Miyerkules, Oktubre 27, 2021

October 27, 2021

Miyerkules ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 26-30
Salmo 12, 4-5. 6

Lubos akong nananalig sa
matapat mong pag-ibig.

Lucas 13, 22-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 8, 26-30

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu’y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos

Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 12, 4-5. 6

Lubos akong nananalig sa
matapat mong pag-ibig.

Tunghayan mo at tugunin, O Poon na aking Diyos,
ibalik mo ang lakas ko’t nang hininga’y di malagot;
ang palalong kaaway ko’y huwag bayaan na maghambog
at malugod na sabihing: “Nagapi ko siyang lubos.”

Lubos akong nananalig sa
matapat mong pag-ibig.

Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat,
nagagalak ang puso ko dahil sa ‘yong pagliligtas;
aawitin kita, Poon, aawitang buong galak,
dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad.

Lubos akong nananalig sa
matapat mong pag-ibig.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpatuloy si Hesus sa kanyang paglalakbay. Siya’y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, “Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.

“Kapag ang pinto’y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!’ At sasabihin ninyo, ‘Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.’ Sasabihin naman ng Panginoon, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama!’ Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo nama’y ipinagtabuyan sa labas! At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 27, 2019 at 11:11 pm

Pagninilay: Ang kaloob ng kaligtasan ay inihanda ng Diyos para sa mga taong nakahandang tanggapin ito. Kaya ang hantungan nitong kaligtasan ay buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 13:22-30), si Hesus ay itinanong kung kakaunti lang ang maililigtas. Ang tugon niya ay isang paanyaya na pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat maraming nag-iisip na makakapasok sila, ngunit hindi sila’y makapasok diyan. Sa maraming pagkakataon, inaakala ng marami na awtomatik lamang ang buhay. Maraming gustong mawalan ang mga pagdurusa at paghihirap upang mas maging maginhawa ang pamumuhay. Siguro araw-araw tayo’y napapagod matapos ang isang araw ng pagtratrabaho, pag-aaral, at iba pang gawain. Ngunit tayo’y inaanyahan ni Hesus na pumasok sa makipot na pinto, at siya ang pintong ito na Daan patungo sa Diyos Ama. Kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay nang may pananampalataya, tayo rin ay tumulad sa kanya sa pagsunod sa kalooban ng Ama kahit sa mga pagdurusa at paghihirap sa buhay. Hindi naman ninanais ng Diyos na tayo’y pahirapan, sapagkat natural na pangyayari ang mga ganitong pagdurusa. Subalit ang dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya na patuloy tayong tutupad sa misyong itinakda sa atin sa pagpaparangal ng Mabuting Balita. At kung mayroon tayong matatag na relasyon sa Panginoon ay ganun rin sa ating kapwa. Sa ating Unang Pagbasa (Roma 8:26-30), ipinapahayag ni San Pablo ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang Espiritu ang nagsisilbing lakas sa mga panahong mahina tayo hindi lang sa pisikal na paraan, kundi pati na rin sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang Espiritu mismo ang tumutulong sa atin na manalangin sa Panginoon dahil tayo ay binigyang karapatan na tawagin ang Diyos bilang ating “Ama”. Nawa tayo’y makamtan ng kaligtasang inilaan sa atin ng Diyos sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban at pagiging matapat sa kanya sa kabila ng ating mga paghihirap sa buhay. At nawa’y patuloy nating pailaliman ang ating relasyon sa kanya at sa kapwa-tao.

Reply

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:51 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 26, 2021 at 7:04 pm

PAGNINILAY: Ang kaloob ng kaligtasan ay inihanda ng Diyos para sa mga taong nakahandang tanggapin ito. Kaya ang hantungan nitong kaligtasan ay buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 13:22-30), si Hesus ay itinanong kung kakaunti lang ang maililigtas. Ang tugon niya ay isang paanyaya na pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat maraming nag-iisip na makakapasok sila, ngunit hindi sila’y makapasok diyan.

Sa maraming pagkakataon, inaakala ng marami na awtomatik lamang ang buhay. Maraming gustong mawalan ang mga pagdurusa at paghihirap upang mas maging maginhawa ang pamumuhay. Siguro araw-araw tayo’y napapagod matapos ang isang araw ng pagtratrabaho, pag-aaral, at iba pang gawain. Ngunit tayo’y inaanyahan ni Hesus na pumasok sa makipot na pinto, at siya ang pintong ito na Daan patungo sa Diyos Ama. Kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay nang may pananampalataya, tayo rin ay tumulad sa kanya sa pagsunod sa kalooban ng Ama kahit sa mga pagdurusa at paghihirap sa buhay. Hindi naman ninanais ng Diyos na tayo’y pahirapan, sapagkat natural na pangyayari ang mga ganitong pagdurusa. Subalit ang dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya na patuloy tayong tutupad sa misyong itinakda sa atin sa pagpaparangal ng Mabuting Balita. At kung mayroon tayong matatag na relasyon sa Panginoon ay ganun rin sa ating kapwa.

Sa ating Unang Pagbasa (Roma 8:26-30), ipinapahayag ni San Pablo ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang Espiritu ang nagsisilbing lakas sa mga panahong mahina tayo hindi lang sa pisikal na paraan, kundi pati na rin sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang Espiritu mismo ang tumutulong sa atin na manalangin sa Panginoon dahil tayo ay binigyang karapatan na tawagin ang Diyos bilang ating “Ama”. Nawa tayo’y makamtan ng kaligtasang inilaan sa atin ng Diyos sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban at pagiging matapat sa kanya sa kabila ng ating mga paghihirap sa buhay. At nawa’y patuloy nating pailaliman ang ating relasyon sa kanya at sa kapwa-tao.

Reply

Cora Galang Orense October 27, 2021 at 6:38 am

Si Jesus ang daan at ang katotohanan.Ang sino mang nanalig at sumusunod sa kanya ay makakadama Ng kapayapaan at kaligtasan sa buhay.Amen

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 27, 2021 at 7:31 am

Tila ang sagot sa tanong na “Ginoo kakaunti lang po ba ang maliligtas” ay OO. Sapagkat mas pinili natin ang dumaan sa maluwag na daan, yung makinis ang kalye, walang lubak lubak, at masaya ang mga tao sa madadaanan, nagtatawanan, nagchichismisan, nag iinuman, nagpapasarap sa pita ng laman, nagmumurahan, pwedeng manakit o pumatay at kung anu ano pang pagapapkasarap at kabalastugan. Pero ano ang nasa dulo ng daan?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: