Sabado, Enero 9, 2021

January 9, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
SABADO KASUNOD NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, lubos Kang manahan sa aming piling.

Bilang isang Simbahan nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di-kasapi ng ating pamilya, pamayanan, at bansa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating Binyag nawa’y isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kabataang lalaki at babae nawa’y makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, mga hinahamak, mga nalulumbay, at mga dukha nawa’y makabatid ng Mabuting Balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang Binyag, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, nauunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang Mabuting Balita ng Kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong Anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Mga Pagbasa Para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno

Pages: 1 2 3 4

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 8, 2021 at 12:42 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nasa huling araw ng Epipanya, at bukas ay matatapos na ang Panahon ng Kapaskuhan sa pagdiriwang ng Pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Pinagninilayan natin ang pagpapahayag ng Misteryo ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa katauhan ng kanyang Anak na si Hesus.

Ang ating Ebanghelyo ay bumabalik sa katauhan ng Adbiyento na si San Juan Bautista. Matatandaan natin na siya ang naghanda ng matuwid na daan para sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral sa ilang tungkol sa pagsisisi, pagbabalik-loob, at paggawa ng kabutihan. At ang tanda ng kanyang pangangaral ay ang pagbibinyag sa Illog Jordan, na ipinahayag naman niya tungkol sa mas dakila kaysa sa kanya ay magbibinyag sa mga tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nang tanungin siya ng kanyang mga alagad tungkol sa isang taong nabinyagan niya, ang ipinahayag niya bilang Kordero ng Diyos, nagpakumbaba siya na hindi siya ang Mesiyas, kundi isang sugo upang maging tagapanguna na sumasaksi sa pagdating ng ipinangakong Tagapagligtas. Kaya sinabi sa huli ni Juan na siya dapat ay magpakababa upang ang kanyang pinsan ay dumakila. At ganun din ang nangyari nang patapos na siya sa kanyang ministeryo, nagsimula na rin ang pagpapahayag ni Hesus ukol sa pagdating ng Kaharian ng Diyos.

Magtatapos na ang Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Mula sa isang batang sanggol na ipinanganak sa Bethlehem at naging bahagi sa isang Banal na Pamilya, siya’y lumaki sa edad ng 30, nagpabinyag sa kanyang pinsan, nag-ayuno ng 40 araw at gabi sa ilang, at nagsimula ng kanyang misyon sa pagpapangaral ukol sa Kaharian ng Diyos. Kaya ang Karaniwang Panahon ay mahaba sa ating kalendaryo bilang paggunita sa mga itinuro at ginawa ni Hesus habang nililubutan niya ang buong Israel at Palestina. Ito ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao na ipinahayag ng Diyos sa lahat ng tao. Ang paanyaya ngayon ay buong kababaang-loob tanggapin ang kanyang presensiya katulad ng pagpapakumbaba ni San Juan Bautista.

Reply

Marilyn EE January 9, 2021 at 3:16 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYAH!

Reply

PATRICK CU January 10, 2021 at 7:04 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: