Linggo, Oktubre 24, 2021

October 24, 2021

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Jeremias 31, 7-9
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Hebreo 5, 1-6
Marcos 10, 46-52


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirtieth Sunday in Ordinary Time (Green)
World Mission Sunday
Prison Awareness Sunday

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 7-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel.
Narito, sila’y ibabalik ko mula sa hilaga;
titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan,
kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin,
pati yaong malapit nang manganak; sila’y talagang napakarami!
Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko.
Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa.
Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Efraim ang aking panganay.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik,
ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 5, 1-6

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Ang bawat dakilang saserdote’y pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya’y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya’y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron.

Gayun din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya’y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya,
“Ikaw ang aking Anak,
Ako ang iyong Ama.”
Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng Kasulatan,
“Ikaw ay saserdote magpakailanman
Ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedec.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 46-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa Jerico, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya’y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Hesus na taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito: “Hesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Tumigil si Hesus at kanyang sinabi, “Tawagin ninyo siya.” At tinawag nga nila ang bulag. “Lakasan mo ang iyong loob,” sabi nila. “Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya.” Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Hesus. “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” tanong sa kanya ni Hesus. Sumagot ang bulag, “Guro ibig ko po sanang makakita.” Sinabi ni Hesus, “Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig.” Noon di’y nakakita siya, at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 17, 2021 at 3:59 pm

PAGNINILAY: Tayo ay binibiyaan ng Panginoon ng mga pagpapala sa ating araw-araw ng Panginoon. Higit sa lahat, tayo ay binibigyan niya ng paningin hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa espirituwal na aspeto, upang makita natin ang kalagayan ng ating komunidad/lipunan at ang mga pangangailangan ng ibang tao.

Sa ating Ebanghelyo (Marcos 10:46-52), binibigyang-pansin ni San Marcos ang isang pagtatagpo ni Hesus sa isang bulag na nagmamalimos sa tabi ng daan, at ang lalaking ito ay si “Bartimeo” na mula sa wikang Hebreo ay isinasalin bilang “Anak [Bar] ni Timeo”. Nang marinig niya si Hesus ay nasa tabing daan ng Jerico papuntang Jerusalem, sumigaw siya ng panawagan na kaawaan siya ng Anak ni David. Para kay Bartimeo, naniniwala siya na si Hesus na mula sa lahi ni Haring David ay ang Mesiyas na magbibigay hindi lang ng kaligtasan, kundi pati na rin ng kaganapan ng pangangailangan ng mga tao. Kahit siya’y pinapatahimik ng tao, patuloy lang siya sa pagsisigaw hanggang sa pinalapitan siya kay Hesus. At dito tinanong sa kanya ng Panginoon kung anong gusto niya, at isa lang ang ninanais ni Bartimaeo, na makakita muli. At dahil sa tindi ng kanyang pananampalataya, nabiyayaan siya ng paningin at sumunod sa mga yapak ni Hesus.

Tayo’y mga binyagan na kabilang sa pamilya ng Diyos ay nakikibahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sa Unang Pagbasa (Jeremias 31:7-9), makikita natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayang binihag ng mga taga-Babilonia na sila’y ipapanumbalik niya. Kaya nga ang propesiya ni Jeremias ay hindi lang tungkol sa pagpapalaya ng mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babilonia, kundi ito rin ay patungo sa gawain ni Hesus na tuparin ang kaligtasan ng tao sa pamamgitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus. Kaya sa Ikalawang Pagbasa (Hebreo 5:1-6), si Hesukristo ay ang dakilang saserdote na naghandog ng isang alay na pinakaganap, at hindi na kailanma’y kinakailangan ng pisikal na handog. Bagamat siya ay Diyos ay pinili niyang magpakumbaba at maging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos. At ito’y kanyang tinupad nang siya’y mamatay sa Krus upang mailigtas tayo mula sa pagkakasala at bigyan tayo ng bagong buhay at mas matatag na pananampalataya.

Kaya nga ang biyaya ng pananamapalataya ay ang ating espirituwal na paningin upang makilala natin ang tunay na kaligayahan ng ating buhay na mismong Panginoon lamang ang maibibigay. Ngunit tayo rin ay parang si Bartimeo na hindi namang pisikal na bulag, kundi hindi pa rin nakikita ang ibang realidad ng ating buhay. At minsan ang mga realidad na ito ay masakit sa punto na naroroon pa rin mga problemang hinaharap ng iba’t ibang tao. Kaya sa pagkakataon ito, tularan natin ang tamang dispisyon ni Bartimeo na tayo’y mamulat sa mga kaganapan ng ating buhay at ng buhay mayroon dito sa mundong ito. At nawa’y tularan din natin higit sa lahat si Hesus na maging maawain at mapagmalasakit sa pisikal at espirituwal na pangangailangan ng ibang tao.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: