Miyerkules, Abril 28, 2021

April 28, 2021

Play

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 12, 24-13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6. at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourth Week of Easter (White)
or mass of St. Peter Chanel, Priest and Martyr (Red)
or mass of St. Louis Mary Montfort, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos.

Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Kaya’t bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat doo’y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judio roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
o kaya: Aleluya!

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 44-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita; ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 22, 2021 at 7:33 pm

PAGNINILAY: Ipinapakilala ni Hesus ang kanyang sarili bilang buhay na naparito upang tayo’y bigyan ng buhay na walang hanggan sa kabilang banda ng mundong ito. At upang ito’y mangyari, siya’y naparito sa sanlibutan upang sundin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at kababalaghan. At sinabi niya na sinumang sumasampalataya sa kanya ay sumasampalataya rin sa Diyos Amang nagsugo sa kanya. At bilang katuparan ng ating pananampalataya ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa kasalanan. Subalit siya’y muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa na sundin siya bilang ilaw ng sanlibutan. Bago siyang umakyat ng langit, nag-iwan siya sa atin ng misyon na dapat nating tudpin alang-alang sa Mabuting Balita. At sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, ito’y isang tanda na ipaghahandaan niya tayo ng isang tahanan upang makapiling natin ang Diyos Ama.

Kaya ang inaasahan niya sa atin na gawing makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang makamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Subalit binalaan din niya tayo na magkakaroon ng hatol, at alam natin ito ang Huling Paghuhukom na magaganap sa katapusan ng mundo. Ngunit hindi ito bilang pananakot sa atin, kundi isang paalala na habang tayo’y nabubuhay, dapat manaig sa atin ang kabutihan at pagmamahal, alang-alang sa ginawa ni Kristo nang siya’y mamatay sa Krus at muling nabuhay mula sa libingan. Kaya itong ating pananampalataya sa Panginoon ay nawa’y maging matatag at mabunga sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain tungo sa kapwa na naayon sa pamantayan ng ating Diyos Ama.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 28, 2021 at 5:57 am

Takot ka ba sa dilim? Kadalasan tayo ay hindi makakilos pagmadilim. May mga hiwagang nababalot sa kadiliman. Kaya ito ay nagdudulot ng pangamba. Si Hesus ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang pumapawi ng mga takot sa atin. Kung siya ang tanglaw natin sa ating buhay, hindi tayo mapapahamak. Sundin nawa natin ang Kanyang salita. Ang utos ng Diyos Ama, at ipinapahayag naman Niya. Ang salita na hindi kayang pabulaanan nino man. Mapalad ang mga tao na nakakakita ng liwanag ni Hesus sa oras ng kagipitan sa buhay at tiyak na hindi siya mapapahamak.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 28, 2021 at 9:01 am

Nagnanasa ka ba sa hindi mo asawa? Matakaw sa laman, nanunuod ng mga kahalayan sa internet? Palamura? Nahihilig sa bisyong hindi maganda? Mahilig pag usapan ang buhay ng ibang tao? Tamad at mandaraya? Kung oo, ikaw ay nabubuhay sa kadiliman, sa kadiliman na maghahantong sayo sa kapahamakan,, hanggang sa iyong magiging angkan. Pero hindi ganun kalupit ang Diyos, iniintay ka nyang lumapit sa kanya at dalhin sa liwanag. Ang muli nyang pagkabuhay ay hudyat ng ating pagbabago. Hindi mangyayari ang liwanag na iyon lung hindi mo uumpisahan. Umpisahan mo kapatid, mangumpisal ka kagit direkta na sa kanya kung di makakapunta sa pari, isulat mo lahat ng kasalanan mo mula maliit hanggang sa malaki,, pagkatapos ay pagsisihan mo, pagkatapos ay magdasal ka ng 5 Ama Namin, 5 Hail Mary at 5 na glory be. Lilinisin ka ni Hesus at iwasan ng makagawa ulit ng kasalanan. Tutulungan ka nyang malabanan ang tukso hanggang sa unti unti mo ng masisilip ang liwanag, ang liwanag na iyo ay walang iba kundi si Hesus.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: