maging kapaki pakinabang tayo sa iba.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: