Sabado, Oktubre 23, 2021

October 23, 2021

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Juan Capistrano, pari
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 8, 1-11
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Lucas 13, 1-9


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. John of Capistrano, Priest (White)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Roma 8, 1-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Hesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo’y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng Kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espirituwal. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos, at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.

Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23. 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos,
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Ezekiel 33, 11

Aleluya! Aleluya!
Hindi nais ng Maykapal
na salari’y parusahan
kundi s’ya’y magbagong-buhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Hesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito’y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, “Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayun ang sinapit nila? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labingwalong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe – sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.”

Sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito: “May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya’t sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! Nakasisikip lang iyan!’ Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, ‘Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 19, 2021 at 9:24 am

PAGNINILAY: Ang Diyos ay puno ng awa at habag sa atin sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa buhay. Makikita natin sa Ebanghelyo ang mga tao ay lumapit kay Hesus upang ibalita sa kanya ang mga Galileong ipinatay ni Poncio Pilato habang naghahandog sa Diyos. Kaya’t tinanong sila ni Hesus kung ang mga Galileong pinaslang ay makasalanan ba o hindi, o kaya mas higit pa ba ang kasalanan ng mga taong taga-Siloe na nabagsakan ng torre. Ang sagot niya diyan ay hindi palaging ganyan ang interpretasyon. Bagkus inanyayahan niya sa mga tao na sa totoong buhay kung hindi sila magsisisi, mapapahamak sila. Kaya’t ikinuwento ng Panginoon ang Talinghaga ng Puno ng Igos na hindi magbunga. Makikita natin sa talinhagang ito na halos hindi nang makatimpi ang may-ari ng ubasan nang ipautos niya na iputol ang puno ng igos na tila walang pag-asang magpabunga. Ngunit ang naging tugon ng hardinero sa kanyang amo na huwag po munang putulin, at hayaan pa ng iilang araw ang puno kung ito’y magpapabunga ng igos, at kung hindi ay saka na lang maaring putulin ito.

Ang parabula ay may koneksyon sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Ang Diyos Ama ay ang may-ari ng ubasan na ibig sabihin na hawak niya ang mundo sa kanyang mga kamay at umaasang may mabubuting bunga mula sa bawat panig ng mundo. Ang puno ng igos ay tayo mismo sapagkat inaasahan tayo ng Diyos na mamunga nang masagana upang maghari nawa ang kabutihan at katuwiran ng puso sa bawat isa. Ngunit ang bawat punong hindi mamunga o kaya magpabunga ng masasamang binhi ay mga taong nagsuway na sa kanya at pinili ang daan ng kasama.

Kaya nga ang tagapag-alaga ng mga punong ito ay walang iba kundi si Hesus. Dahil sa kanyang lakas ng loob na tuparin ang dakilang kalooban ng kanyang Ama, pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang buhay kasama ang naging hantungan ng pag-aalay nito sa Krus ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na patatagin muli ang ating pananampalataya. Ito ang kaligtasang niloob sa atin ng Ama na patuloy niya tayong minamahal kahit sa mga pagkakataong hindi tayo’y naging tapat sa kanya. At mayroon tayong mga pagkakataon upang pagsisihan ang bawat kasalananang ating ginagawa at ang bawat kabutihang hindi natin/kinakalimutang gawin. At kapag tayo ay tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan at nagbabalik-loob sa Panginoon, tayo ay inaanyahan na patuloy na mamuhay na naayon sa kanyang mga pamantayan.

Reply

Gigi Calampinay October 21, 2021 at 1:18 pm

Magandang araw po. Maaari ko po bang malaman kung ano po ung ibig sabihin nung “malapit” sa Panalangin ng Bayan, Oktubre 23, 2021? Pang 4 na panalangin po.

Reply

Editor, Awit at Papuri Communications October 21, 2021 at 1:58 pm

Isang mapagpalang araw! Maaari pong patungkol ito sa katangian ng ating Panginoon — “malapit” o “near” o kaya “close” sa Ingles. Ibig sabihin, madaling tawagan ang ating Panginoon dahil malapit siya sa ating piling. Handa Siyang damayan tayo lalo na ang mga nagdurusa. Sana nakatulong po.

Reply

Cora Galang Orense October 23, 2021 at 9:15 am

Sa atin pong nabasang ebangelio ngayon, ay nais po tayong paalalahanan Ng Diyos na tayong lahat ay makasalanan. Ngunit sa awa at habag Ng ating Panginoon Tayo ay naligtas at muling nabigyan Ng pagasa.ipinapaalala Rin sa atin na Tayo ay nararapat na manatili sa kanya, sapagkat Tayo bilang mahina sa tawag Ng laman ay napakadali Ring muling magkasala.kaya Naman Tayo ay inaanyayahan nyang magsisi sa ating MGA Sala upang maigawad nya ang kapatawaran sa atin . Tayong lahat ay nilikha nya at para sa kanya Kaya’t Tayo ay diringgin nya Kung Tayo ay tatawag sa kanya.napakasarap na isiping kasama natin ang Diyos na makangyarihan sa lahat,ang Diyos na lubos na nagmamahal sa atin,sikapin po natin sa ating sarili, sa tulong Ng bawat isa at higit sa lahat sa tulong at awa Ng Diyos ay makapamuhay Tayo Ng nararapat sa kanya.Huwag po natin sayangin ang buhay na ibinuhos ni Jesus para lamang sa ating kaligtasan sapagkat nais nyang Tayo ay mabuhay Ng Puno Ng saya at pagasa. Have a nice day po MGA kapatid, ingat po tayong lahat!??

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: