Biyernes, Mayo 21, 2021

May 21, 2021

Biyernes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 25, 13b-21
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

Juan 21, 15-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Seventh Week of Easter (White)
or mass of St. Christopher Magallanes, Priest, and Companions, Martyrs (Red)
or mass of St. Eugene de Mazenod, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 25, 13b-21

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. “Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo,” wika niya. “Nang ako’y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Judio at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig, at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya’t nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon; kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya nama’y hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangala’y Hesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya’y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito kaya’t tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa Emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya’t pinabantayan ko siya upang ipadala sa Emperador.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayun ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayun ang pagtingin sa sinumang nagkasala.

Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

Ang Poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan;
Mula doon, sa nilikha’y maghaharing walang hanggan.
O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos,
kayong mga nakikinig at sa kanya’y sumusunod!

Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

ALELUYA
Juan 14, 26

Aleluya! Aleluya!
Espiritu’y magtuturo
ng aral at pagkukuro
ni Hesus na ating Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 15-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 7, 2021 at 5:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 9, 2021 at 11:34 am

PAGNINILAY: Malapit na tayong matapos sa ating pagninilay sa Muling Pagkabuhay ni Hesukristo. Noong nakaraang Linggo, ipinagdiriwang natin ang kanyang Pag-akyat sa Langit. At ngayong darating na Linggo, ipagdiriwang natin ang Pentekostes, ang araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga Apostol.

Kaya maririnig natin sa Ebanghelyo kung paanong ipinaghahanda ni Hesus ang kanyang mga alagad para sa magiging misyon ng Simbahan. Ang tagpuan ay sa dalampasigan ng Lawa ng Tiberias matapos siyang magpakita sa kanila habang sila’y nangingisda sa Lawa. Nagkaroon ng malaking huli ng isda ang 7 alagad na nasa bangka, nakilala nila ang Panginoon, at sila’y nag-almusal. Matapos nito, tinanong ni Hesus si Simon Pedro nang 3 beses kung mahal siya nito. Kaya 3 beses sinabi ni San Pedro na lubos niyang minamahal ang Panginoon. Ito yung kabayaran at pangbawi ng Apostol noong 3 beses niyang ipinagkaila si Hesus nang ito’y idadala kay Poncio Pilato upang hatulan ng kamatayan. Bagamat naiyak si Pedro dahil naalala niya ang kanyang ginawang pagtatatwa sa kanyang Panginoon, nabatid niya na alam nito ang lahat tungkol sa kanya at sa katotohanang mahal niya ito. At pinatibay ni Hesus ang tungkulin ni San Pedro na alagaan ang mga tupa. Ito yung magiging misyon ni San Pedro bilang kauna-unahang Santo Papa ng ating mahal na Simbahang Katolika. At hinula rin ni Kristo na sa huli ng pamumuno ng Apostol sa Simbahan, siya’y ipagpapatay sa isang lugar na sinabi ng Panginoon na “hindi niya magugustuhan”.

Kaya nga n’ung una, nang si Pedro ay hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, nagtago sa labas. Biglang nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, at tinanong niya nito, “Quo vadis, Domine?” “Saan kayo pupunta, Panginoon?” Sagot ni Hesus, “Ako’y papunta sa Roma upang sa pangalawang pagkakataon, ako’y ipapako sa krus.” Kaya bumalik si Pedro at hiniling na siya’y ipako sa krus ng patiwarik dahil sa kababang-loob ng kanyang kahinaan, ngunit pinalakas ng Panginoong Hesus na natupad na niya ang kanyang misyon. Makikita natin ang lubos na pagkikilala ni San Pedro kay Hesus. Marami nang beses ipinatotoo ni Pedro na si Hesus ay ang Kristo at Salitang nagbibigay-buhay. At nakita natin na kahit nagkasala siya, pinatawad pa rin siya ng Panginoon dahil may malaking misyong siyang ginampanan para sa pag-uunlad ng Simbahan.

Sa totoo, ganyan ang naging buhay ng mga Apostol, na kahit pinabayaan nila ang kanilang Panginoon nang ginapit nito ang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, nagpakita si Hesus sa kanilang nang maraming beses, at ang mensahe ng kanyang Muling Pagkabuhay ay bagong pag-asa at bagong buhay. Kaya ang Muling Pagkabuhay ay nagsilbing ugat ng pagpaparangal ng mga Apostol, at ito rin ang pinakaugat ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Sa kabila ng ating mga kahinaan sa buhay, nawa’y palagi nating alalahanin na mahal tayo ng Diyos, at patuloy tayo sa pagtutupad ng ating misyon dito sa lupa upang mas makilala ang Paghahari ng Diyos sa bawat isa.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 21, 2021 at 8:47 am

Gaano mo ba kamahal ang Diyos? Sa ating buhay, madaling mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin. Gayun din naman, mahirap mahalin ang mga taong nagpapahirap sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, lalo’t higit sa mga makasalanan. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbuwis ng buhay upang mailigtas tayo sa mga kasalanan. Ngunit napapahalagahan ba natin ito? Nasusuklian ba natin ng pagmamahal na para lamang sa Diyos? Ang pagsunod sa utos ng Diyos, pagmamahal sa kapwa ay tanda ng pagmamahal natin sa Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 21, 2021 at 9:25 am

“Pakanin mo ang aking mga tupa”. Ang bilin ni Hesus kay Pedro matapos tanungin ng tatlong beses kung iniibig ang Mesiyas.
Ito ang hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon. Ano ba ipinakakalat mo kapatid? Ang kapintasan ng iyong kapitbahay, kamag anak o kaaway? Ano ba ang madalas mong ipost sa social media,? Kalokohan? Pangungutya sa may kapansanan? Litaw ang masesealang bahagi ng katawan mo o ng ibang tao? Kamunduhan? Patama sa isang tao? Galit na nangayari sa araw na iyon? Pagmumura? Pagpapasikat? Pagyayabang ng mga bago mong gamit o pagmamalaki ng iyong bagong position o achievements?
Tayong lahat ay si Pedro din, nais ni Hesus na ipakain mo din ang Salita ng Diyos sa taong makakasalamuha natin lalo na ang nangangailangan na makatanggap ng Mabuting Balita. Pwede mo itong umpisahan sa loob ng iyong pamilya. O sa matalik kong kaibigan. Hindi corny yun.

Reply

Eden C. Bautista May 21, 2021 at 11:26 am

PAGNINILAY. HURT. Peter was hurt that Jesus asked him a third time. Kung sa akin mangyari ito, masasaktan din ako subalit matutuwa dahil muli akong kinausap at pinagkatiwalaan. Hinabilinan. Inanyayahan. Muli akong magkakaroon ng gana sa buhay! Gayun, sa palagay ko ang paanyaya sa atin –Muli nating buuin ang nasirang relasyon sa mga naging “Pedro” sa ating buhay – sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagtitiwala, habilin at paanyaya sa kanila – to err is human, to forgive is divine. Bigyan natin sila ng ganang magpatuloy sa buhay. Napansin ko, sa unang dalawang tugon ni Pedro, ang sagot niya lamang ay: Yes, Lord, you know I love you. Subalit sa ikatlong sagot niya sa tanong, ang tugon na niya ay “LORD, YOU KNOW EVERYTHING; YOU KNOW I LOVE YOU.” Jesus knows everything – our flaws and edges, our vulnerability…faults, defects and weaknesses. Alam din niya ang ating mga pagsisikap na paglabanan ang mga tukso, gayundin, ang ating mga kalakasan, kabutihan, kaligayahan at kakayahan…Marahil, gusto lamang niyang ipaalala kay Pedro na kinakailangan ang humility and sincerity kapag nagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi hanggang salita lamang…ang pag-ibig ay may pagtatalaga ng sarili sa taong iniibig – maging sa hirap at sakripisyo para sa ginhawa at gantimpala. Ang pagpapahayag ni Pedro na alam ni Hesus ang LAHAT ang sa palagay ko ang nagbunsod kay Hesus upang sabihin kay Pedro ang kanyang kahihinatnan…at sa dulo ay ang PAANYAYA: FOLLOW ME. Inanyayahan ni Hesus si Pedro na SUNDAN siya sa kabila ng ginawa nitong pagtatwa. Bago maganap ang muling pag-anyaya ay ang pagpapaalala ng kanyang pag-ibig. PAG-IBIG kay Hesus ang magsisilbing inspirasyon sa atin upang magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy sa misyon…”FEED MY LAMBS, LOOK AFTER MY SHEEP, FEED MY SHEEP.” Iyan ang habilin ni Hesus kay Pedro….iyan din ang ating gampanin bilang mga binyagan. Pakainin ang mga nagugutom – pisikal, emosyonal, lalo na ang espiritwal na pagkagutom. Huwag nating pabayaan ang ating kapwa, sa abot ng ating makakaya, sila ay ating tulungan at ingatan. @

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: