Huwebes, Enero 6, 2022

January 6, 2022

Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 19 – 6, 4
Salmo 71, 2. 14 at 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Lucas 4, 18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday after Epiphany (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 19 – 5, 4

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid.

Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Hesus ang Mesias; at sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 14 at 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas
sa kanya ang buhay nila’y mahalagang hindi hamak.
Sa tuwina siya nawa’y idalangin nitong bayan,
kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay.

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

Nawa’y yaong kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan,
manatiling laging bantog na katulad nitong araw;
nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.”

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 14-22a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Galilea, at sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga; at dinakila siya ng lahat.

Umuwi si Hesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2022 at 9:58 am

PAGNINILAY: Patuloy nating pinagninilayan ang pagpapahayag ng Diyos ngayong linggo ng epipaniya.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa Galilea patungo sa kanyang piangmulang bayan, sa Nazaret. At pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. At binasa niya ang propesiya ni Isaias tungkol sa misyon ng Mesiyas at ipinahayag sa buong kapulungan na ang propesiyang iyon ay tumutukoy sa kanya. Samakatuwid ang naganap dito ay ang pagpapahayag ng Diyos sa katauhan ni Hesus na dumating na ang Mesiyas sa mundo. At ayon nga sa propesiya, ang kanyang misyon ay ipadala ang Mabuting Balita sa mga dukha, palayain ang mga bihag, hilumin ang mga nasiraan ng loob, bigyan ng paningin ang mga bulag, at marami pang ibang mga mabubuting gawain.

Kaya itong epipaniyang ito ay nagpapakita sa atin ang isang Diyos na nagkatawang-tao, isang Diyos na pumiling makapiling tayo bagamat di kailanma’y nagkasala upang iako ang ating katauhan tungo sa kanyang kaligayan, na makamit natin balang araw ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. Kaya habang pinagninilayan natin ang kadakilaan ng Panginoon sa Kapaskuhan, tayo rin ay inaanyayahan na gumawa ng kabutihan at katuwiran, lalung-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan.

At ayon nga rin kay San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na tayo ay magmahalan katulad ng Maykapal na patuloy na nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal galing sa salita ngunit pinopoot ang isang tao ay sinasabing sinungaling. Ang tunay na nagmamahal ay hindi kailangan maglabas ng poot sa kapwa, kundi turuan ito kung ano ang tamang gawain at nakikipag-ayos ng kanilang relasyon sa isa’t isa.

Nawa’y tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa isang misyon na idala ang kagandahang-loob ng Ama sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 6, 2022 at 7:29 am

Ang Unang Pagbasa ngayon ay pagpapa alala sa atin na kung iniibig natin ang Diyos ay nararapat na ibigin natin ang ating kapwa.
Sa oangakasalukuyang panahon, marami ang nagsasabi lalo na sa social media na mahal nila ang Diyos, nagpopost ng Bible verses o quotes, mga imahe ng Poong Nazareno at ni Mama Mary, Naglalagay ng status na I love God. Pero makikita mo nman ang ugali na tsismosa, nakiki-apid, nangangalunya, may kabit, nandaraya, madamot, ganid, mapanglait, mayabang, matakaw sa kapangyarihan, puro pera ang iniisip, pala-away at hindi man lang mapatawad ang kaaway o ang kapatid na nagkasala sa kanya. Matatawag tayong mga mapag imbabaw, ipokrito, mapgkunwari at bulaan. Kung iniibig mo ang Diyos, ipadama mo ito sa iyong kapwa.

Ang ating ebnaghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa Nazaret at pagbabasa ng Mabuting Balita sa sinagoga. Hilingin din natin na sumaatin ang Espiritu Santo katulad ni Hesus. Kapag sumaatin ang Espirutu Santo, ito ay magiging gabay natin sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Maalala natin palagi na huwag gumawa ng masama, madali tayong makakapili sa tama o mali. Tutulungan din tayo nito na ipalaganap ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng pagpapatotoo kay Hesus. Araw araw sa ating pg gising ay magpsalamat at hilingin na lukubin tayo ng espiritu santo upang tayo ay hindi maligaw ng landas ata mapahamak sa mundong ito.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: