Biyernes, Enero 7, 2022

January 7, 2022

Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Raymundo de Penyafort, pari

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

Friday after Epiphany (White)
or Optional Memorial of St. Raymond de Peñafort, Priest (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 5-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos.

Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan – hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. Ang sinumang nananalig sa Anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang Anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem
ang Panginoong butihin.

o kaya: Aleluya.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Purihin mo, Jerusalem
ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Purihin mo, Jerusalem
ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinibigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Purihin mo, Jerusalem
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos
sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 12-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong si Hesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito’y nagpatirapa at namanhik sa kanya. “Ginoo, kung ibig po ninyo, ako’y inyong mapagagaling.” Hinipo siya ni Hesus at ang sabi, “Ibig ko; gumaling ka!” Pagdaka’y nawala ang kanyang ketong. At pinagbilinan siya ni Hesus: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.” Ngunit lalo pang kumalat ang balita tugkol kay Hesus, kaya’t dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Hesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2022 at 9:59 am

PAGNINILAY: Patuloy nating pinagninilayan ang mga pagpapahayag ng Diyos (epipanya) habang tayo’y papalapit sa katapusan ng Pasko ng Pagsilang. Mula sa isang batang sanggol na isinilang sa sabsaban sa Bethlehem, at gayun din ay pagpapakita ng Diyos ng katuparan ng kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Talang gumabay sa mga Pantas patungo sa lugar na pinaroroonan ng Mesiyas, lumaki itong sanggol na lalaki at gumawa ng mga iba’t ibang kababalaghan. Kaya ang Pasko ay paalala kung paano ang Diyos ay nagkatawang-tao upang magkaisa sa ating katauhan nang hindi kailanma’y nagkakasala, upang iangat niya ang ating abang kalagayan patungo sa kanyang pagka-Diyos, na siya namang magaganap sa kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang patotoo ni San Juan tungkol sa pag-aalay ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangakatauhan. Matatandaan sinabi ng kanyang Ebanghelyo na may naging saksi sa pagsibat sa tagiliran ni Kristo & ng pag-apaw ng dugo at tubig, upang ang mga mambabasa ay sumampalataya ukol sa katotohanang ito. Sinasabi ni San Juan na si Kristo ay bininyagan ng tubig at nagbubo ng kanyang dugo bilang patotoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos ukol sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya ang tugon ng Misteryong Paskwal ni Kristo ay ang mas matatag na pananampalataya upang makamit natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. At nangyari ito dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, na bagamat ang tao ay nagkasala ay hindi niya pa rin nito pinabayaan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Sa panahong iyon, ang ketong ay itinuturing na mahahawang sakit. Kaya ang utos sa mga taong may ketong ay dapat magsenyales sa iba na huwag silang lumapit sa kanila. Subalit makikita natin itong ketongin ay imbis na lumayo ay lumapit kay Hesus. Parang nakikita niya kay Hesus ang kagandahang-loob ng Diyos, kaya’t humiling siya sa Panginoon na nawa’y maging malinis siya. At buong habag at malasakit ang tugon ni Hesus na gumaling ang lalaking ito mula sa ketong. Makikita natin na kahit pinagbilinan ang lalaki ni Hesus na huwag ipakalat itong balita—sa halip ay gawin ang nakasaad sa kautusan ni Moises—ipinagbalita niya ang magandang nangyari sa kanya. Parang ang nag-iisang hiling niyang maging malaya mula sa pagka-ketong ay sapat na upang maging buo muli ang kanyang buhay.

Mga kapatid, malapit nang matapos ang Pasko ng Pagsilang. Ito’y magtatapos ngayong Linggo sa pagdiriwang ng Pagbibinyag ng Panginoon. Ang Kapaskuhan ay panahon upang makilala natin ang pag-ibig at katapatan ng Diyos na nagkatawang-tao. Sa kanyang pakikiisa sa ating katauhan nang hindi’y nagkakasala, ginawa ni Hesus ang mga mabubuting bagay upang mas kilalanin pa natin ang kagahandang-loob ng ating Diyos Ama. At kahit nga matapos ang Kapaskuhan, patuloy dapat nating isabuhay ang diwa ng Pasko alinsunod sa halimbawa at ulirang pagsunod sa ating Panginoong Heuskristo, lalung-lalo na sa pagmamalas ng habag at malasakit sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 7, 2022 at 9:00 am

Ang mga pagbasa at ebanghelyo ay tungkol sa pagpapatotoo.

Nagawa mo na bang magpatotoo tungkol sa Diyos? Bilang isang Kristyano at nananalig kay Hesus ay tungkulin din nating magpatotoo, Paano?

Ibahagi mo sa iyong kaibigan ang magagandang nangyari sayo simula ng ikaw ay magbalik loob sa Panginoon, sa ganong paraan ay makahihikayat tayo ng ating kapwa ma magsisi, huminingi ng kapatawaran at matalikuran na ang paggawa ng kasalanan. Ibahagi mo ang sarap sa pakiramdam ng may relasyon sa Diyos. Ibahagi mo ang kapayapaan ng puso at isipan kapag kapiling ang Panginoon. Ibahagi mo sa iyong mga nakakausap na mawawala ang kanilang takot at pangamba kapag sumusunod sa kalooban ng Diyos. Magpatotoo ka tungkol kay Hesus bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga biyayang ating natanggap.

Reply

Guendolyn Chiong January 7, 2022 at 9:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: