Sabado, Abril 17, 2021

April 17, 2021

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Second Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 1-7

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, “Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita.” Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol; kaya’t pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol; sila’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.

Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos; at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.
o kaya: Aleluya!

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo’y muling nabuhay,
kanyang nilikha ang tanan,
mga tao’y dinamayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 16-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang nagtatakipsilim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na’y wala pa si Hesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila nang mga lima o anim na kilometro, nakita nila si Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila’y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, “Huwag kayong matakot. Ako ito!” Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Hesus sa bangka; at pagdaka’y sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 13, 2021 at 10:27 pm

PAGNINILAY: Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ay nagdudulot sa atin ng pag-asang sumampalataya pa sa Panginoong buhay, upang malampasan natin ang bawat takot at pangamba sa ating buhay.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod ng pangyayari mula sa Ebanghelyo kahapon. Kung matatandaan natin, may ilan sa 5000 katao ang nais gawing Hari si Hesus, kaya’t inutos niya sa kanyang mga alagad na tumawid sa ibayo ng dagat papuntang Capernaum, habang siya naman ay aakyat ng bundok upang manalangin. At sa kanilang paglalakbay, naransan nila ang takot at pangamba nang magkaroon ng isang unos na ang kanilang bangka ay nasa punto na lulubog dahil sa lakas ng hangin at matataas na alon. At tila nga ba’y nadagdagan pa ang kanilang takot nang makita nila ang isang lalaking lumalakad sa ibabaw ng tubig, na inakala nila ito’y isang espiritu o multo. Ngunit nang magpahayag ang tao na huwag sila mangamba sapagkat siya ito, nakilala agad nila na ang Panginoong Hesukristo ang lumalakad patungo sa kanila. Kaya’t pinasakay nila si Hesus sa bangka, at nagpatuloy sila ang Capernaum.

Ang kababalaghang ito ng Paglakad ni Hesus sa Tubig at ang kanyang pagpahayag na ‘Ako Nga Ito’ ay nagpapaalala sa mga alagad ng kwento ng paglilikas ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto. Nang magpakilala ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng punungkahoy na nagliliyab ng apoy, ang pangalan na ibinigay ng Panginoon ay ‘Ako Nga’. At ang isang tanyag na pangyayari sa paglilikas ng bayan ng Diyos ay ang pagtawid nila sa Dagat Pula, na nagpatunay sa tagumpay ng Diyos na naggabay at nagligtas sa kanyang bayan. Higit pa dito, ang katuparan ng plano ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay ang Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, upang tayo ay matubos mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya ang kababalaghan ng Ebanghelyo ngayon ay nagsisilbing paaala na si Kristo ay hindi kailanma’y pinababayaan ang kanyang Simbahan, ang daong ng kaligtasan. Sa kabila ng mga hamon na hinaharap ng mga pinuno at laiko ng Simbahan, patuloy na namamalagi ang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanma’y pababayaan ng Mabuting Pastol ang buong kawan, kahit ang isa sa kanila ay sumuway/nagkasala.

Nawa’y patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Muling Nabuhay sa gitna ng mga krisis, kapighatian, at paghihirap sa ating buhay na parang katulad ng unos, na patuloy tayong kumapit sa kanya, upang madaanan natin ang bawat hamon sa ating buhay nang may pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 17, 2021 at 7:20 am

Ang sumasampalataya. Nakakatuwang isipin kung naniniwala ang tao sa Diyos. Tiyak masaya ang buhay at punong-puno ng pag-ibig. Ang mga taong naniniwala sa Diyos ay hindi nagugutom, ang kanilang kakulangan ay napupuno ng pagtulong mula sa ibang tao. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa kanya. At tulad ng Diyos, nagkakaroon ng biyaya mula sa Espirito Santo ang mga taong sumusunod sa Diyos. Nakikita ito sa kanilang pamumuhay. Kaya nga manalig tayo sa Diyos, at sumunod tayo sa Kanyang salita.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 17, 2021 at 12:12 pm

Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan lalong lalo na ang mga mabibigat na kasalanan ibig sabihin ay ikaw ay walang takot sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa mundo. Aba’y sino tayo para banggain ang Diyos!!!?? San tayo pupulitin!?? Ano kahahantungan ng ating buhay!?? Sasaya ka ba!? Magkakaroon ka ba ng katahimikan at kapayapaan ng damdamin!? Wag mong sayangin ang kaisa isang buhay na ipinagkaloob sayo ni Hesus dahil lamang sa mga panadaliang sarap dulot ng kasalanan at kamunduhan. Gawin nating makabuluhan ang buhay natin sa lupa at kahit hindi marangya ay makakaramdaman tayo ng tunay na kaligayahan.
Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.

Reply

Manee April 17, 2021 at 1:14 pm

Pinupuri ka namin Panginonng Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

celine April 17, 2021 at 4:19 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: