Sabado, Enero 9, 2021

January 9, 2021

Mga Pagbasa Para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 21, 4b-9

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak,
iyong dinggi’t ulinigin, salita kong binibigkas;
itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga,
nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Datapwat noong sila’y lilipulin na ng Diyos,
nagsisi ang karamiha’t sa kanya’y nagbalik-loob.
Noon nila nagunitang ang sanggalang nila’y ang Diyos.
Ang Kataas-taasang Diyos ay kanilang Manunubos.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Kaya’t siya ay pinuri, ng papuring hindi tapat,
pagkat yao’y pakunwari’t balat-kayong matatawag.
Sa kanilang mga puso, naghahari’y kataksilan,
hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Gayun pa man, palibhasa’y Diyos siyang mahabagin
ang masamang gawa nila’y pinatawad niyang tambing;
dahilan sa pag-ibig n’ya’y hindi sila wawasakin,
kung siya ma’y nagagalit, ito’y kanyang pinipigil.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 2, 6-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Si Kristo Hesus, bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na mantiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.

Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Kami’y sumasamba sa’yo
at gumagalang sa krus mo
na kaligtasan ng mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, “Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit — ang Anak ng Tao.”

At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3 4

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 8, 2021 at 12:42 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nasa huling araw ng Epipanya, at bukas ay matatapos na ang Panahon ng Kapaskuhan sa pagdiriwang ng Pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Pinagninilayan natin ang pagpapahayag ng Misteryo ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa katauhan ng kanyang Anak na si Hesus.

Ang ating Ebanghelyo ay bumabalik sa katauhan ng Adbiyento na si San Juan Bautista. Matatandaan natin na siya ang naghanda ng matuwid na daan para sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral sa ilang tungkol sa pagsisisi, pagbabalik-loob, at paggawa ng kabutihan. At ang tanda ng kanyang pangangaral ay ang pagbibinyag sa Illog Jordan, na ipinahayag naman niya tungkol sa mas dakila kaysa sa kanya ay magbibinyag sa mga tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nang tanungin siya ng kanyang mga alagad tungkol sa isang taong nabinyagan niya, ang ipinahayag niya bilang Kordero ng Diyos, nagpakumbaba siya na hindi siya ang Mesiyas, kundi isang sugo upang maging tagapanguna na sumasaksi sa pagdating ng ipinangakong Tagapagligtas. Kaya sinabi sa huli ni Juan na siya dapat ay magpakababa upang ang kanyang pinsan ay dumakila. At ganun din ang nangyari nang patapos na siya sa kanyang ministeryo, nagsimula na rin ang pagpapahayag ni Hesus ukol sa pagdating ng Kaharian ng Diyos.

Magtatapos na ang Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Mula sa isang batang sanggol na ipinanganak sa Bethlehem at naging bahagi sa isang Banal na Pamilya, siya’y lumaki sa edad ng 30, nagpabinyag sa kanyang pinsan, nag-ayuno ng 40 araw at gabi sa ilang, at nagsimula ng kanyang misyon sa pagpapangaral ukol sa Kaharian ng Diyos. Kaya ang Karaniwang Panahon ay mahaba sa ating kalendaryo bilang paggunita sa mga itinuro at ginawa ni Hesus habang nililubutan niya ang buong Israel at Palestina. Ito ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao na ipinahayag ng Diyos sa lahat ng tao. Ang paanyaya ngayon ay buong kababaang-loob tanggapin ang kanyang presensiya katulad ng pagpapakumbaba ni San Juan Bautista.

Reply

Marilyn EE January 9, 2021 at 3:16 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYAH!

Reply

PATRICK CU January 10, 2021 at 7:04 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: