Huwebes, Enero 27, 2022

January 27, 2022

Play

Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici, dalaga

2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Marcos 4, 21-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of Saint Angela Merici, virgin (White)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 7, 18-19. 24-29

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Matapos magsalita si Natan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, “Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit nang ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo nama’y maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila: ‘Ang Panginoon, ang Makapangyarihan, ay Diyos ng Israel.’ Sa gayun, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, Makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa iyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo’y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayo’y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito’y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Huwag kalilimutang
gunitain, Poon, ang lingkod mong David;
huwag mong lilimutin
ang kanyang ginawang pagpapakasakit.
Alalahanin mo
ang kanyang pangakong ginawa sa iyo,
O Dakilang Diyos
ng bansang Israel, wika n’ya’y ganito:

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

“Di ako uuwi,
nanananto ako na hindi hihimlay,
hangga’t ang Poon
ay wala pang lugar na matitirhan,
isang templong laan
sa Diyos ni Jacob na Makapangyarihan.”

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Ang iyong pangako,
sa lingkod mong David, huwag mong babawiin,
ganito ang iyong pangakong habilin:
“Isa sa anak mo
ang gagawing hari upang mamahala,
matapos na ika’y pumanaw sa lupa.

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Kung maging tapat
ang mga anak mo sa bigay kong tipan,
at ang mga utos ko ay igagalang,
ang mga anak mo’y
pawang maghaharing walang katapusan.”

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Pinili ng Poon
na maging tahanan ang Lungsod ng Sion,
Ito ang wika niya:
“Doon ako titira panghabang-panahon,
ang paghahari ko’y magmumula roon.”

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

ALELUYA
Salmo 118, 105

Aleluya! Aleluya!
Ang salita mo’y liwanag,
tanglaw sa aking paglakad,
sa paghakbang sa ‘yong landas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 21-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan, o kaya’y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig.”

At idinugtong pa niya, “Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 16, 2021 at 9:19 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 22, 2022 at 4:01 pm

PAGNINILAY: Tunay na matapat ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. Ito ang katapatang ipinamalas niya kay Haring David sa Unang Pagbasa, nang dahil sa pagiging masunurin at matapat ng hari sa Panginoon, ipinangako sa kanya ang isang lipi na sisibol upang maghari magpakailanman. Bagamat nais ni David na gumawa ng tahanan para sa Kaban ng Tipan, na alam natin itinuloy at tinapos ng kanyang anak na si Solomon, ang tunay na pangako ng Diyos ay hindi pa rin kumupas. Kaya’t narinig natin ang awit-panalangin ni Haring David ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa pananatili ng dakilang katapatan sa mga dakilang pangako para sa Sambayanan. Kahit alam nating nagwakas ang dinastiya ni David noong nawasak ang Jerusalem sa paglusob ng mga Babilonia, hindi natinag ang pangakong kaligtasan para sa sanlibutan. Kaya nga ang Mesiyas ay siyang sinasabing mula sa lipi ni Haring David, at mula kay David ay dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo na Anak ng Diyos ay inilarawan ni San Gabriel Arkanghel kay Birheng Maria ay siyang tagapagmana ng kaharian ni David, sapagkat ang kanyang paghahari ay mamamalagi magpakailanman.

Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, isa sa mga 7 pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili ay ang “Ilaw ng Sanlibutan”. Ito ay patotoo ni Hesus na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi malilibot ng kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sabi nga sa simula ng Ebanghelyo ni Juan na ang liwanag ay ang Salitang nagkatawang-tao, na siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo.

Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang isang parabula ni Hesus tungkol sa ilaw na hindi dapat natatago kapag ito’y sinisindi. Sabi ng Panginoon na wala sinumang tao ang magtataklob ng ilaw sa isang banga o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip ang tao ay ilalagay ang ilaw sa isang patungan upang ito’y makita ng ibang tao. Dito inihantulad ni Hesus ang buhay ng bawat tao na kailangang makita ng ibang tao ang dala nating ilaw. Ito ay maihahantulad natin sa kanyang pahayag sa Panganagaral sa Bundok noong sinabi niya na ang bawat mabuting gawain natin ay dapat ikinaluluwalhati ng ating Poong Diyos (Cf. Mateo 5:16).

Ibig sabihin nito’y kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo’y gagawa ng mabuti, at wala tayong tinatago na maitim na balak laban sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, nawa’y patuloy tayo lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang Ilaw ng Sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Hayaan natin na ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw nating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa ibang tao upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay.

Reply

Edwin January 26, 2022 at 8:59 pm

Amen.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 27, 2022 at 9:14 am

Maaring isipin ng makakabasa ng ebanghelyo ngayon na kapag sya ay mahirap ay lalo pa syang magiging mahirap. At kung sya nman ay mayaman ay lalo pa syang yayaman.

Ang sinasabi ng ebanghelyo ay ang resulta ng iyong pagkatao o kung ano ang iyong asal dito sa lupa. Kung ikaw ay mahirap ngayon at patuloy pa din sa pagawa ng masama ay lalo ka pa paghihirapin. Subalit kung ikaw ay mahirap ngayon at nagbago, nagsisi, humingi ng kapatawaran at tinalikuran ang pagawa ng masama ay kakamtin mo ang walang hanggang biyaya

Kung ikaw nman ay mayaman sa ngayon subalit patuloy ang pagawa ng masama ay kayang kunin sa iyo lahat iyan ng Panginoon, sa isang iglap lamang ay kayang baliktarin ng Diyos ang iyong komportableng pamumuhay. Pero kung ikaw aya mayaman sa ngayon at patuloy ang magandang ugali katulad ng pagtulong sa mga nangangailangan, hindi nangmamaliit ng tao, mapagkumbaba at maka Diyos ay lalo ka pang uulanin ng biyaya galing sa Panginoon.

Reply

Francisco Azupardo January 27, 2022 at 10:43 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko January 27, 2022 at 4:33 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: