Lunes, Abril 19, 2021

April 19, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Lunes

Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu, kaya’t ilapit natin sa kanya ang ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa Tinapay ng Buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga materyal na bagay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan nawa’y matagpuan ang tamang daan ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng Muling Pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa Langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 15, 2021 at 9:57 am

PAGNINILAY: Ngayong Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, matutunghayan natin ang isang telenovela tungkol sa Juan 6, o mas kilala bilang “Diskurso ukol sa Tinapay ng Buhay”. Ang “Tinapay ng Buhay” ay isa sa mga 7 “Ako ang” pahayag ni Hesus na isinalaysay ni San Juan. Noong nakaraang Biyernes, narinig natin kung paanong pinarami ni Hesus ang tinapay at isda upang maipakain ang napakaraming tao. Subalit nais ng mga tao na pilitin siyang maging hari, kaya si Hesus ay pinauna ang kanyang mga alagad na maglakbay sa ibayo ng dagat, habang siya’y mananalangin sa taas ng bundok.

At sinabi nga sa simula ng ating Ebanghelyo ngayon ay nakita siya ng kanyang mga Apostol na lumalakad sa ibabaw ng katubigan kahit may malalakas na bagyo’t hanging humahampas sa kanilang bangka. Ngayon ay ang mga taong naiwan sa bundok ay nagpasyang lumayag sa Capernaum upang hanapin si Hesus o kahit ang kanyang mga Apostol. At nang natagpuan nila ang grupo ng Panginoon kasama si Hesus, tinanong nila siya kung kailan siya’y dumating sa Capernaum. At ang naging analisis ng Panginoon na ang paghahanap ng tao ay dahil sa tinapay na kanilang kinain at sila’y nabusog. Kaya binigyan niya sila ng isang hamon, ang pagsisikap sa pagkaing nagbibigay-buhay, hindi yung pagkaing nakakamatay. At nang tanungin siya’y kung ano ang dapat nilang gawin, ang simpleng sagot ni Hesus ay ang sumampalataya sila sa isinugo ng Diyos Ama, na tumutukoy sa kanya mismo. Kaya itong unang bahagi ng ating “Tinapay ng Buhay teleserye” ay isang pagbabalik-tanaw at mahalang aral tungkol sa kababalaghang ating narinig noong nakaraang Biyernes. Sa ating buhay-Kristiyano, pinapaalala sa atin na ang ating buhay ay dapat nakasentro sa Diyos. Subalit sa kabila ng mga umuunlad na bagay katulad ng teknolohiya, kadamitan, siyensiya, at ilang mga mamahaling bagay na mataas ang pagkakailangan, hindi dapat mawala sa atin ang ating pananampalataya sa Panginoon.

At ito yung nais ipahiwatig ni San Esteban sa Unang Pagbasa na huwag nating hayaang ang ating mga ambisyon tungo sa kabantugan at mga makamundong bagay ay maging hadlang upang mas kilalanin pa natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Kristo. Subalit hindi ito pinaniwala ng Sanhedrin dahil sarado ang kanilang mga puso’t isipan. Kaya makikita natin na si San Esteban ay magiging isang saksi para kay Kristo, kahit ito’y umabot sa pagdanak ng kanyang dugo, na mamayang makikilala natin bilang kauna-unahang Kristiyanong martir. Subalit sa kabila ng kanyang paghihirap, siya’y pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang katapatan sa dakilang kalooban.

At ito rin ang nais ni Hesus na sa ating pagsasampalataya sa kanya, nawa’y isaalaala natin ang pagiging masunurin sa plano ng Diyos para sa bawat isa. At ito’y ating magagampanan kung tayo’y nakapokus sa mga mahahalagang bagay, at hindi lang mga makamundong bagay.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 19, 2021 at 6:16 am

Sa mga pangyayari sa ating buhay, nararamdaman ba natin ang Diyos? Sa mga unos, problema at mga pagsubok nandiyan ba ang Diyos? Kadalasang mga pagkakataong hinahanap natin ang Diyos. Ngunit sa panahong masaya, payapa at masagana hinahanap ba natin Siya. Ang Diyos ay Diyos sa masaya man tayo o hindi. Lagi Siyang nakasubaybay sa ating mga kinikilos at mga desisyon sa buhay. Kaya nga ang sinasabi sa banal na kasulatan ay manalig tayo kay Kristo ang Anak ng Diyos. Ang salita Niya ay katotohanan, kaginhawahan at pag-asa para sa lahat. Kaya naway maipahiwatig ang presensiya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananalita at pagsasagawa.

Reply

Francisco Azupardo April 19, 2021 at 7:07 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 19, 2021 at 9:17 am

Manalig kayo sa sinugo ng Diyos! Yan ang mismo ang sinagot ni Hesus ng tanungin sya kung pano nila magaganap ang kalooban ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Paniwalaan natin ang lahat nasusulat tungkol sa buhay ni Hesus magmula nung syay isilang hanggang sa patayin at muling mabuhay. Gawin nating inspirasyon araw araw ang ebanghelyo na parang pagkaing essential. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagsunod sa sampung utos. Anga katakawan sa laman, pagiging bantog, material na bagay at iba pang kamunduhan ay panadaliang kasiyahan lamang at anang oras at kayang bawiin ng Diyos kung nanaisin nya. Ngunit kung ikaw ay iwawaksi ang kasamaan at magkakaroon ng relasyon kay Hesus hindi mo na kakailanganin ang mga ito para sumaya. Magkakaron ka ng satisfaction at payapang buhay.

Reply

Liberty C.Baligod April 19, 2021 at 9:44 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Dong April 19, 2021 at 10:59 am

Pinupuri ka namin panginoong jesus cristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Celine loveko April 19, 2021 at 3:35 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Manee April 19, 2021 at 3:37 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: