Miyerkules, Enero 5, 2022

January 5, 2022

Miyerkules Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 11-18
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 45-52


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday after Epiphany (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 11-18

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, yamang gayun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo’y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig.

Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kanyang Anak bilang Tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Hesus ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nama’y nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin.

Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo’y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran:
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya
maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya
pati yaong mga hari ng Arabia at Etiopia,
may mga kaloob ding taglay nilang alaala.
Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya,
mga bansa’y magpupuri’t maglilingkod sa tuwina.

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao siya’y lubhang nahahabag
sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.

Poon, maglilingkod sa ’yo
tanang bansa nitong mundo.

ALELUYA
1 Timoteo 3, 16

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo naging tao,
Hari ng langit at mundo.
Sa kanya’y manalig tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 45-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Matapos mapakain ang limang libong lalaki, agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya’y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samatalang si Hesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling-araw na, sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya’y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya’t napasigaw sila. Ang akala nila’y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot, si Hesus ito! Lakasan ninyo ang inyong loob!” Sumakay siya sa bangka, at tumigil ang hangin. Sila’y lubhang nanggilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay; hindi pa ito abot ng kanilang isip.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2022 at 9:58 am

PAGNINILAY: Ang epipaniya ay pagdiriwang tungkol sa pagpapahayag ng Diyos sa ating kalagayan bilang tao. Patuloy pa rin ang Kapaskuhan hanggang sa Kapistahan ng Pagbibinyag dahil inaalala natin ang Diyos na nagkatawang-tao sa katauhan ng kanyang Bugtong na Anak na si Hesukristo.

Ang ating Ebanghelyo ay makikita natin ang pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Matutunghayan natin dito ang Diyos na may kakayahang magkaisa sa ating kahinaan. Matapos ang pagpaparami ng mga tinapay at isda, pinauna ni Hesus ang kanyang mga Apostol na tumawid sa ibayo ng Lawa ng Galilea. At sa gitna ng isang malalakas na bagyo kasama ang mga malalaking alon, nakita nila si Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, at inakala nila na siya’y isang multo. Ngunit maginahawa ang tono ng boses ni Hesus nang sinabi niya, “Huwag kayong matakot.”

Ang katagang “Huwag kayong matakot” ay mababasa sa Bibliya ng 365 beses, at 365 araw ay katumbas ng isang buong taon. Ibig sabihin na sa bawat araw ng isang taon, ang Diyos ay nasa piling natin, ang kanino pa tayo masisindak? Araw-araw kung kasama natin ang Panginoon, alam po natin na kaya nating palipasin ang anumang daluyong o pagsubok sa buhay. Ang kailangan po natin ay ang matatag na pananampalataya na may kasamang pagtitiis na mas malaki ang Diyos na sumaatin.

At nawa’y ipadala rin natin ang presensiya ng Panginoon sa ibang tao, lalung-lalo sa mga nabibigatan ng mga problema sa buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 5, 2022 at 8:18 am

Matapos magpakain ng limang libong tao ay muling nagpakita si Hesus ng kababalaghan na ikinagilalas ng mga apostol, ito ay ang paglakad nya sa ibabaw ng tubig at pagpapayap ng hangin at alon sa dagat. At sinabi nyang “Huwag kayong matakot”

Napakaganda ng nilalaman ng mensahe sa atin ni Hesus na wag tayong matakot. Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Hesus at ibinibigay mo sa kanya ang buong tiwala ay kusa mong mararamdaman ang hindi pagkatakot. Kung ikaw nagsisi sa iyong mga kasalanan at humingi ng kaptawaran at nagsisikap na matalikuran na ang kasalanan ay hindi ka na matatakot sa anumang hamon ng buhay dito sa lupa. Sapagkat ang Diyos sa langit ang bahala sa iyong lahat ng pangangailangan. Ang iyong mga dalangin ay diringgin sapagkat kalulugdan ka ng Diyos sa iyong pagbabago.

Makararamdam ka ng takot kapag ikaw ay maksalanan at hindi tumitigil sa paggawa nito, hindi lmang takot ang iyong mararamdaman kundi pati kalungkutan at pangamba araw araw at wala ka din kapayapaan ng puso’t isipan.

Kaya’t ngayong bagong taon ay piliin natin ang mas masayang pamumuhay kapiling ang Diyos, “Huwag kang matakot, sundin mo lamang ang kalooban ko at ang mga kautusan ay ako na si Hesus ang mag aalaga sa iyo”

Reply

Bastelheng Manzano November 21, 2022 at 11:18 am

Brgy 732 f muñoz st 2196, Singalong Malate Manila Philippines Zip-code 1004
facebook business commercial products its other people im Philippines its other people

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: