Huwebes, Enero 6, 2022

January 6, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

Lumapit tayo ngayon nang may pagtitiwala sa Ama ng Anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kabutihang-loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazaret.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng kagalakan, pagpalain Mo kami.

Ang buong Simbahan nawa’y patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Jesu-kristo sa pangangaral ng Mabuting Balita, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa pamahalaan nawa’y pangatawanan ang kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y madama ang nakapagpapagaling na ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamo nawa ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong Anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2022 at 9:58 am

PAGNINILAY: Patuloy nating pinagninilayan ang pagpapahayag ng Diyos ngayong linggo ng epipaniya.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa Galilea patungo sa kanyang piangmulang bayan, sa Nazaret. At pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. At binasa niya ang propesiya ni Isaias tungkol sa misyon ng Mesiyas at ipinahayag sa buong kapulungan na ang propesiyang iyon ay tumutukoy sa kanya. Samakatuwid ang naganap dito ay ang pagpapahayag ng Diyos sa katauhan ni Hesus na dumating na ang Mesiyas sa mundo. At ayon nga sa propesiya, ang kanyang misyon ay ipadala ang Mabuting Balita sa mga dukha, palayain ang mga bihag, hilumin ang mga nasiraan ng loob, bigyan ng paningin ang mga bulag, at marami pang ibang mga mabubuting gawain.

Kaya itong epipaniyang ito ay nagpapakita sa atin ang isang Diyos na nagkatawang-tao, isang Diyos na pumiling makapiling tayo bagamat di kailanma’y nagkasala upang iako ang ating katauhan tungo sa kanyang kaligayan, na makamit natin balang araw ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. Kaya habang pinagninilayan natin ang kadakilaan ng Panginoon sa Kapaskuhan, tayo rin ay inaanyayahan na gumawa ng kabutihan at katuwiran, lalung-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan.

At ayon nga rin kay San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na tayo ay magmahalan katulad ng Maykapal na patuloy na nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal galing sa salita ngunit pinopoot ang isang tao ay sinasabing sinungaling. Ang tunay na nagmamahal ay hindi kailangan maglabas ng poot sa kapwa, kundi turuan ito kung ano ang tamang gawain at nakikipag-ayos ng kanilang relasyon sa isa’t isa.

Nawa’y tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa isang misyon na idala ang kagandahang-loob ng Ama sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 6, 2022 at 7:29 am

Ang Unang Pagbasa ngayon ay pagpapa alala sa atin na kung iniibig natin ang Diyos ay nararapat na ibigin natin ang ating kapwa.
Sa oangakasalukuyang panahon, marami ang nagsasabi lalo na sa social media na mahal nila ang Diyos, nagpopost ng Bible verses o quotes, mga imahe ng Poong Nazareno at ni Mama Mary, Naglalagay ng status na I love God. Pero makikita mo nman ang ugali na tsismosa, nakiki-apid, nangangalunya, may kabit, nandaraya, madamot, ganid, mapanglait, mayabang, matakaw sa kapangyarihan, puro pera ang iniisip, pala-away at hindi man lang mapatawad ang kaaway o ang kapatid na nagkasala sa kanya. Matatawag tayong mga mapag imbabaw, ipokrito, mapgkunwari at bulaan. Kung iniibig mo ang Diyos, ipadama mo ito sa iyong kapwa.

Ang ating ebnaghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa Nazaret at pagbabasa ng Mabuting Balita sa sinagoga. Hilingin din natin na sumaatin ang Espiritu Santo katulad ni Hesus. Kapag sumaatin ang Espirutu Santo, ito ay magiging gabay natin sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Maalala natin palagi na huwag gumawa ng masama, madali tayong makakapili sa tama o mali. Tutulungan din tayo nito na ipalaganap ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng pagpapatotoo kay Hesus. Araw araw sa ating pg gising ay magpsalamat at hilingin na lukubin tayo ng espiritu santo upang tayo ay hindi maligaw ng landas ata mapahamak sa mundong ito.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: