Linggo, Enero 30, 2022

January 30, 2022

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 1, 4-5. 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
o kaya 1 Corinto 13, 4-13
Lucas 4, 21-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourth Sunday in Ordinary Time (Green)
National Bible Sunday
Pro-Life Sunday

UNANG PAGBASA
Jeremias 1, 4-5. 17-19

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, “Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka: humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias! Ang bawat isa sa lupaing ito – ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan – ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig,
h’wag mo akong pabayaang mapahiya at malupig;
tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid.
Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata ako, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang;
kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan:
Sapul pa sa pagkabata ako’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 12, 31 – 13, 13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat.

Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingawngaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya anupat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin!

Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.

Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos; ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap.

Noong ako’y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako’y mayroon nang sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal-bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya nang mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon; ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos.

Ang tatlong ito’y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
1 Corinto 13, 4-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.

Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos; ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap.

Noong ako’y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako’y mayroon nang sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal-bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya nang mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon; ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa aking ng Diyos.

Ang tatlong ito’y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 21-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagsalita si Hesus sa sinagoga: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila. Kaya sinabi ni Hesus, “Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: ‘Doktor gamutin mo ang iyong sarili!’ Sasabihin din ninyo sa akin, ‘Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’” At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at ipinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok na burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 12 comments… read them below or add one }

Meil Udiel Francisco January 31, 2019 at 9:20 pm

Nagmahal, Nasaktan, Nagpatawad, at patuloy na Nagmamahal! Magandang Umaga po sa ating lahat mga Kapatid kay Kristo!

Noong huling lingo tayo ay nagnilay sa tunay na Simbahan; Si Kristo ang Ulo at tayo ang kanyang mga katawan ng Simbahan. Ngayong ika-apat na Linggo sa karaniwang panahon ipinaparamdam sa atin n gating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal bilang isang Simbahan. Ating napakingan kay Propeta Jeremiah, “Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa.” Sa isang relasyon bilang magkaibigan o magkasintahan napakahalaga na malaman natin na tayo’y kilala hindi lang sa pangalan sapagkat ito’y nagdadala sa atin ng malalim na ugnayan sa isa’t isa. Lumalabas ang tiwala at nagbubukas ito ng maraming mga oppurtunidad para humaba pa ang isang relasyon. Ika nga sa Ingles, “Do not talk to the strangers because they are not safe to talk with.
Ganun pa man, may mga panahong tayo’y hindi natatanggap dahil sa mga bagay na iba tayo mag-isip, magsalita at gumawa tulad ng mga propeta bago pa dumating si Hesus. Sa Banal na Ebanghelyo na ating napakinggan, naramdaman din ni Hesus na hindi matanggap sa sarili niyang bayan ngunit siya’y hindi nagpasindak at ipinagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa nakakarami na ating mapapakingan sa mga susunod na pagbasa ngayong linggo. Kaya, mga Kapatid patuloy natin isalaysay ang dulot na kaligtasan ni Hesus sa ating lahat sa pamamagitan nang taimtim na panalangin lalong lalo na sa mga Kapatid natin na may pinagdadaanan, namatayan, at mga nagdurusa sa digmaan. Ipagpatuloy din natin ang pagmamahalan at pagpapatawad upang makamtan natin ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ni Kristo. Amen.

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 31, 2022 at 1:51 am

Sa Diyos Ang Kapurihan…Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 22, 2022 at 1:27 pm

PAGNINILAY: Natunghayan ng Diyos ang pagwawalang-bahala ng tao sa kanyang katapatan at mabuting kalooban. Kaya hinangad niya ang kaligtasan ng sangkatauhan mula sa pagsusuway at pagtatalikod sa kanya. Subalit ipinapahayag sa atin na bagamat nagsugo siya ng mga propeta upang ituro ang katuwiran at kabutihan, tumigas pa rin ang puso ng kanyang bayan. Gayunpaman itinuloy ng Diyos ang kanyang magandang plano ng kaligtasan alang-alang sa kanyang pagmamahal sa mundo.

Si Propetang Jeremias ay nabuhay 700 taon bago dumating ang Kristo. Tinawag siya kahit noong nasa sinapupunan pa nito upang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa bayang labis na tumalikod sa kanya. Kaya nagduda si Jeremias sapagkat isinaalang-alang niya ang kanyang pagiging “bata”. At ipinahiwatig ng Panginoon sa kanya na ang pagiging “bata” ay hindi dapat maging hadlang upang ipahayag ang mahalagang mensahe na ito, sapagkat ang Diyos ay nangako at nagtalaga ng kanyang presensiya, kaya dito itinalaga si Jeremias bilang propeta. Ang katauhan ni Propetang Jeremias ay nagbigay-daan sa katauhan ng Panginoong Hesukristo, ang Bugtong na Anak na isinugo ng Diyos Ama sa takdang katuparan ng oras.

At ang Ebanghelyo ay pagtutuloy sa Ebanghelyo noong nakaraang Linggo. Si Hesus na puno ng kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag ng kanyang misyon ayon sa propesiya ni Isaias habang siya’y nangangaral sa sinagoga sa Nazaret, at dito’y nagduda ang kanyang mga kababayan sapagkat nakilala na siya at ang kanyang ama na si San Jose, na itinuring nila bilang isang karpintero. Kaya ang naging tugon ni Hesus ay walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. At dito ipinapahiwatig ni San Lucas ang kaligtasan ng Diyos na para sa lahat. Kaya 2 pangyayari sa Lumang Tapan ang ipinahiwatig ni Hesus, na kung saan biniyayaan ng Diyos ang balo ng Sarepat dahil sa kanyang tapat na paglilingkod kay Elias at kay Naaman na taga-Siria sapagkat tumalima siya na sumunod sa payo ni Eliseo na 7 beses na ibabad ang kanyang sarili sa Ilog Jordan. Subalit tumindig ang galit ng mga taga-Nazaret sa puntong inilabas nila si Hesus upang ipataboy siya mula sa matataas na burol, ngunit pinigilan niya sila at umalis sa gitna nila.

Makikita dito ang malungkot na pangyayaring hindi tinanggap si Kristo ng kanyang mga sariling kababayan. Una ay nasanay na sila sa naging katauhan ni Hesus dati noong bata pa ito, at ikalawa ay ang kanilang pag-iisip na ang kaligtasan lamang ay ibibigay lamang daw sa mga Hudyo. Subalit dahil sa katapatan ni Hesus na sundin ang kalooban ng Ama, siya’y patuloy na nagpahugot ng lakas sa panalangin, pangangaral, at paggawa ng mga kababalaghan. At sa hantungan ng kanyang buhay, siya’y nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay upang magkaroon tayo ng bagong buhay at karapatang tawaging mga “anak ng Kataas-taasang Diyos”.

Kaya narinig natin sa Ikalawang Pagbasa ang isa sa mga pinapaboritong Biblical passages, ang 1 Corinto 13. Ngunit higit pa sa pagiging “favorite Bible verse” ay ang pagsasabuhay ng naging misyon ni San Pablo nang matunghayan niya ang Panginoon sa daan patungo Damasco hanggang sa buong buhay niya, na ang pagmamahal ay nagmula sa Diyos at itong pagmamahal ay dapat ginagamit sa tama at mabuting paraan. Nawa sa ating buhay ay tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay at tugunin ang panawagang maging mga “kontemporaryong propeta” sa pakikibahagi at pagsasaksihan ang kanyang kagandang-loob sa pananampalataya, pagmamahal, at pag-ibig.

Reply

Marlon Nebres January 24, 2022 at 3:43 pm

Salamat sa Diyos sa mga biyayang ibinigay niya sa amin at sa pagkakapit ko sa Salita ng Diyos at kay Hesukristo.

Reply

ruel arcega January 28, 2022 at 7:06 am

Salamat sa Diyos, na aking narinig ,ngbigay ito sa akin ng buhay at ganap upang akong maging mabuting anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay marunong makinig, umunawa at gawin ang natanggap ayon sa kalooban ng Ama. Ito ang nais ipahiwatig ng Ebanghelyo. Ang nakikinig ng Salita ng Diyos at tumanggap at sundin ay pagkakalooban ng mga biyaya ng kagalingan, kaligtasan at bagong buhay sa Diyos. Amen

Reply

Ellen Puso Soriano January 29, 2022 at 6:43 am

Maraming salmat sa DIOS sa mga minsahi niya sa aking buhay.bagamat hindi kopa kayang ibahagi ito o ishare sa iba ngunit naniwala akong darating ang panahon nanopagkaloob ng DIOS sa akin. Bigyan nawa niya ako ng sapat na kaalaman upang maisagaw ko ang nais niya sa buhay ko.
Mahal na Panginoon Hesus Ikaw ang hari ng aking buhay..at handang sumunod sa kalooban mo. Patawarin mo nawa ako sa lahat ng aking mga kasalanan at baguhin mo ang aking buhay.nais kp ang isang bubay na naaayon sa mga plano.mo at isbuhay ang mga banal mong salita, at makalaya sa aba kong kalahayan amen

Reply

Erwin Cabrera January 29, 2022 at 1:12 pm

Unang Pagabasa mula sa Aklat ni Propeta Jeremias –
Isang paalala sa ating lahat na ang ating buhay ay alam na ng Diyos; mula sa tayo ay mamulat sa mundong ito; Tayo din ay inuutusan ng Panginoon para humayo at huwag matakot ipalaganap ang mabuting balta ng Panginoon.

Sa panahon ngayon madali ng mag pa laganap ng balita ng Diyos; huwag lang fake news na gawa gawa ni Matites; marami ng venues o daan paano, sa Messenger, sa facebook, sa Viber, paraan para ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat;

Pangako ng Diyos kay Jeremias;
Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Ito rin ang Pangako nya sa atin. Amen.

Reply

Gina J Lavarias January 30, 2022 at 10:10 am

Amen

Reply

Francisco Azupardo January 30, 2022 at 12:06 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya.

Reply

Ferdy Baetiong Parino January 30, 2022 at 12:10 pm

Mga aral at hamon ng mga pagbasa:

Unang Pagbasa
Ang katuparan ng pangako ng Diyos sa atin, walang kayang gumiba sa atin kung tayo ay sumusunod sa mga kautusan sapagkat panig sya sa atin. Ituloy mo lamang ang tamang asal at wag sumuway sa sampung utos ng Diyos at wala ka nag dapat pang alalahanin dahil hatid nito ay lubos nakaligayan ag kapayapaan ng puso’t isipan.

Ikalawang Pagbasa
Ang buod ay “pag-ibig”. Walang saysay ang anumanh gawain kung wala ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Ebanghelyo
Sa buhay natin ay hindi lahat ay aayon sa atin maging ang ating mismong kapamilya, kamag anak o mga tinuturing mong kaibigan.. Pero ipagpatuloy mo lamang ang paggawa ng mabuti at pagapapatotoo kay Hesus. Bukod sa kabutihang asal ay may tungkulin din tayong ipalaganap ang Mabuting Balita ay ipabatid sa kapwa ang kaligayahan at pag-asang dala ng Salita ng Diyos.

Reply

Celine loveko January 30, 2022 at 11:07 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: